Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2017

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila

Nr. 2/20.02.2017

Planul  Strategic de Ordine Publica

 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2017

 

În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judetul Braila, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2017, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.

Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in anul 2017 a fost influentata de constrangerile bugetare de ordin logistic, atat pe partea de resurse umane cat si pe cea de echipamente de specialitate.

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila considera ca un sprijin real, in eficientizarea activitatii desfasurate de cadrele de ordine publica il au cetatenii, oamenii obişnuiţi, care prin implicare activa, prin sesizari, prin furnizarea unor informaţii care sunt utile politistilor, prin manifestarea responsabilităţii civice, in sensul de a da declaraţii atunci cand asista la diverse evenimente, pot facilita solutionarea cu celeritate a multor fapte antisociale.

Foarte multa lume se fereste sa fie implicata in solutionarea anchetelor instrumentate de cadrele de politie si sa dea declaraţii. Conform atributiilor conferite de legiuitor politia lucreaza pentru comunitate si nu putem astepta ca doar aceasta institutie a statului, singura, sa gaseasca solutii care sa ducă la crearea unui climat de siguranta in judetul Braila.

 

 

Capitolul I.

Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni

al Ministerului Afacerilor Interne

 

Afacerile interne reprezintă un pilon esențial al societății moderne democratice și factorul de referință al judecării actului de guvernare. Siguranța cetățeanului se identifică cu limitarea drastică a evenimentelor soldate cu pierderi de sănătate sau vieți omenești, precum și cu daune de ordin material, asupra statului și proprietății private. Autoritatea Ministerului Afacerilor Interne este judecată de societate prin eficiența cu care acționează pentru siguranța cetățeanului. Singura cale prin care se poate asigura guvernarea eficientă în afacerile interne este mobilizarea pentru prevenirea evenimentelor nedorite, ca și acordarea de sprijin cetățenilor la producerea de accidente de orice natură, crime, jafuri, incendii, calamități, pandemii, acte antisociale, droguri, proxenetism și altele.

Prin analiza riguroasă a realităților sociale și din economie se vor limita situațiile nedorite pe care MAI este chemat să le gestioneze, iar în cazul producerii efective, se va acționa pentru reducerea efectelor nocive directe și colaterale asupra oamenilor. Considerăm că se impune continuarea efortului reformator vizând organizarea superioară a instituțiilor din cadrul MAI, preluând de la statele membre ale UE și de la țările aliate concepte specifice activității de interne și expertize aplicabile condițiilor României.

Este necesară punerea în practică a formelor celor mai eficiente în pregătirea de specialitate a cadrelor și alocarea de fonduri consistente în dotarea tehnică, pentru garantarea în viitor a unui salt sensibil pozitiv al serviciului public oferit populației. Prioritară este însușirea unei viziuni realiste asupra activității Poliției Române, Jandarmeriei, precum și tuturor departamentelor și agențiilor aflate în coordonarea MAI, care au o prezență vizibilă în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Un rol important în eficientizarea rezultatelor concrete îl deține colaborarea mai strânsă a tuturor structurilor MAI cu autoritățile locale din teritoriu. Aceasta va conferi vizibilitate superioară reprezentanților din diferite unități subordonate MAI în orașe și celelalte localități și va răspunde mai bine nevoii cetățeanului de a fi protejat direct în raport cu vulnerabilitățile de orice fel pe care le resimte personal și împreună cu familia.

Ministerul Afacerilor Interne va fi reorganizat și modernizat după modelul existent în țările din UE, inclusiv prin trecerea în subordinea acestuia a unor servicii al căror obiect de activitate se încadrează în sfera de cuprindere a MAI.

 

Măsuri

1.Poliția Română

 

Atacurile la adresa polițistului sunt atacuri la siguranța statului, profund nocive, cu efecte atât în interior, cât și în raport cu alte state. Guvernul susține întărirea exigențelor față de instituție, organul de poliție fiind reperul căutat totdeauna de cetățean când se confruntă cu situații în care legea este încălcată, constată producerea de abuzuri sau când îi sunt afectate drepturile cetățenești.

Poliția Română trebuie să acționeze hotărât pentru eliminarea redundanțelor în propriul sistem, să întărească disciplina cadrelor, să perfecționeze actul de comandă prin intransigența față de îndeplinirea fișei postului și a ordinelor operative curente.

Trebuie continuat efortul benefic de pânăîn prezent al IGPR de identificare a unor noi proiecte de absorbție a fondurilor europene.

Informatizarea generalizată în toate direcțiile care lucrează intens cu cetățeanul este încă un deziderat nerealizat. Chiar dacă au fost demarate și finalizate o serie de programe (SEIMD, SYNERGY, SIRENE, SNRI, ROCRIS), au rămas numeroase activități care nu sunt reunite în sisteme integrate de IT.

Pe plan extern, va fi intensificată cooperarea cu EUROPOL, cu diferite structuri din sfera UE, pentru a readuce în atenția instituțiilor comunitare rolul strategic special al României ca țară de graniță pe flancul estic al UE și NATO. Pe cale de consecință, instituțiile comunitare trebuie să coopereze activ la promovarea de programe împreună cu Poliția Română, ale cărei responsabilități sunt sporite în prevenirea și stoparea amenințărilor transfrontaliere având drept țintă spațiul Uniunii Europene.

Guvernul va avea în vedere că realitatea majoră care frânează obținerea de rezultate mai bune în munca de poliție este baza materială insuficientă și neajunsurile în privința dotării și drepturilor personalului. Treptat, se va încerca remedierea acestora începând cu bugetul pe anul 2017, când se va acorda atenție mărită prioritizărilor în materie de cheltuieli.

Un criteriu căruia i se va acorda o atenție deosebită în viitor este stabilitatea cadrelor.

Managementul resurselor umane va fi orientat pentru obținerea în continuare de rezultate bune pe planul muncii specifice de poliție, în condițiile în care vârsta medie a polițistului român este sub 40 de ani.

Potrivit raportărilor din bilanțurile recente, IGPR realizează an de an confiscări tot mai importante de sume în valută și în moneda națională, aur, droguri, fiind puse sub sechestru un număr însemnat de bunuri imobile și autoturisme, ceea ce justifică ipoteza că rulajul bunurilor legate de acțiunile criminale este cu mult mai mare. În aceste condiții va trebui ca activitatea obținerii de informații prin mijloace specifice să conducă la anchete și mai profunde, urmărindu-se prioritar evaluarea și recuperarea prejudiciilor de către stat.

 

2. Jandarmeria Română

Jandarmeria reprezintă o armă de elită a MAI și va continua să acționeze, cu sprijinul Guvernului, pentru a contribui la creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

Jandarmeria se distinge prin asumarea unui număr impresionant de misiuni, fie că este vorba de acțiuni de amploare împreună cu alte forțe ale MAI, fie ca urmare a solicitărilor punctuale pe numărul unic „112”. Există încrederea că, la acest capitol, Jandarmeria va fi în măsură să păstreze ritmul robust de activitate impus până în prezent, în folosul întregii societăți.

Se impune în continuare preocuparea pentru perfecționarea dispozitivelor jandarmeriei menite să asigurare ordinea publică cu ocazia desfășurării de acțiuni cu public numeros, datorită atmosferei favorizante producerii de excese în astfel de ocazii, unele cu consecințe tragice.

Se va acorda atenție executării fără sincope și pe viitor a pazei și protecției instituționale, care a funcționat în condiții foarte bune până în prezent. Jandarmeria va realiza în bune condiții și misiunile de pază, protecție și intervenție ale infrastructurilor critice, luând măsuri de prevenire a daunelor din sustrageri ilicite, cum este cazul conductelor magistrale de transport al produselor petroliere.

Guvernul va susține Jandarmeria pentru ca această instituție să aibă în continuare o vizibilitate internațională robustă, să continue colaborarea și prezența în EUROGENDFOR (Forța de Jandarmerie Europeană), a cărei președinție a asigurat-o cu succes în anul 2015, cu FIEP (Asociația Forțelor de Poliție Europene și Mediteraneene cu Statut Militar), pe care, de asemenea, a condus-o în anul 2015.

Guvernul se va asigura ca Jandarmeria Română va continua să reprezinte MAI la sediul ONU, să dovedească profesionalism în Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, precum și în Grupul de lucru paneuropean al experților în domeniul asigurării ordinii publice cu ocazia evenimentelor sportive—EU Think Tank. De asemenea, Jandarmeria va participa și pe viitor la misiuni internaționale în care a dobândit o experiență notabilă de ordin specific, în special în teatre de operațiuni din cele mai dificile: Afganistan, Congo, Mali, Haiti etc.

 

 

 

3. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență —IGSU

 

IGSU trebuie să capete „greutate” în plan decizional, al creșterii capacității operaționale și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației prin reducerea impactului efectelor situațiilor de urgență. Activitatea IGSU trebuie privită atât din prisma gestionării situațiilor de urgență curente, dar mai ales prin creșterea capacității de a gestiona evenimente majore care implică un număr foarte mare de persoane afectate.

Se impune armonizarea standardelor operaționale și a procesului de planificare și acțiuni în situații de urgență prin perfecționarea sistemului de colaborare și cooperare cu administrația publică locală, cu dezvoltarea complementării și disponibilității celorlalte forțe ale MAI și interacționarea centrelor operaționale atât din MAI, cât și din alte ministere.

Se va dezvolta capacitatea de intervenție prin achiziționarea de mijloace speciale de intervenție la incendii, deszăpeziri, inundații concomitent cu promovarea unui proces de pregătire și instruire adecvată a personalului.

Principalele criterii de performanță vor fi prevenirea producerii evenimentelor și reducerea numărului victimelor și pagubelor, sens în care se vor asigura transparența activităților și a rezultatelor precum și informarea publică corespunzătoare.

 

Priorităţi şi obiective strategice identificate in activitatile Ministerului Afacerilor Interne

De mai bine de un secol şi jumătate, Ministerul Afacerilor Interne este principalul garant al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărător al ordinii publice şi al proprietăţii publice şi private.

Ca una dintre cele mai importante instituţii guvernamentale care contribuie la apărarea statului de drept, Ministerul Afacerilor Interne are atribuţii atât în domeniul luptei antiinfracţionale, al ordinii, siguranţei şi securităţii naţionale, cât şi în asigurarea de servicii publice pentru cetăţenii români, la standarde europene.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne elaborează obiectivele activităţii din domeniul afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din documentele strategice naţionale, precum şi din cele internaţionale la care România este parte, implementând măsurile necesare pentru atingerea lor.

În domeniul ordinii şi siguranţei publice, Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul Justiţie şi Afaceri Interne, precum şi îndeplinirea activităţilor subordonate principiilor şi direcţiilor de acţiune ale politicii statului român, circumscrise priorităţilor şi obiectivelor strategice stabilite prin Programul de Guvernare.

Obiectivul general asumat de Ministerul Afacerilor Interne, prin adoptarea Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015 –2020 este -  Creşterea gradului de siguranţă și protecție a cetăţeanului” avand ca direcții de acțiune:

1.Dezvoltarea depolitici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii și promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică.

 

2.Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei, a patrimoniului precum și la regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase.

 

3.Creșterea nivelului de siguranță rutieră, feroviară, navală și aeriană.

 

4.Asigurarea protecției patrimoniului cultural național și al ecosistemelor naturale naționale.

 

5.Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetățeanului.

 

6.Creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor de ordine și siguranță publică, în vederea asigurării unei reacții rapide și eficace în cazul producerii unor situațiispeciale și de criză.

 

7.Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situațiilor speciale și de criză de ordine și siguranță publică și a consecințelor acestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL

STABILITE DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRĂILA PE ANUL 2017

Obiective generale

 

Obiective specifice

Activităţi concrete pentru implementarea obiectivelor specifice

Termene

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului,  prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră.

1.1. Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică.

Iniţierea şi implementarea unor proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei.

31.12.2017

Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, pentru creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor comunităţii locale.

31.12.2017

1.2. Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică, în beneficiul cetăţeanului.

Derularea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale.

31.12.2017

Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112.

 

31.12.2017

1.3. Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul producerii unor situaţii de criză.

Elaborarea planurilor de măsuri/acţiune pentru desfăşurarea în condiţii de normalitate a evenimentelor de amploare ori a misiunilor complexe (sezon estival, sărbători legale, religioase şi regionale etc.), din domeniul ordinii şi siguranţei publice şi monitorizarea acestora.

31.12.2017

1.4. Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în instituţiile de învăţământ.

Intensificarea activităţilor de prevenire in mediul şcolar.

31.12.2017

Intensificarea activităţilor de patrulare în zona unităţilor de învăţământ.

31.12.2017

Intensificarea activităţilor de combatere a infracţionalităţii în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

1.5. Creşterea nivelului de siguranţă rutieră.

 

Intensificarea activităţilor de prevenire rutieră.

31.12.2017

Organizarea unor acţiuni care vor viza combaterea principalelor abateri care generează riscul rutier, având în vedere concluziile analizelor privind dinamica accidentelor, Calendarul acţiunilor pentru 2017 şi Calendarul T.I.S.P.O.L.

 

31.12.2017

1.6. Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei şi contra patrimoniului.

Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi a patrimoniului, în special în mediul rural.

31.12.2017

Creşterea nivelului de siguranţă a bunurilor şi valorilor din obiective.

31.12.2017

Eficientizarea activităţilor de investigare şi cercetare in cauzele penale privind infracţiuni de mare violenţă cu autori necunoscuţi.

31.12.2017

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie şi furt, in special a celor comise cu moduri de operare deosebite.

31.12.2017

 

1.7. Prevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniile silvic şi piscicol

Derularea de acţiuni la nivel local pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi a braconajului piscicol, în cooperare cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.

31.12.2017

 

1.8. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor periculoase.

Intensificarea acţiunilor la nivel local/judeţean pentru combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor periculoase.

31.12.2017

2. Destructurarea grupărilor infracţionale judiciare

2.1. Identificarea şi destructurarea grupurilor infracţionale nestructurate

Activităţi specifice pentru destructurarea grupărilor infracţionale nestructurate care pot genera conflicte stradale de impact şi a celor care comit infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite.

 

31.12.2017

3.  Îmbunătăţirea cooperării în vederea combaterii criminalităţii transfrontaliere

3.1. Consolidarea capacităţii de luptă împotriva criminalităţii transfrontaliere

Desfăşurarea cu operativitate de verificări şi investigaţii pentru soluţionarea cu celeritate a solicitărilor formulate de autorităţile altor state în cadrul asistenţei poliţieneşti internaţionale, privind criminalitatea transfrontalieră;

31.12.2017

Intensificarea activităţilor specifice cu autorităţile altor state în legătură cu cetăţeni români şi/sau străini, care fac obiectul documentării, supravegherii sau cercetării în România;

31.12.2017

Îmbunătăţirea pregătirii de specialitate, privind reglementările interne şi internaţionale în domeniu.

31.12.2017

4. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene

4.1. Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului.

Eficientizarea activităţilor de combatere a criminalităţii  din sfera evaziunii fiscale.

31.12.2017

Derularea de acţiuni la nivel local pentru protecţia fondurilor publice (atribuirea ilegală de contracte de achiziţii publice).

31.12.2017

Derularea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea contrabandei, a fraudelor vamale şi fiscale, traficului cu produse contrafăcute ori piratate, traficului cu produse accizabile şi transporturilor ilicite de bunuri, în cooperare şi cu alte structuri ale Poliţiei Române.

 

31.12.2017

Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii muncii la negru.

31.12.2017

Organizarea de acţiuni comune, în echipe mixte, pe domenii de activitate (evaziune fiscală, proprietate intelectuală, achiziţii publice, combaterea contrabandei etc.), cu  specialişti din alte instituţii.

31.12.2017

5. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Brăila

5.1. Dezvoltarea şi implementarea unui management performant al resurselor umane.

Asigurarea participării personalului la programe formative proiectate pe dobândirea de competenţe profesionale, organizate în instituţii de învăţământ ale M.A.I.

 

31.12.2017

Intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a corupţiei, în rândul personalului I.P.J. Brăila.

 

31.12.2017

5.2. Stabilirea unui raport optim între resursele umane, logistice şi financiare, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele aşteptate.

Prioritizarea resursele umane, logistice şi financiare,potrivit principiului oportunităţii cheltuielilor.

 

 

31.12.2017

5.3. Îmbunătăţirea proceselor manageriale, prin asigurarea unui sistem eficient de control intern şi monitorizare a riscurilor

Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul I.P.J. Brăila.

 

31.12.2017

5.4.  Dezvoltarea culturii parteneriatului, inclusiv cu societatea civilă

Intensificarea colaborării cu alte instituţii, societatea civilă

31.12.2017

5.5. Întărirea autorităţii şi dezvoltarea imaginii instituţionale.

Informarea opiniei publice prin realizarea de ştiri, comunicate de presă privind activităţile desfăşurate de structurile I.P.J. Brăila, precum şi realizarea de materiale informative cu specific de prevenire destinate pregătirii antivictimale a populaţiei etc. şi transmiterea acestora către jurnaliştii acreditaţi.

31.12.2017

Organizarea de conferinţe de presă pe probleme de interes general privind evoluţiile în planul reformei instituţionale, adoptarea şi implementarea de noi proiecte şi concepte de acţiune.

31.12.2017

Participarea la emisiuni radio şi tv, acordarea de interviuri şi declaraţii de presă în vederea promovării imaginii Poliţiei Române

31.12.2017

Asigurarea transparenţei activităţilor, în conformitate cu prevederileLegii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

31.12.2017

 

CAPITOLUL III

Indicatori de performanţă minimali stabiliti  in anul 2017 pentru serviciul poliţienesc

Pornind de la o analiză amplă a indicatorilor privind evoluţia criminalităţii la nivelul judeţului Braila, precum şi a resurselor financiare, logistice şi umane existente, in vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali, stabiliţi pentru anul 2017:

1.    Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în procent minim de 90%, în mediul urban;

 

2.    Menţinerea infracţionalităţii sesizate sub media ultimilor trei ani;

 

3.    Menţinerea infracţionalităţii stradale sesizate sub media ultimilor trei ani;

 

4.    Menţinerea infracţionalităţii  judiciare sesizate sub media ultimilor trei ani;

 

5.    Menţinerea infracţiunilor de furt sesizate sub media ultimilor trei ani;

 

6.    Menţinerea infracţiunilor de furt  din locuinţe sub media ultimilor trei ani;

 

7.    Menţinerea infracţiunilor de furt  din autoturisme sub media ultimilor trei ani;

 

8.    Menţinerea infracţiunilor de tâlhărie sesizate sub media ultimilor trei ani;

 

9.    Menţinerea infracţiunilor sesizate în unităţile de învăţământ şi zona adiacentă acestora sub media ultimilor trei ani;

 

10.           Menţinerea numărului de accidente rutiere grave sub media ultimilor trei ani         

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

Elemente de buget si dotare la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Braila

 

a)     ELEMENTE DE BUGET:

-          Bugetul de Venituri si Cheltuieli alocat 2016, la Titlul II –Bunuri si servicii a fost in suma de 3.389.270 lei iar platile nete au fost in suma de 3.384.160,66 lei, executie de 99,85%

-          Bugetul de Venituri si Cheltuieli alocat 2016, Titlul XIII – Active nefinanciare a fost in suma 303.860 lei, iar platile nete au fost in suma de 303.432,15 lei, executie de 99,86%

Facem mentiunea ca pana la aceasta data nu s-a repartizat bugetul pe anul 2017.

b)     In domeniul asigurarii mobilitatii terestre:

Inspectoratul de Politie Judetean Braila are in exploatare un numar de 183 de autospeciale, din 321 cat reprezinta necesarul de mijloace de transport, 48,67%.

-          din cele 183 de autospeciale, 12 au indeplinita norma de rulaj (KM) si 83 vechimea in vederea casarii;

-          un numar de 21 de autospeciale sunt retrase din exploatare in vederea parcurgerii etapelor de valorificare si casare

 

c)      In domeniu administrarii patrimoniului imobiliar:

Inspectoratul are in administrare un numar de 50 imobile, din care 39 sunt reprezentate de posturile de politie comunale si o Sectie de politie rurala, construite in anii 1970 – 1973, din materiale de constructii specifice acelei perioada (tamplarie lemn, tabla zincata, dusumea lemn), care necesita reparatii curente, astfel:

-          38 posturix70.000 lei/post= 2.660.000 lei

-          1 sectie de politie ruralax80.000 lei/sectie= 80.000 lei

-          2 politii orasenestix 100.000 lei/politie = 200.000 lei

-          1 politia Oras Faureix50.000 lei/politie = 50.000 lei, constand in zugraveli interioare si exterioare, reparat si inlocuit sobe, reparat si inlocuit dusumele, reparat si inlocuit acoperis, reparat imprejmuiri (gard)

-          Zugraveli interioare birouri, inlocuit pardoseli si hidroizolatie Politia Municipiului Braila = 250.000 lei

-          Zugraveli sediu Politia Rutiera = 100.000 lei

-          Consolidare si reparare acoperis Popota veche = 350.000 lei

-          Centrala termica si instalatie incalzire Sediul IPJ Braila = 70.000 lei

-          Dotari cu mobilier nou pentru toate sediile = 200.000 lei

TOTAL = 3.960.000 LEI

Inspectoratul de Politie Judetean Braila utilizeaza un numar de 24 animale de serviciu (caini de urmarire si de insotire) ce necesita vaccinari obligatorii si tratamente specifice anuale in valoarea de 4500 lei.

Mijloacele de multiplicare au durata normala de functionare indeplinita, cele in exploatare asigurand doar 50% din nevoi, necesarul fiind de inca 10 bucati (valoare 150.000 lei).

d)     In domeniul comunicatiilor si informaticii:

In prezent avem asigurate mijloace tehnice, astfel:

-          statii de lucru tip PC – existent 472, necesar 1068, deficit – 596 (55,8%)

e)     In domeniul criminalistic:

-          aparate foto digitale in folosinta necesare realizarii cercetarii la fata locului sunt asigurate in procent de 23% din necesar, 55 din 236.

-          Truse criminalistice, existente 14 fata de 127 (11%)

Pentru continuarea dezvoltării şi modernizării instituţionale în domeniul ordinii publice se impune  derularea unor programe finanţate din fonduri asigurate prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila.

           Ţinând cont de aceste probleme, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila va intreprinde demersurile necesare pe langa Consiliul Judeţean Braila, pe baza notelor de fundamentare întocmite de specialiştii IPJ Braila pentru sprijin in soluţionarea problemelor logistice cu care se confruntă poliţia braileana.

 

 

PRESEDINTE ATOP BRAILA,

Balanica Dragomir Mariana Carmelia