Planul Strategic pentru anul 2006

PLANUL STRATEGIC al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Brăila pentru anul 2006

Planul strategic de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale reprezintă un document de planificare anual, elaborat de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila, care formulează  direcţiile prioritare de acţiune ale I.P.J. Brăila şi stabileşte responsabilităţile forţelor de ordine publică.
La întocmirea prezentului plan strategic s-au avut în vedere prevederile H.G.R. nr. 787/2002 privind Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, concluziile reieşite în urma activităţii de consultare a populaţiei desfăşurată de A.T.O.P. Brăila în anul 2005 şi analiza situaţiei operative existente la nivelul judeţului în cursul anului 2005.
 
CAPITOLUL I
 
          Obiective naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei Române
Ordinea publică, ca parte componentă a securităţii naţionale, reprezintă starea de legalitate, de echilibru şi de pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale şi de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de drept şi se caracterizează prin credibilitatea instituţiilor, sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice, în concordanţă cu normele juridice, etice, morale, religioase şi de altă natură, general acceptate de societate.
Măsurile de prevenire şi combaterea a criminalităţii se vor aplica la nivel comunitar, în baza evaluărilor şi soluţiilor propuse de reprezentanţii comunităţilor locale şi Autorităţile teritoriale de ordine publică.
Prevenirea şi combaterea criminalităţii trebuie să ţină cont de factorii şi condiţiile care contribuie la angajarea într-un comportament infracţional şi au în vedere:
Ø      protecţia comunităţilor locale şi a şcolilor;
Ø      aplicarea unor programe speciale pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc într-un mediu cu risc infracţional ridicat ce generează violenţă domestică, abuz sexual, consumul de droguri, ori promovarea unei culturi infracţionale, cum sunt zonele sărace şi periferice din localităţile urbane, ori din zonele periurbane;
Ø     aplicarea unor programe speciale destinat persoanelor marginalizate ce trăiesc în zonele industriale aflate în declin. Aceste programe se vor intregra în programele de dezvoltare locală şi regională;
Ø      combaterea traficului şi consumului de droguri;
Ø     programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament (agresivitate) ori care s-au asociat în bande pentru savârşirea de activităţi infracţionale;
Ø      programe speciale pentru comunitatea romilor.
Modalităţile de acţiune pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice sunt stabilite în funcţie de interesele ţării, de resursele la dispoziţie, de evoluţia proceselor economice şi politice, precum şi de situaţia operativă şi potenţialele ameninţări la adresa ordinii publice şi au în vedere următoarele direcţii principale:
Ø     finalizarea reconstrucţiei sistemului instituţional de ordine şi siguranţă publică;
Ø     descentralizarea deciziei, a responsabilităţilor şi a alocării resurselor;
Ø     transferul decizional la nivelul structurii direct implicate în gestionarea acţiunilor;
Ø     creşterea capacităţii operative a structurilor de intervenţie rapidă în vederea gestionării calificate a tuturor problemelor pe linie de ordine publică;
Ø     elaborarea unei concepţii coerente de acţiune a forţelor de ordine publică în vederea reducerii nivelului criminalităţii;
Ø     creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infractional;
Ø     realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii publice, care să permită asigurarea stării de normalitate şi echilibru în cadrul comunităţilor;
Ø     iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii comise cu violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă civică;
Ø     consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu comunitatea prin permanentizarea acţiunilor de parteneriat;
Ø     participarea directă a tuturor componentelor cu atribuţii specifice din Ministerul Administraţiei şi Internelor la realizarea climatului de ordine şi siguranţă publică;
Ø     realizarea sistemului dual de ordine şi siguranţă publică ca serviciu public în slujba comunităţii;
Ø     armonizarea legislaţiei privind activitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul ordinii publice cu reglementările europene;
Ø     reformarea şi reorganizarea structurilor functionale şi operaţionale, conform standardelor europene, în domeniul ordinii publice;
Ø     adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă;
Ø     creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative;
Ø     realizarea efectivă a unui parteneriat cu societatea civilă, necesar obţinerii sprijinului acestuia în efortul comun de prevenire şi contracarare a fenomenului infractional, prin:
      • întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi  stabile a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    • adoptarea unei atitudini transparente, active şi a unui limbaj adecvat;
Ø     crearea unei conduite profesionale moderne în rândul personalului instituţiilor din domeniul ordinii publice, pentru a răspunde nivelului de asteptare al cetăţeanului;
Ø     perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare şi securitate natională, precum şi cu celelalte autorităţi cu atribuţii în acest domeniu;
Ø     dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile similare din străinătate;
Ø     mediatizarea în plan internaţional a demersurilor româneşti pentru racordarea la standardele general acceptate privind forţele şi serviciile de ordine publică.
 
CAPITOLUL II
 
Obiective şi priorităţi de interes local
 
1. Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului
Ø     Executarea patrulărilor atât în mediul urban, cât şi în mediul rural  în vederea limitării oricăror încercări de încălcare a legii ;
Ø     Orientarea cadrelor Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Brăila spre cunoaşterea populaţiei sau a grupurilor de persoane, în special a celor suspecte de comiterea faptelor antisociale şi asigurarea prezenţei în stradă ;
Ø     Îmbunătăţirea cooperării cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brăila, cu  Poliţia Comunitară şi celelalte organisme ce operează pe teritoriul judeţului ;
Ø     Prezenţa activă în principalele locuri şi puncte vulnerabile de pe raza localităţilor, astfel încât să se asigure efectul descurajator faţă de elementele infractoare, dar şi sentimentul de siguranţă pentru membrii comunităţii ;
Ø     Reconsiderarea activităţii de culegere a informaţiilor pentru prevenirea eficientă a infracţiunilor şi de descoperire operativă a autorilor de infracţiuni;
Ø     Îmbunătăţirea planurilor de activităţi prin consultarea periodică a ATOP Brăila;
Ø     Intensificarea acţiunilor şi controalelor în zona unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, a barurilor, discotecilor, zonelor de agrement pentru asigurarea unui climat de siguranţă civică şi combaterea faptelor de violenţă comise pe fondul consumului de alcool, traficului de droguri sau de alte substanţe cu efect psihotrop ;
Ø     Creşterea operativităţii şi calităţii în activitatea de cercetare penală ;
Ø     Aplicarea cu fermitate a legislaţiei privind comerţul stradal, în pieţe, târguri şi oboare.
Ø     Organizarea şi realizarea unui program ce priveşte  prezenţa  în şcoli a cadrelor I.P.J. Brăila la orele de dirigenţie, în consilii profesorale şi şedinţe cu părinţii pentru dezbaterea unor cazuri şi prelucrarea unor materiale cu caracter educativ;
Ø     Intensificarea controalelor pe linia respectării legalităţii de către operatorii de transport în regim de maxi-taxi şi prezentarea periodic de informări privind măsurile întreprinse ;
Ø     Atragerea organizaţiilor neguvernamentale şi a instituţiilor publice în activităţile de prevenire a criminalităţii prin încheierea de protocoale de colaborare ;
Ø     cunoaşterea şi supravegherea persoanelor cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, a celor sancţionate prin obligarea de a presta activităţi în folosul comunităţii, cerşetorilor, vagabonzilor, persoanelor alcoolice cu comportament violent, precum şi a minorilor lipsiţi de supraveghere ;
Ø     intervenţie la solicitările dispeceratului sau ofiţerului de serviciu pe unitate pentru intervenţia la apelurile de urgenţă -112, pe principiul cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine, indiferent de natura evenimentului ;
Ø     eficientizarea activităţii, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale săvârşite cu violenţă şi creşterea preocupării permanent pentru aplanarea stărilor conflictuale;
Ø     eficientizarea activităţii poliţiştilor de proximitate în vederea stabilirii contactelor permanente cu administratorii asociaţiilor de proprietari, factorii responsabili din cadrul unităţilor de învăţământ, societăţilor comerciale, organizaţiilor neguvernamentale, administraţiei publice locale pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului şi stabilirea măsurilor comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale ;
Ø     atragerea şi mobilizarea cetăţenilor prin derularea unor programe de prevenire a criminalităţii în cartiere pe bază de voluntariat
Ø     prezenta zilnică a poliţiştilor de proximitate în zona de competenţă  pentru ca cetăţenii să ţl poată aborda ;
Ø     combaterea consumului excsiv de alcool prin sancţionarea personalului localurilor publice care servesc cu băuturi alcoolice consumatorii aflaţi în stare de ebrietate sau minorii ;
Ø     monitorizarea continuă, prin intermediul poliţiştilor de proximitate a comportamentelor şcolare antisociale pentru identificarea situaţiilor critice şi a celor mai eficiente instrumente de preventie ;
Ø     analiza pertinentă a cauzelor şi condiţiilor care au favorizat sau au generat comiterea de infracţiuni din competenţa ordinii publice;
Ø     prevenirea comportamentului discriminatoriu al cadrelor de poliţie faţă de cetăţenii aparţinând minorităţilor.
 
2. Combaterea infracţiunilor contra persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat şi combaterea criminalităţii economico-financiare
Ø     Informarea şi consilierea cetăţenilor, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, cu privire la furturile de şi din auto în vederea reducerii numărului acestui gen de infracţiuni;
Ø     Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului privat;
Ø     Creşterea capacităţii operative de culegere a informaţiilor în vederea contracarării activităţilor infracţionale din sfera crimei organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri;
Ø     Descoperirea fraudelor financiare, a celor produse prin privatizare şi administrare ilegală a patrimoniului, actelor de contrabandă şi evaziune fiscală şi a cazurilor cu mare risc ecologic ;
Ø     Intensificarea activităţilor de combatere a ilegalităţilor ce au drept rezultat crearea unor presiuni deosebite asupra bugetului de stat :
a)     evaziunea fiscală ;
b)    fraude în domeniile organizării şi funcţionării societăţilor comerciale ; privatizare şi administrarea patrimoniului public şi privat ; sistemul bancar ; domeniul mediului ; administrarea fondurilor provenite de la Comunitatea Europeană.
Ø     Prinderea persoanelor urmărite şi recuperarea pagubelor aduse ; identificarea bunurilor şi valorilor rezultat al infracţiunii ;
Ø     Organizarea şi executarea unui complex de activităţi pentru combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de evaziune fiscală şi a celor prin care se aduc prejudicii bugetului de stat;
Ø     Descoperirea infracţiunilor din domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe;
Ø     Diversificarea şi perfecţionarea metodelor de intervenţie în ceea ce priveşte descoperirea şi cercetarea infracţiunilor generatoare de bani murdari, combaterea fenomenului de spălare a banilor;
Ø     Reducerea fenomenelor de contrabandă.
 
3. Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
Ø      Asigurarea desfăşurării circulaţiei pe drumurile publice în condiţii de fluenţă şi siguranţă, în vederea prevenirii victimizării rutiere a cetăţenilor ;
Ø     Combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere şi reducerea riscului de victimizare în trafic ;
Ø     Perfecţionarea modului de acţiune a poliţiei rutiere, printr-un plan de măsuri suplimentare, în special pe tronsoanele de drum cu risc crescut de accidente ;
Ø     Intensificarea cooperării cu Inspectoratul şcolar al Judeţului Brăila pentru prevenirea implicării minorilor în accidente de circulaţie rutieră ;
Ø     Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor, în cooperare cu autorităţile competente ale administraţiei locale sau centrale din zona de competenţă, pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc.
Ø     Organizarea de acţiuni tematice ţmpreună cu specialişti din cadrul Autorităţii Rutiere , R.A.R., Garda de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică ;
Ø     Atragerea mass-media în prezentarea activităţilor şi acţiunilor de prevenţie organizate, precum şi la campaniile educaţionale desfăşurate în scopul prevenirii implicării participanţilor la trafic în evenimente rutiere.
 
4. Prevenirea şi combaterea sustragerilor de produse petroliere şi agricole.  Stoparea distrugerii sistemelor de irigaţii.
Ø           organizarea şi executarea ţmpreună cu S.C. Electrica Sucursala Brăila de patrulări şi acţiuni pentru prevenirea sustragerilor de ansamble şi subansamble din cadrul acestor unităţi, precum şi controale la unităţile de colectare a metalelor refolosibile, în vederea depistării componentelor sustrase ilegal de la sistemele de transport energie electrică;
Ø           executarea de activităţi de cercetare în cauzele complexe privind sustragerile de produse petroliere ;
Ø           executarea de acţiuni şi controale comune cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi în târguri şi oboare, în vederea depistării animalelor sau a produselor animale provenite din furt;
Ø           executarea de patrulări şi acţiuni în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Brăila şi ţmpreună cu reprezentanţii societăţilor agricole în vederea depistării componentelor sustrase ilegal de la sistemele de irigaţie şi combaterii furturilor de produse agricole ;
Ø           în localităţile tranzitate de conducte magistrale de transport produse petroliere vor fi intensificate activităţile specifice de cunoaştere şi supraveghere calificată a persoanelor pretabile la comiterea de sustrageri a unor astfel de produse ;
Ø           elaborarea la nivelul fiecărei comune din judeţ a unui plan de acţiune în colaborare cu primăriile în vederea combaterii furturilor de produse agricole (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).
Ø           Realizarea şi transmiterea trimestrial de informări către A.T.O.P. Brăila privind activităţile desfăşurate, concluziile desprinse şi măsurile ce au fost întreprinse de fiecare post de poliţie comunal în parte.
                                                                                   
5. Organizarea de acţiuni în colaborare cu instituţiile cu atribuţii de control
Ø     Implicarea Poliţiei Comunitare în activităţi de natură a intensifica măsurile de asigurare a ordinii publice ;
Ø     Organizarea şi executarea de acţiuni şi controale pentru depistarea cerşetorilor, vagabonzilor, copiilor străzii şi a altor persoane care frecventează locuri cu impact asupra imaginii societăţii şi înştiinţarea serviciilor şi instituţiilor din domeniu (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) ;
Ø     Vor fi organizate acţiuni, conform competenţei, pe diferite domenii de activitate în colaborare cu Inspectoratul şcolar, Garda de mediu, Protecţia Consumatorului, A.T.O.P., Poliţie de frontieră, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul de Jandarmi, etc, în scopul prevenirii încălcării legislaţiei în domeniu ;
Ø     Organizarea de acţiuni în colaborare cu Registrul Auto Român Filiala Brăila, în vederea scoaterii  din trafic a autovehiculelor care prezintă deficienţe tehnice. 
 
5. Îmbunăţirea încrederii populaţiei şi a societăţii civile în poliţie 
Ø           Realizarea de acţiuni în colaborare cu reprezentanţii administraţiei publice locale, în vederea soluţionării problemelor ridicate de comunităţile locale;
Ø           Diversificarea programelor de prevenire a criminalităţii, ţinând cont de contextual socio-economic în care apar diverse forme de criminalitate;
Ø           Înfiinţarea punctelor de consiliere şi îndrumare a cetăţenilor la sediile unităţilor de poliţie în vederea soluţionării cu promptitudine a solicitărilor acestora ;
Ø           Mediatizarea permanentă a rezultatelor activităţii Inspectoratului de Poliţie Brăila în mass-media ;
Ø           Elaborarea de programe de prevenire şi pliante în vederea informării populaţiei asupra măsurilor de precauţie de natură a preîntâmpina săvârşirea unor fapte care prezintă pericol social ;
Ø           Creşterea solicitudinii faţă de problemele cetăţenilor şi scăderea numărului abaterilor, în special a actelor de corupţie în rândul poliţiştilor.
 
CAPITOLUL III
 
          Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc stabiliţi pentru anul 2006
 
Pornind de la o analiză amplă a rezultatelor obţinute în cursul anului 2005, a evoluţiei situaţiei operative precum şi a fondurilor materiale şi umane existente, pentru anul 2006, se va urmări realizarea următorilor indicatori de performanţă consideraţi prioritari:
 
1.   Reducerea cu 10 % faţă de anul 2005 a numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte, trafic de droguri, proxenetism) ;
2.     Reducerea nivelului victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie rutieră cu 5% faţă de anul 2005 ;
3.     Creşterea vitezei de reacţie a echipelor operative pentru deplasarea la locul săvârşirii infracţiunilor sau la solicitările cetăţenilor ;
4.     Reducerea numărului cauzelor penale cu AN cu cel puţin 7% prin intensificarea activităţilor informativ-operative şi de cercetare la faţa locului;
5.     Reducerea cu 50% a abaterilor disciplinare comise de poliţişti în procesul muncii prin care sunt lezate interesele legale ale cetăţenilor ;
6.     Creşterea procentului de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin fraude economico-financiare, cât şi a celor în dauna avutului privat faţă de anul 2005 ;
7.     Depistarea şi sancţionarea agenţilor economici de pe raza judeţului, autorizaţi să colecteze deşeuri industriale reciclabile, care nu respectă prevederile legale ;
8.     Mărirea cu 50% faţă de anul 2005 a patrulărilor auto şi pedestre pe lângă instituţiilor de învăţământ în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Brăila şi cu Poliţia Comunitară Brăila .
 
CAPITOLUL IV
 
Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Brăila
 
          Bugetul repartizat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila pentru anul 2006 este de 21.884,57 mii RON.
          În urma repartizării pe titluri a acestei sume, de menţionat este  titlul II (bunuri şi servicii) unde suma alocată reprezintă 15% din necesar.
          Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va contribui la dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila pentru anul 2006 cu :
-         34 buc. faxuri pentru posturile de poliţie comunale ;
-         2 buc. camere digitale Olympus P-4000, necesare Serviciului Criminalistic;
-         1 buc. cameră video digitală pentru Serviciul Poliţiei Rutiere;
-         1 buc. Cameră video digitală pentru D.P.I.R. Brăila;
-         1 buc. Copiator pentru Serviciul Poliţiei Rutiere.
 
Pentru realizarea indicatorilor de performanţă minimali pentru anul 2006, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila ţşi propune următoarele activităţi :
 
1.     Reducerea cu 10 % faţă de anul 2005 a numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte, trafic de droguri, proxenetism). 
Ø     Elaborarea de studii criminologice care să stabilească complexul etiologic al comportamentelor violente ;
Ø     Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă pentru realizarea unor programe de prevenire a infracţiunilor cu violenţă ;
Ø     Îmbunătăţirea parteneriatului cu reprezentanţii parchetelor şi cabinetelor de psihiatrie pentru luarea măsurilor de identificare, tratate şi supraveghere a persoanelor cu tulburări psihice grave ;
Ø     Desfăşurarea de activităţi specifice pentru reducerea numărului infracţiunilor cu violenţă comise în mediul intrafamilial şi de soluţionare a cazurilor după înregistrare ;
Ø     Implicarea factorilor educaţionali pentru supravegherea şi resocializarea minorilor care au comis infracţiuni cu violenţă ;
Ø     Cunoaşterea şi evidenţierea familiilor cu potenţial criminogen şi luarea măsurilor specifice de detensionare a stărilor respective ;
Ø     Soluţionarea cu maximă operativitate a tuturor dosarelor penale aflate în evidenţă privind infracţiunile cu violenţă, în scopul trimiterii în judecată şi tragerii la răspundere penală a autorilor, conform competenţei.
 
2. Reducerea nivelului victimizării populaţiei prin accidente rutieră cu 5% faţă de anul 2005.
Ø     Organizarea de întâlniri cu grupuri ţintă (conducători auto, pietoni, biciclişti) şi expunerea cauzelor şi condiţiilor care determină sau favorizează accidentele;
Ø     Supravegherea traficului rutier, prin amplasarea de camere video, în special în zonele cu risc ridicat în producerea accidentelor ;
Ø     Organizarea de activităţi specifice pentru identificarea şoferilor care încalcă regulile de circulaţie (viteză excesivă, neacordare de prioritate, mers pe contrasens sau pe trotuare, nerespectarea culorii semafoarelor)  în localităţi şi, în special, în zonele aglomerate ;
Ø     Atenţionarea firmelor de transport persoane sau materiale în vederea adoptării de către acestea a unei conduite preventive în trafic ;
Ø     Educarea pietonilor în sensul respectării normelor de circulaţie ;
Ø     Organizarea şi derularea orelor de educaţie rutieră în şcoli.
 
3. Creşterea vitezei de reacţie a echipelor operative pentru deplasarea la locul săvârşirii infracţiunilor sau la solicitarea cetăţenilor.
Ø     Organizarea eficientă a serviciului de permanenţă la nivelul inspectoratului şi al subunităţilor, conform Concepţiei 112 ;
Ø     Deplasarea la faţa locului a celui mai apropiat echipaj de poliţie şi punerea în practică a sarcinilor stabilite în planurilor de măsuri proprii ;
Ø     Cooperarea cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Serviciul de Ambulanţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru asigurarea locului faptei şi coordonarea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate ;
Ø     Cunoaşterea bine a teritoriului de competenţă, a modului de acţiune pentru diferite situaţii pentru a se realiza o deplasare rapidă la evenimente şi pentru rezolvarea eficientă a evenimentelor.
 
4. Reducerea numărului cauzelor cu autori necunoscuţi cu cel puţin 7% prin intensificarea activităţii informativ-operative şi de cercetare la faţa locului.
Ø     Deplasarea rapidă la faţa locului în cazul comiterii unei infracţiuni şi efectuarea de activităţi de cercetare, care să ducă la obţinerea unor probe concludente ;
Ø     Efectuarea de activităţi specifice, informativ-operative pentru cunoaşterea preocupărilor grupurilor infracţionale, a modurilor de operare ;
Ø     Efectuarea de activităţi specifice pentru prinderea şi arestarea persoanelor urmărite general şi internaţional ;
Ø     Eficientizarea activităţilor de patrulare în zonele cu risc criminogen ridicat;
Ø     Prezenţa cât mai activă în stradă a poliţiştilor de la toate structurile operative.
 
5. Reducerea cu 50% a abaterilor disciplinare comise de poliţişti în procesul muncii prin care sunt lezate interesele legale ale cetăţenilor.
Ø     Îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi specializare a poliţiştilor ;
Ø     Monitorizarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ poliţienesc şi a celor pentru încadrare directă sub aspectul criteriilor de moralitate pe care trebuie să le îndeplinească ;
Ø     Elaborarea unei proceduri de lucru care să asigure suspiciunile şi să asigure transparenţa lucrărilor ;
Ø     Organizarea unei campanii de conştientizare pentru atragerea şi creşterea sprijinului acordat de cetăţeni în implementarea strategiei anticorupţie în rândul poliţiştilor.
 
6. Creşterea procentului de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin fraude economico-financiare, cât şi a celor în dauna avutului privat.
Ø     Luarea măsurilor asiguratorii prevăzute de lege, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunilor ;
Ø     Îmbunătăţirea parteneriatului cu unităţile de parchet în vederea luării celor mai adecvate măsuri legale pentru recuperarea prejudiciului ;
Ø     Identificarea prin măsuri specifice a tuturor bunurilor şi valorilor obţinute prin comiterea unor fraude economico-financiare.
 
7. Depistarea şi sancţionarea agenţilor economici de pe raza judeţului autorizaţi să colecteze deşeuri industriale reciclabile care nu respectă prevederile legale.
Ø     Dezvoltarea parteneriatului cu Garda Financiară, garda de Mediu şi alte instituţii abilitate, în vederea organizării şi desfăşurării de acţiuni pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea unor astfel de fapte;
Ø     Instruirea agenţilor economici care au în obiectul de activitate colectarea de deşeuri industriale reciclabile pentru a respecta prevederile legale şi sesizarea unităţilor de poliţie cu privire la persoanele suspecte.
 
8. Mărirea cu 50% faţă de anul 2005 a patrulărilor auto şi pedestre pe lângă instituţiile de învăţământ.
Ø     Organizarea dispozitivului de ordine în vederea măririi numărului de patrule în zona unităţilor de învăţământ, pentru prevenirea şi contracararea tuturor evenimentelor negative din aceste zone ;
Ø     Organizarea de activităţi comune ţmpreună cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brăila ;
Ø     Legătura permanentă a poliţiştilor de proximitate cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ pentru cunoaşterea stărilor de pericol existente, a persoanelor suspecte care vizitează şcoala, a copiilor problemă.
 
Aprobat în şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Brăila din data de 24 februarie 2006.
 
PREşEDINTE,
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ BRĂILA
 
                       Ion ROTARU