Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2015

 

                                                                                                                                                                                Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 2/27.02.2015
Planul Strategic de Ordine Publica
 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2015
 
În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2015, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.
Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in anul 2014 a fost influentata de constrangerile bugetare de ordin logistic, atat pe partea de combustibil cat si pe cea de echipamente de specialitate.
 
 
 
Capitolul I.
Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni al Ministerului Afacerilor Interne
Obiective de guvernare
.           Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente ale statului de drept şi presupune prestarea unui serviciu public de bază pentru populaţie cu finalitate în asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţeanului. Cetăţeanul contribuabil şi purtător al suveranităţii naţionale trebuie să fie principalul beneficiar al activităţii Ministerului Afacerilor Interne.
În acest scop, instituţiile publice din subordinea Ministerul Afacerilor Interne vor concentra toare resursele (umane, materiale şi financiare) pentru combaterea până la eradicarea infractionalităţii de toate tipurile şi pentru soluţionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă.
Obiective fundamentale:
٭Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban,
٭Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere cât şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate,
٭Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri şi redirecţionarea din aparatul funcţionăresc către structurile operative,
٭Analizarea şi îmbunăţăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă şi al activităţilor instituţiei prefectului,
٭Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului poliţistului, jandarmului, pompierului precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne.
Direcţii de acţiune:
٭restructurarea structurilor naţionale şi locale în scopul de a fi puternice, profesioniste şi eficiente;
٭elaborarea şi implementarea unor politici concordante cu standardele şi directivele Consiliului European având ca finalitate compatibilizarea acestor structuri cu cele similare din spaţiul UE;
٭creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
٭ prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile;
٭prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substanţe interzise, elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a criminalităţii în cadrul căreia se vor stabili priorităţile şi rolul autorităţilor statului, şcolii, familiei şi al societăţii civile pentru combaterea acestui flagel;
٭scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea de vieţi omeneşti;
٭creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor;
٭ creşterea autorităţii instituţiei prefectului în procesul de coordonare al activităţii în situaţii de urgenţă.
POLITICI PUBLICE
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin :
٭combaterea fenomenului infracţional stradal,
٭creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar,
٭reconstrucţia sistemului de politici locale şi armonizarea cu politicile naţionale,
٭ prevenirea şi combaterea corupţiei,
٭ prevenirea şi combaterea criminalităţii,
٭ combaterea crimei organizate,
٭combaterea traficului de droguri,
٭ trafic rutier mai sigur,
٭ managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice,
٭servicii publice comunitare mai aproape de cetăţeni (documente de identitate, permise, paşapoarte, înmatriculări),
٭întărirea rolului instituţiei prefectului şi cresterea eficienţei acesteia precum şi precizarea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul Guvernului în plan local (funcţia de reprezentare şi funcţia de autoritate),
٭ în cadrul cooperării internaţionale o atenţie aparte trebuie acordată cooperării
poliţieneşti în vederea combaterii criminalităţii transfrontaliere dar şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinatate,
٭de asemenea cooperarea cu instituţiile din sistemul de securitate internă al UE
(FRONTEX, EUROPOL) reprezintă o componentă esenţială a activităţii ministerului pentru implementarea politicilor europene în domeniu,
٭ cooperarea cu INTERPOL dar şi in formatele de cooperare regională în Europa de S-E va rămâne o preocupare importantă a conducerii ministerului.

În anul 2015, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, priorităţile Poliţiei Române vor urmări:
- desfăşurarea activităţilor în conformitate cu prevederile noului cod penal şi a celui de procedură penală;
- siguranţa cetăţeanului, prin asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică;
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii comisă cu violenţă, destructurarea grupărilor infracţionale;
- atragerea fondurilor nerambursabile necesare dezvoltării capacităţii operaţionale a Poliţiei Române;
- combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul economico-financiar;
- creşterea calităţii serviciului poliţienesc.
CAPITOLUL II
Principalele obiective si prioritati de interes local
stabilite de Inspectoratul de Politie Judetean Braila pentru anul 2015

Obiective generale
 
Obiective specifice
Activităţi concrete pentru implementarea obiectivelor specifice
Termene
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră.
 
1.1. Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică
Iniţierea şi implementarea unor proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei.
31.12.2015
Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, pentru creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor comunităţii locale.
 
31.12.2015
 
 
1.2. Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică, în beneficiul cetăţeanului
 
Derularea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale.
 
31.12.2015
Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112.
 
31.12.2015
Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a infracţionalităţii în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
 
31.12.2015
 
1.3. Creşterea capacităţii de intervenţie a structurilor în domeniul ordinii şi siguranţei publice
Elaborarea planurilor de măsuri/acţiune pentru desfăşurarea în condiţii de normalitate a evenimentelor de amploare ori a misiunilor complexe(sezon estival, sărbători legale, religioase şi regionale etc.), din domeniul ordinii şi siguranţei publice şi monitorizarea acestora.
 
31.12.2015
 
 
1.4. Creşterea nivelului de siguranţă rutieră
 
Organizarea unor acţiuni care vor viza combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulaţie rutieră, în zonele şi intervalele orare care prezintă cel mai ridicat risc.
31.12.2015
Derularea împreună cu Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila a unor acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată.
31.12.2015
 
 
 
 
1.5. Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei, a patrimoniului.
Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi a patrimoniului, în special în mediul rural.
31.12.2015
Creşterea nivelului de siguranţă a bunurilor şi valorilor din obiective.
31.12.2015
Eficientizarea activităţilor de investigare şi cercetare in cauzele penale privind infracţiuni de mare violenţă cu autori necunoscuţi.
31.12.2015
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie şi furt, in special a celor comise cu moduri de operare deosebite.
31.12.2015
2. Destructurarea grupărilor infracţionale nestructurate
2.1. Identificarea şi destructurarea grupurilor infracţionale nestructurate
Activităţi specifice pentru destructurarea grupărilor infracţionale nestructurate care pot genera conflicte stradale de impact şi a celor care comit infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite.
 
31.12.2015
 
3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
 
 
 
 
3.1. Protejarea bugetului general consolidat al statului şi al mediului de afaceri, asigurarea respectării competitivităţii şi concurenţialităţii
Eficientizarea activităţilor de combatere a criminalităţi din sfera evaziunii fiscale la regimul produselor accizabile
31.12.2015
Derularea de acţiuni la nivel local pentru protecţia fondurilor publice (atribuirea ilegală de contracte de achiziţii publice)
31.12.2015
Derularea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea contrabandei, a fraudelor vamale şi fiscale, traficului cu produse contrafăcute ori piratate, traficului cu produse accizabile şi transporturilor ilicite de bunuri, în cooperare şi cu alte structuri ale Poliţiei Române.
31.12.2015
Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii muncii la negru.
31.12.2015
Organizarea de acţiuni comune, în echipe mixte, pe domenii de activitate(evaziune fiscală, proprietate intelectuală, achiziţii publice, combaterea contrabandei etc.), cu specialişti din alte instituţii.
 
 
31.12.2015
4 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române
 
 
 
4.1. Dezvoltarea şi implementarea unui management performant al resursei umane
 
Asigurarea participării personalului la programe formative proiectate pe dobândirea de competenţe profesionale, organizate în instituţii de învăţământ ale M.A.I., pe baza necesarului de pregătire identificat
 
31.12.2015
Prevenirea corupţiei în rândurile personalului I.P.J. Brăila.
 
31.12.2015
Implementarea strategiei naţionale anticorupţie.
 
31.12.2015
4.2. Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în corelare cu obiectivele strategice ale instituţiilor
Organizarea la nivel naţional/regional a unor activităţi ce vizează îmbunătăţirea nivelului de pregătire în domeniul managementului de proiect.
31.12.2015
4.3. Întărirea autorităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică în aplicarea legii
Informarea opiniei publice prin realizarea de ştiri, comunicate de presă privind activităţile desfăşurate de structurile I.P.J. Brăila, precum şi realizarea de materiale informative cu specific de prevenire destinate pregătirii antivictimale a populaţiei etc. şi transmiterea acestora către jurnaliştii acreditaţi, precum şi publicarea pe site-ul oficial al instituţiei.
31.12.2015
Organizarea de conferinţe de presă pe probleme de interes general privind evoluţiile în planul reformei instituţionale, adoptarea şi implementarea de noi proiecte şi concepte de acţiune.
31.12.2015
Participarea la emisiuni radio şi tv, acordarea de interviuri şi declaraţii de presă în vederea promovării imaginii Poliţiei Române
31.12.2015
Asigurarea accesului la informaţiile de interes public, soluţionarea solicitărilor primite de la cetăţeni, formulate în bazaLegii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
31.12.2015
 
4.4. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern / managerial
Coordonarea/monitorizarea şi evaluarea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul I.P.J. Brăila.
31.12.2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL III
Indicatori de performanţă minimali stabiliti in anul 2015 pentru serviciul poliţienesc
 
În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2015:
 
     1. Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în procent de peste 90%, în mediul urban;
     2. Menţinerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate faţă de nivelul anului 2014, în judeţul Brăila;
     3. Stoparea trendului ascendent al infracţionalităţii stradale sesizate, la nivelul anului 2014;
     4. Menţinerea la nivelul anului 2014 a numărului accidentelor grave de circulaţie şi a consecinţelor acestora;
      5. Stoparea trendului ascendent al numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ, la nivelul anului şcolar 2013 - 2014.                                                                               
 
 
 
 
CAPITOLUL IV 
Elemente de buget si dotare la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Braila
 
a)    Elemente de buget:
 
     - Bugetul alocat pentru anul 2015, la Titlul II „Bunuri şi servicii” este în sumă de 1.131.300 lei.
      - Execuţia bugetară a anului 2014, la Titlul II „Bunuri şi servicii” a fost în sumă de 1.936.720 lei.
        Comparand cu bugetul alocat în acest an, rezultă un deficit de 805.420 lei.
         Procentual, bugetul alocat în anul 2015, asigură funcţionarea inspectoratului, din punct de vedere al cheltuielilor materiale, în proporţie de 58,41%.
 
b) În domeniul asigurării mobilităţii terestre
     - IPJ Braila are asigurate 135 autospeciale din 277 cât reprezintă necesarul mijloacelor de transport, respectiv 49%. Din cele 135 autospeciale un număr de 56 autospeciale au îndeplinită norma de rulaj şi vechimea în vederea casării, dar din lipsa altor autospeciale acestea încă mai sunt menţinute în exploatare cu costurile de întreţinere aferente, iar în perioada următoare un număr de 22 vor îndeplini aceleaşi condiţii.
c)În domeniul administrării patrimoniului imobiliar:
    - Inspectoratul are în administrare un număr de 53 imobile, din care 39 sunt reprezentate de posturile de poliţie comunale şi 1 secţie de poliţie rurală, construite în anii 1970 din materiale de construcţii specifice acelei perioade (tâmplărie lemn, tablă zincată, duşumea lemn), care necesită reparaţii curente şi capitale, astfel:
         - 38 posturi x 50.000 lei/post = 1.900.000 lei;
         -   1 secţie de poliţie rurală x 50.000 lei/secţie = 50.000 lei;
         - 2 poliţii orăşeneşti x 50.000 lei/poliţie = 100.000 lei,
         - 1 Poliţia oras Faurei x 150.000 lei/poliţie = 150.000 lei ,
constând în zugrăveli interioare şi exterioare, reparat şi înlocuit sobe, reparat şi înlocuit duşumele, reparat şi înlocuit acoperiş, reparat împrejmuiri(gard)
             - Zugraveli interioare,modernizare grupuri sanitare si sala sedinte, inlocuit tamplarie si hidroizolaţie Poliţia Municipiului Brăila = 250.000 lei;
             - Modernizare grupuri sanitare, zugraveli si inlocuit tamplarie sediu Poliţia Rutieră = 150.000 lei
             - Consolidare si reparare acoperiş popota veche = 150.000 lei
             - Centrala termica si instalatie incalzire sediul Arhivelor Nationale Braila = 150.000 lei
             - Dotari cu mobilier nou pentru toate sediile = 200.000 lei
                   TOTAL = 3.100.000 lei.
                   - IPJ Braila utilizează un număr de 26 animale de serviciu (câini de urmărire şi de însoţire) ce necesită vaccinări obligatorii şi tratamente specifice anuale în valoare de 4.500 lei;
                   - Mijloacele de multiplicare au durata normală de funcţionare îndeplinită, cele în exploatare asigurând doar 30% din nevoi, necesarul fiind de încă 15 buc(valoare 37.500 lei).
 
          d) În domeniul comunicaţiilor şi informaticii
 
      În prezent IPJ Braila are asigurate mijloace tehnice, astfel:
          - calculatoare(staţii de lucru) + imprimante = existent 433, necesar 592, deficit 159(- 26,86%);
         - telefaxuri = existent 7, necesar 18, deficit 11(- 61,11%).
 
 
 
          e) În domeniul criminalistic:
          - aparatele foto digitale în folosinţă necesare realizării cercetării la faţa locului sunt asigurate în procent de 13,29% din necesar, respectiv 17 din 226.
         - truse criminalistice , existente 13 faţă de 106 (8,15%)
           De asemenea, facem precizarea că, la data de 31.12.2014, IPJ Braila are ocupate   92,70% din posturi.
                                                               
 
 
PRESEDINTE ATOP BRAILA,
IONEL AVRAM