Planul Strategic Al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2010

 

 
Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 3 /22.03.2010
 
 
 
PLANUL STRATEGIC
al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
pentru anul 2010
 
 
În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2010, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.
Anul 2010, ca an de referinţă în contextul economico-social actual la nivel european, va trebui să reprezinte un moment de răscruce în lupta împotriva infracţionalităţii ca fenomen social şi în mod deosebit în prevenirea şi cercetarea actelor de corupţie.
           
Capitolul I. - Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative
 
Obiective de guvernare

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi consumului de droguri.

2. Restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma instituţională necesară consolidării serviciilor comunitare şi a celor de ordine publică din România, precum şi realizarea interoperabilităţii acestora.
 
Direcţii de acţiune
1. Cunoaşterea, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii
→  Implementarea unei Strategii Naţionale pentru Controlul Criminalităţii ce are la bază trei componente: cunoaşterea, prevenirea şi aplicarea legii în domeniul criminalităţii. Strategia va prioritiza activităţile privind siguranţa şi ordinea publică.
→  Reevaluarea distribuţiei resurselor instituţionale ce acţionează în domeniul siguranţei şi ordinii publice pentru asigurarea flexibilităţii, acoperirea necesităţilor reale şi controlul criminalităţii, urmărind obiective precum:
–        înfiinţarea poliţiei locale, prin transferul unor competenţe în domeniul de ordine publică şi poliţie rutieră în zona de responsabilitate a primăriilor;
–        reluarea programelor de dotare şi înzestrare a poliţiei şi jandarmeriei, în vederea atingerii parametrilor optimi de eficienţă;
–        redistribuirea resurselor umane în funcţie de necesităţile reale;
–        în cadrul poliţiei naţionale, precum şi în cadrul poliţiilor locale din unităţile administrativ-teritoriale cu o pondere semnificativă a unor minorităţi naţionale, vor fi angajate şi persoane care cunosc limba minorităţilor respective.
–        implementarea unui program pentru relocarea, în cadrul structurilor de siguranţă publică, a poliţiştilor de frontieră din zonele de frontieră internă, după aderarea la Spaţiul Schengen.
→  Reducerea impactului criminalităţii organizate şi terorismului urmărind:
–        evaluarea ameninţărilor criminalităţii organizate şi a terorismului şi prioritizarea acţiunilor în funcţie de riscurile identificate;
–        promovarea şi facilitarea organizării de echipe mixte (tip task-force), care să sprijine schimbul de informaţii operativ şi să cumuleze competenţe, inclusiv cele de control financiar, necesare pentru lupta împotriva antreprizelor criminale şi recuperarea prejudiciului produs statului;
–        susţinerea programelor naţionale de prevenire şi conştientizare a populaţiei privind efectele traficului şi consumului de droguri, traficului de fiinţe umane, criminalităţii informatice şi pornografiei infantile;
–        intensificarea cooperării poliţieneşti în cadrul Uniunii Europene şi cu statele terţe şi realizarea de acţiuni comune.
→  Asigurarea unui management integrat al situaţiei operative la nivelul comunităţilor locale, ce are la bază:
–        transferul în stradă a centrului de greutate al activităţii poliţiei şi jandarmeriei, îmbunătăţirea siguranţei stradale şi a relaţiei cetăţean-poliţist;
–        îndeplinirea standardelor operaţionale la nivel teritorial pentru organizarea unui sistem unitar de management al siguranţei şi ordinii publice în cazurile de criză şi gestiune a evenimentelor deosebite;
–        multiplicarea măsurilor proactive în domeniul ordinii publice prin identificarea zonelor cu risc ridicat şi aplicarea unor politici speciale pentru cunoaşterea, prevenirea infracţionalităţii şi aplicarea legii.
→  Creşterea calităţii serviciului poliţienesc în mediul rural urmărind:
–        îmbunătăţirea condiţiilor de lucru prin derularea unui program de reabilitare a clădirilor secţiilor de poliţie şi modernizarea posturilor de poliţie;
–        aplicarea unei politici coerente de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional;
–        eliminarea deficitului de personal.
→   Reducerea oportunităţilor infracţionale prin crearea unui cadru legislativ care să ofere instrumente tactice eficiente pentru menţinerea ordinii publice, în special pentru securitatea bunurilor şi valorilor.
→   Introducerea şi utilizarea tehnologiilor avansate pentru cunoaşterea şi aplicarea legii, în domeniul criminalităţii.
→  Asigurarea unei politici coerente în domeniul managementului datelor şi informaţiilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în special a protecţiei datelor cu caracter personal.
→   Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a performanţei serviciilor publice din domeniul siguranţei şi ordinii publice prin implementarea unui mecanism de indicatori calitativi şi cantitativi concentraţi pe eficienţa şi eficacitatea activităţilor, precum şi pe satisfacţia cetăţeanului.
→    Promovarea sistemului de prevenire a infracţionalităţii în sistem integrat, pe segmentele vulnerabile ale societăţii, afectate de criminalitate.
→   Implementarea unei strategii guvernamentale de reducere a riscului rutier.
 
2.   Prevenirea şi combaterea corupţiei interne
→   Eficientizarea şi dinamizarea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie.
→   Generalizarea efectuării testelor de integritate, în domeniile de activitate unde riscul de comitere a faptelor de corupţie este ridicat.
→    Îmbunătăţirea activităţilor de identificare a factorilor de risc ce generează sau favorizează corupţia în organizaţii (proceduri, comportamente, posturi, persoane etc.) şi dezvoltarea de mecanisme de intervenţie şi de eliminare a acestora.
→ Realizarea periodică de evaluări a ameninţărilor corupţiei la nivelul structurilor de siguranţă şi ordine publică şi informarea persoanelor cu responsabilităţi în domeniu, inclusiv conducerea structurilor respective.
→   Creşterea eficienţei activităţilor de cooperare cu celelalte instituţii implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei, în special cu Ministerul Public (DNA, DIICOT şi celelalte structuri ale acestui minister).
→ Creşterea transparenţei instituţionale şi implicarea activă a reprezentanţilor societăţii civile în activităţile de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie.
 
 
 
 
 
Capitolul. II - Obiectivele şi priorităţile de interes local
 

             Valorile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila susţin întreaga activitate de zi cu zi şi oferă coordonatele în care acestea se dezvolta şi mijloacele prin care se realizează. Acestea se vor regăsi în anul 2010 în activitatea fiecărui poliţist, în încercarea de a contribui la îndeplinirea priorităţilor strategice ale Poliţiei Române şi a indicatorilor de performanţă minimali stabiliţi de A.T.O.P. Brăila:
●   Profesionalismul în cadrul instituţiei sau construit în parteneriate de colaborare, metodele şi mijloacele folosite în activitatea poliţienească vor respecta standardele europene, iar prin conduita fiecărui poliţist se va urmări atingerea unui înalt grad de profesionalism. Nimic nu este mai presus pentru cetăţenii Judeţului Brăila decât asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate.
●      Responsabilitatea va defini fiecare activitate a poliţiştilor brăileni în relaţiile cu cetăţenii şi în construirea unui spaţiu de siguranţă publică.
●     Integritatea – întreaga activitate poliţienească se va desfăşura după normele statuate în Codul de Etica şi Deontologie Profesională a poliţistului.
●  Transparenţa – cadrele I.P.J. Brăila vor construi şi consolida o relaţie de încredere cu cetăţeanul prin transparenţă şi comunicare. Vor fi ascultate cererile cetăţenilor şi se va răspunde cu promptitudine.
●   Cooperarea – eficientizarea cooperării în lupta împotriva criminalităţii, atât cu cetăţenii, cât şi cu celelalte instituţii de aplicare a legii de la nivel naţional şi judeţean, precum şi cu celelalte organizaţii publice sau private.
 
           Anul 2010 va fi caracterizat de continuarea procesului de reformă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, atât sub aspect conceptual, cât şi organizaţional, urmărindu-se atingerea standardelor impuse de Uniunea Europeană, având ca rezultat menţinerea sub control a fenomenului infracţional, creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie şi a gradului de satisfacţie faţă de activitatea acestei instituţii.                                       .
            Creşterea gradului de informare a populaţiei, a gradului de responsabilizare şi implicare a poliţiştilor, a comunităţii în asigurarea unui spaţiu de siguranţă în societate, reducerea riscului victimal, consolidarea Parteneriatului Poliţie-Cetăţean sunt doar câteva din obiectivele principale care vor fi urmărite în activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila.
             Potrivit obiectivului prioritar stabilit de ministerului administraţiei şi internelor, respectiv creşterea nivelului de siguranţă publică a cetăţeanului, activitatea desfăşurată la nivelul inspectoratului se va axa pe îndeplinirea următoarelor priorităţi:                                                               :
                 ● eficientizarea activităţii tuturor structurilor inspectoratului;
                 ● delimitarea clară a competenţelor în domeniul criminalităţii;
                  ● creşterea nivelului de siguranţă publică a cetăţeanului, cu accent în             zona unităţilor de învăţământ preuniversitar;                                            ;
                 ● îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciului poliţienesc pentru servirea comunităţii în domeniul pazei private;
                 ● creşterea nivelului de pregătire al poliţiştilor.
               În deplină concordanţă cu dispoziţiile Inspectoratului General al Poliţiei Române şi recomandările Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Brăila vor fi puse în aplicare şi implementate următoarele prioritati:
                  ● Conceptul de acţiune, realizat prin unitatea de acţiune a echipelor mixte, cu respectarea competenţelor (procuror, poliţişti, jandarmi, comisari din cadrul Gărzii Financiare, inspectori din cadrul Direcţiei Judeţene a Finanţelor Publice, etc.);
               ● Pregătirea continuă a poliţiştilor, cu prioritate pentru nevoile operative, concomitent cu crearea şi consolidarea unei unităţi organizaţionale;
              ● Folosirea resurselor umane şi financiare în cele mai eficiente condiţii;
               ● Abordarea secvenţială a fenomenului criminalităţii (marea criminalitate şi mica criminalitate), conform programelor aflate în derulare;
               ● Crearea unor instrumente de evaluare a performanţelor manageriale, bazate pe rezultatele şi concluziile sondajelor de opinie;
               ● Conceptul de reorganizare instituţională.
              Amplificarea şi dinamizarea reformei în cadrul Poliţiei Române va determina şi la nivelul I.P.J. Brăila, reconsiderarea mecanismelor prin care se asigură implementarea procesului de remodelare structurală şi funcţională a instituţiei . În acest context se va urmări reproiectarea unei strategii manageriale unitare, destinată să acopere întregul spectru de activităţi şi componente ale inspectoratului, privite în conexiunea lor structurală şi funcţională, fapt ce va reprezenta una dintre preocupările de prim ordin ale conducerii instituţiei.
Considerăm însă, că remodelarea structurală efectuată va trebui să ţină seama de priorităţile Poliţiei Române şi recomandările A.T.O.P. Brăila iar în unele sectoare va urmari distribuirea resurselor umane şi materiale, ţinând cont de încărcătura pe poliţist şi priorităţile stabilite.
 
Tendinţele infracţionalităţii la nivel naţional şi specificul zonei

          Pe plan naţional, aşa cum rezultă din statistici, tendinţele infracţionalităţii sesizate sunt de creştere, acestea fiind mai relevante la municipiile reşedinţă de judeţ, unde regăsim cea mai importantă parte a populaţiei sub aspect numeric, precum şi cele mai importante instituţii şi obiective economice.
            Este cunoscut specificul judetului Brăila, care are o populaţie ce sesizează adesea organele de poliţie când au suspiciuni că s-a comis o faptă, acest lucru conform studiilor criminologice, putând fi considerat un aspect pozitiv, un factor ce relevă că cetăţenii au încredere în instituţia poliţiei, altfel spus, printr-o mai bună organizare şi prin perfecţionarea calităţii profesionale a lucrătorilor, organele de cercetare penală îşi sporesc activitatea de depistare a unor fapte penale, deci în mod corelativ, cifra neagră a criminalităţii va fi în scădere.                                             .
              Aşa cum este arătat mai sus, criminalitatea stradală sesizată reprezintă decât criminalitatea aparentă, care cuprinde toate acele fapte care, cel puţin într-o fază incipientă, prezintă o aparenţă penală. Dacă această aparenţă se confirma ori nu, dacă avem sau nu de a face cu o infracţiune este datoria organelor judiciare de a stabili. Aceasta presupune un volum mare de muncă, pricepere şi nu în ultimul rând, timp.                                                                                                                 
.
              În multe cazuri, după administrarea probelor necesare, organele judiciare pot ajunge la concluzii contrare aparenţei iniţiale. Astfel, se poate constata că: fapta nu există; fapta nu este prevăzută de legea penală; lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii etc., însă acestea se regăsesc în situaţia infracţiunilor stradale sesizate.
              De menţionat faptul că infracţiunile stradale sesizate şi înregistrate pe parcursul anului 2009 nu sunt infracţiuni comise cu violenţă, ci sunt infracţiuni săvârşite, de regulă, prin acte de viclenie. Având în vedere problematica pe linie de violenţă explozivă la nivel naţional, în special în municipiile reşedinţă de judeţ (a se vedea cazurile Craiova, Constanţa, Timişoara, Turnu Severin, Galaţi etc.), se observă cu uşurinţă că la nivelul judeţului nostru nu avem înregistrate infracţiuni săvârşite cu violenţă şi nu avem o situaţie operativă deosebită pe aceasta linie, politiştii printr-o prezenţă activă şi profesionistă, stăpânind foarte bine strada.
Riscuri şi priorităţi în anul 2010
 
1. Riscuri identificate
              →   Lipsa fondurilor necesare bugetării unor proiecte de importanţă majoră pentru Poliţia Română;
              → Legislaţia deficitară în ce priveste consolidarea autorităţii funcţionarilor publici care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, în vederea eficientizării activităţii poliţiei pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, în special a infracţionalităţii comise cu violenţă;
               →     Efect limitat al prevenţiei rutiere în condiţiile întârzierii adoptării unei strategii naţionale privind siguranţa rutieră şi a lipsei de interes a administraţiilor publice locale în implementarea sistemelor automate de supraveghere a traficului, precum şi a reducerii interesului partenerilor din sectorul privat şi mass-media în susţinerea prevenţiei rutiere;
              →    Creşterea numărului delicvenţilor din sectorul juvenil precum şi a persoanelor tinere ce pot deveni victime ale unor infracţiuni pe fondul eşecului acţiunilor de educare ale familiei şi sectorului pedagogic precum şi al degradării şi dezorganizării generale a familiei;                                                              .
               →     Degradarea vieţii sociale pe fondul crizei economice mondiale, care produce efecte tot mai negative şi la nivel local;
               →   Lipsa fondurilor necesare bugetării unor funcţii de agenţi de siguranţă publică care să suplimenteze dispozitivele de siguranţă publică pentru o acoperire teritorială mai bună a municipiului;
                →   Numărul mare de cetăţeni români ce săvârşesc infracţiuni pe teritoriul altor state şi care după returnarea în ţară continuă activitatea infracţională pe teritoriul judeţului.
2. Priorităţi de acţiune
 
        A. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului

            Cea mai importantă nevoie a comunităţii rămâne protejarea persoanei, iar alături de celelalte instituţii de prestare a serviciilor publice pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor, poliţia va contribui în activitatea de zi cu zi la oferirea unui sprijin imediat la apelul de urgenţă al cetăţeanului                               .
            Prin activităţile de cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul asigurării unui climat de siguranţă publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila trebuie să devină un partener care contribuie la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii. De asemenea, un nivel înalt de profesionalism şi de compatibilitate cu standarde operaţionale de la nivel european trebuie asigurate în echipele specializate pentru intervenţiile rapide sau pentru asigurarea respectării regimului armelor, muniţiilor şi substanţelor explozive.
             În Judeţul Brăila, majoritatea infracţiunilor care conduc la moartea victimei, au un caracter domestic, fapt pentru care pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a populaţiei, cu focalizare pe violenţa domestica şi juvenilă reprezintă o prioritate. O atenţie deosebită va fi acordată activităţilor de prevenire şi combatere a abuzurilor comise asupra copiilor, inclusiv pe Internet.
 
        B. Protejarea patrimoniului           
           
               Creşterea gradului de protecţie a patrimoniului public şi privat prin promovarea utilizării mijloacelor tehnice de securitate va continua să fie principala cale de acţiune pentru prevenirea acestui fenomen.
        C. Siguranţa stradală

              Politica de abordare a fenomenului va trebui să fie susţinută în planul resurselor umane şi logistice prin creşterea numărului de poliţişti care acţionează în patrulele stradale, creşterea nivelului de pregătire a acestora, precum şi de îmbunătăţirea dotării cu mijloace de intervenţie şi comunicaţii. Tot în acest sens, eforturile se vor concentra şi pentru:
              ● realizarea de acţiuni în sistem integrat în zonele cu risc crescut de producere a infracţiunilor;                                                             ;
                ● creşterea capacităţii operative a structurilor ce au atribuţii în domeniu, în vederea gestionării calificate a tuturor problemelor pe această linie;
               ● iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii comise cu violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă stradală.
 
       D. Siguranţa rutieră

              Siguranţa rutieră rămâne una din priorităţile locale. Poliţia va derula în continuare programe de prevenire în parteneriat cu celelalte instituţii responsabile, iar politica sancţionatorie se va focaliza pe modelarea comportamentului participanţilor la traficul rutier pentru formarea unei conduite preventive, însă niciodată aceste măsuri nu vor fi suficiente fără o intervenţie rapidă în îmbunătăţirea infrastructurii.
 
 
 
        E. Combaterea traficului de fiinţe umane

             În ultimii ani, traficul de persoane a devenit o problemă majoră, reprezentând una dintre cele mai grave forme de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Prin specificul său acest fenomen atrage şi implică tot mai multe ţări ce pot fi sursă, zona de tranzit sau ţări de destinaţie.
Infracţionalitatea în domeniu trebuie să fie abordată secvenţial, impunându-se o replică coerentă la nivel internaţional, concretizată în relaţionarea cu partenerii străini.
 
       F. Combaterea criminalităţii informatice

            Folosirea Internetului pentru activităţi ilegale este o realitate îngrijoratoare pentru zilele noastre. Ameninţările criminale din domeniul informatic capătă din ce în ce mai mult caracter transnaţional, practic ele escaladează graniţele, anihilând distanţele dintre criminalii cibernetici şi victimele acestora.
             Parteneriatul public-privat şi cooperarea internaţională sunt două elemente fără de care prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nu ar avea succes, deformând imaginea ţării noastre şi transformând-o în sursă de producere a unor atacuri informatice şi fraude la comerţul electronic.
 
       G. Folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, ţinând cont de încărcătura şi importanţa muncii desfăşurate.
 
             În perioada următoare, prin realizarea obiectivelor propuse în proiectele în derulare, printr-o implicare mai buna a tuturor efectivelor Poliţiei judeţului Brăila şi prin monitorizarea permanentă a fenomenului infracţional, considerăm că există premisele  prevenirii şi combaterii cu eficienţă  a infracţionalităţii, astfel încât să poată fi îndeplinite obiectivele Poliţiei Române precum şi obiectivele sectoriale prevăzute în programele şi proiectele aflate în derulare la această unitate cu respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila.
 
 
ACŢIUNI ŞI MĂSURI
 
 
           În scopul realizării obiectivelor propuse şi a sarcinilor ce revin Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila în anul 2010 se vor organiza şi executa următoarele acţiuni şi măsuri:
 
 
1.       Organizarea şi executarea, pe teritoriul întregului judeţ, a acţiunilor specifice de ordine publică, în perioada  sărbătorilor religioase, în scopul prevenirii şi combaterii oricăror evenimente care pot perturba ordinea şi liniştea publică.
 
2.       Informarea periodică a Autorităţii Teritoriale de ordine Publică Brăila şi a autorităţilor publice locale despre măsurile adoptate, misiunile desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite constatate pe teritoriul localităţilor, precum şi solicitarea sprijinului necesar în rezolvarea acestora.
 
 
3.       Acordarea asistenţei tehnice de specialitate agenţilor economici, societăţilor comerciale, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, transportului şi depozitării bunurilor şi valorilor.
 
4.       Executarea de acţiuni poliţieneşti preventive şi punctuale (filtre, razii, controale etc.) în mediile de interes, în scopul prevenirii şi/sau aplanării oricăror stări conflictuale, menţinerii ordinii şi liniştii publice, prin organizarea unor dispozitive eficiente de siguranţă publică, în măsură să rezolve orice problemă, în mod operativ.
 
5.       Cunoaşterea permanentă şi supravegherea zonelor cu potenţial criminogen ridicat, a elementelor infractoare şi a persoanelor care, prin modul de comportare, aduc atingere relaţiilor de convieţuire socială, prin intensificarea activităţilor informative şi exploatarea concluziilor rezultate din procesul de analiză a informaţiilor.
 
6.       Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist şi executarea de acţiuni punctuale specializate, prevăzute în planurile de măsuri pentru situaţii de alertă teroristă, în scopul prevenirii unor posibile acte teroriste în zonele şi locurile cu aglomerări de persoane, concomitent cu prezervarea siguranţei publice şi gestionarea eficientă a potenţialelor stări de pericol, atunci când situaţia o impune.
 
7.       Informarea cetăţenilor cu privire la unele aspecte ale stării infracţionale, măsurile cu caracter preventiv ce trebuie luate la producerea unor situaţii de urgenţă, precum şi despre necesitatea colaborării cu poliţia, pentru diminuarea riscurilor care ar putea afecta siguranţa publică, precum şi accentuarea mediatizării acţiunilor desfăşurate, cu accent pe sprijinul acordat de cetăţeni în rezolvarea situaţiilor deosebite.
 
8.       Promovarea şi urmărirea, cu consecvenţă a aplicării normelor deontologice specifice poliţiei, în scopul respectării cu stricteţe a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie.
 
9.       Organizarea, pe zone, în baza informaţiilor, datelor obţinute şi analizelor periodice asupra situaţiei operative, a unor razii, acţiuni şi controale poliţieneşti, pentru identificarea de elemente parazitare, proxeneţi, prostituate, persoane urmărite, traficanţi şi consumatori de droguri precum şi a celor care nu-şi justifică prezenţa în locurile respective.
 
10. Instruirea şefilor de dispozitive, în sensul informării asupra evenimentelor petrecute pe raza de competenţă, privind persoanele, autovehiculele urmărite, acţiunile în curs de desfăşurare şi forţele care acţionează în teren şi cu care se poate coopera, precum şi despre alte date de interes operativ.
 
11. Asigurarea intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată şi aplicarea măsurilor sancţionatorii.
 
12. Realizarea unui control permanent a efectivelor aflate în misiune şi analiza sistematică a modului în care se desfăşoară activităţile planificate, precum şi a rezultatelor profesionale înregistrate. Evenimentele deosebite vor fi raportate conform prevederile legale în vigoare.
 
13. Asigurarea operativităţii în efectuarea cercetărilor şi a unei bune finalităţi judiciare în lucrările şi cauzele penale aflate în lucru, pe baza unei colaborări cât mai eficiente cu lucrătorii din cadrul Parchetelor pentru a evita schimbările de soluţii şi restituirile de dosare.
 
14. Atragerea localnicilor în sprijinul lucrătorilor de poliţie, prin amplificarea relaţiilor de colaborare, creşterea aportului acestora prin sprijinirea efectivă şi furnizarea unor informaţii de interes operativ, în scopul eficientizării acţiunilor pentru prevenirea faptelor antisociale precum şi identificarea persoanelor aflate în stări ori situaţii conflictuale, în vederea dezamorsării acestora din faza incipientă.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolul III. Indicatorii de performanţă minimali
 
În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2010:
 
 
1.     Reducerea cu 5% a faptelor comise cu mare violenţă, respectiv a infracţiunilor de omor, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte, viol şi talhărie urmată de moartea victimei, vătămare corporală gravă;
2.     Creşterea cu 10% a constatărilor pe linie de criminalitate economico-financiară;
3.     Reducerea cu 5% a infracţionalităţii stradale sesizate, respective a tâlhăriilor, furturilor din auto, ultraj contra bunelor moravuri, furturi din societăţile comerciale, furturi din buzunare, furturi de auto;
4.     Intensificarea activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, precum şi a celor desfăşurate de Poliţia de proximitate, prin organizarea de şedinţe de pregătire antiinfracţională a populaţiei;
5.     Reducerea cu 3% a numărului accidentelor grave.
 
 
 
 
 
Capitolul IV. Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila
 
Bugetul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila pentru anul 2010, la momentul redactării materialului, nu este aprobat iar alocaţiile bugetare vor fi comunicate ulterior.
 
 
 
PRESEDINTE,
 
Ionel AVRAM