Raport asupra eficientei inspectoratului de Politie Judetean Braila pentru anul 2014

 

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                                                              Nr. 1/27.02.2015
 
COD F-105
 
RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2014
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată. 
In cursul anului 2014 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Braila (A.T.O.P.) a urmarit cu prioritate in activitatea sa, eficienta Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, in respectarea si aducerea la indeplinire a Planului strategic de ordine publica al ATOP Braila.
La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi responsabila a modului în care au fost stabiliti, urmăriti şi realizati indicatorii de performanţă în anul 2014 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila
            Conform art.18 lit.f din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin. 2 litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
 
 
 
CAPITOLUL I
 
           OBIECTIVE INSTITUŢIONALE
 
           Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în anul 2014, a avut ca obiectiv general „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului” şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
           Principalele obiective ale anului 2014, stabilite de către Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au urmărit:
Ø     Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
Ø     Destructurarea grupărilor infracţionale;
Ø     Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
Ø     Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.
       
CAPITOLUL II
 
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
 
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII           
 
Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2014, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în trei programe de prevenire, astfel:
 
a. Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
În perioada de referinţă, în cadrul acestui program, la nivelul inspectoratului au fost derulate proiecte, campanii şi planuri de măsuri, după cum urmează:
Ø      Proiectul „Copilărie fără delincvenţă”;
Ø      Proiectele de parteneriat educaţional „Zilele siguranţei”,"Vreau să cresc sănătos!", "Petrolist pentru o zi";
Ø      Programul naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
Ø      Proiectele „Teribilişti sau indiferenţi faţă de voi”, „Siguranţa comunităţii contează” şi „Busola profesiei 2014”;
Ø      "Săptămâna prevenirii criminalităţii" - ediţia a IX-a;
Ø      Proiectul de pregătire profesională adresat poliţiştilor „Prevenirea criminalităţii pe înţelesul elevilor”;
Ø      Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Pentru implementarea proiectelor de prevenire sau desfăşurarea unor activităţi punctuale în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, în perioada analizată au fost încheiate12 acorduri de parteneriat cu instituţii publice şi private.
În cursul anului 2014, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a colaborat în activităţile preventive cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, Direcţia de Asistenţă Socială Brăila din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila, Agenţia Naţională de Prevenire a Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi, Biroul Transporturi Feroviare Brăila şi unităţi de învăţământ din judeţul Brăila. Dintre partenerii privaţi, în activităţile de prevenire desfăşurate în comunitate s-a remarcat contribuţia Complexului comercial Brăila Mall şi a OMV PETROM S.A.   
    Astfel, în cadrul proiectelor, campaniilor, şi planurilor de măsuri implementate la nivelul judeţului Brăila în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor au fost desfăşurate 1708 activităţi preventive, prin care s-a reuşit informarea a 30356 de beneficiari (elevi, cadre didactice, părinţi), fiind distribuite 12592 materialecu recomandăriantiinfracţionale şi antivictimale.
 
b. Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor de furt
În cadrul acestui program au fost stabilite ca module prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi prevenirea furturilor din societăţi comerciale în mediile urban şi rural, fiind implementate următoarele campanii:
Ø    Campania naţională de prevenire a infracţiunilor de furt din locuinţe, de/din autoturisme şi a tâlhăriilor „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi”;
Ø   Campania judeţeană de prevenire a furturilor din societăţi comerciale „Tu ştii să-ţi fereşti magazinul de hoţi?”;
Ø   Campania locală de prevenire a victimizării persoanelor vârstnice din municipiul Brăila „Fii precaut! Refuză să fii o ţintă pentru infractori!”
În plus, activităţi de informare pentru prevenirea infracţiunilor de furt au fost desfăşurate şi în cadrul evenimentului "Săptămâna prevenirii criminalităţii" - ediţia a IX-a, dar şi cu ocazia întâlnirilor poliţiştilor cu cetăţenii, în locuri publice aglomerate sau la evenimente deosebite pentru comunitate, precum şi cu elevii, în instituţiile de învăţământ.
În total, structurile inspectoratului implicate în implementarea acestui program au desfăşurat 797 activităţi preventive, cu ocazia cărora au fost informate 10169 persoane (adulţi, minori) şi au fost diseminate 5791 materiale preventive.
 
c. Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor cu violenţă
Activităţile derulate în acest program au vizat îndeosebi prevenirea victimizării cetăţenilor prin infracţiuni de tâlhărie, în cadrul campaniilor:
Ø    Campania „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi”;
Ø   Campania „Fii precaut! Refuză să fii o ţintă pentru infractori!”.     
În afara activităţilor derulate în cadrul celor două campanii, tematica prevenirii infracţiunilor cu violenţă a fost abordată şi cu ocazia activităţilor desfăşurate în cadrul unor evenimente precum Campania naţională “16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii”, „Săptămâna prevenirii criminalităţii” şi Săptămâna 1 - 8 martie 2014, dar şi în cadrul unor activităţi punctuale desfăşurate de poliţişti în locuri publice, cu ocazia unor evenimente, sau în instituţii de învăţământ. Astfel, structurile inspectoratului implicate în derularea acestui program au desfăşurat, în perioada analizată, un număr de 551 activităţi preventive, în cadrul cărora au fost distribuite 2185 tipărituri informativ-preventive, de recomandările poliţiştilor beneficiind 9864 persoane.
 
În ceea ce priveşte relaţia cu mass - media, activităţile preventive desfăşurate la sediul inspectoratului, precum şi cele din comunitate au beneficiat de participarea reprezentanţilor posturilor de televiziune TV Brăila, Mega Tv, Realitatea Tv, Vox TV, promovarea activităţilor şi a recomandărilor preventive fiind realizată şi de postul de radio Magic FM – staţia locală Brăila.
Pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate şi a recomandărilor promovate în cadrul acestora, la nivelul compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii au fost elaborate 26 demateriale de presă, fiind înregistrate 161 de referiri în presa scrisă/on line.
 
B. PROMOVAREA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI
 
1. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice
 
           În perioada analizată, menţinerea ordinii şi siguranţei publice a reprezentat permanent o prioritate pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.
          Prin dispozitivele de siguranţă publică şi patrulare constituite atât în mediul urban cât şi cel rural, s-a urmărit creşterea gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor acestora, precum şi realizarea parteneriatului societate civilă - poliţie, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.
          Menţinerea ordinii şi siguranţei publice a fost organizată în principal cu forţe proprii dar, în funcţie de particularităţile elementelor situaţiei operative, au fost solicitate forţe suplimentare de la jandarmerie, acestea fiind folosite pentru constituirea de patrule mixte.
          Astfel, pentru asigurarea unui serviciu poliţienesc continuu, pe raza judeţului Brăila, au fost constituite în medie 71 patrule/zi de poliţie, din care 44 în mediul urban şi 27 în mediul rural, activitatea acestora desfăşurându-se în ture, pe trei schimburi.
          Totodată, în dispozitivele de patrulare, au fost incluse, în medie, 14 patrule mixte/zi, compuse din poliţişti şi jandarmi, din care 9 în mediul urban şi 5 în mediul rural.       
           Din media zilnică de 71 de patrule de poliţie, 53 au fost auto(30 în mediul urban/23 în mediul rural) şi 18 pedestre(14 în mediul urban/4 în mediul rural).
           În cadrul activităţilor curente, poliţiştii din structurile de siguranţă publică şi patrulare, au fost sesizaţi despre săvârşirea a 1.056 infracţiuni comise în stradă şi au aplicat 14.000 sancţiuni contravenţionale, în valoare aproximativă de 2.800.000 lei, principalele acte normative încălcate fiind Legea nr. 61/1991 privind regimul convieţuirii sociale, ordinii şi liniştii publice(8.153 contravenţii), O.U.G. 195/2002 privind regimul circulaţiei pe drumurile publice(4.880 contravenţii) şi Legea nr. 12/1990 privind activităţile comerciale ilicite(2.196 contravenţii).
           De asemenea, au intervenit la 11.102 evenimente, au aplanat 1.588 stări conflictuale, au identificat 19 persoane şi 6 autovehicule urmărite în temeiul legii.   
 
2. Poliţia de proximitate
 
 În anul 2014, Poliţia de Proximitate, a urmărit în principal, crearea unui sistem integrat de ordine publică prin apropierea de comunitate, cunoaşterea populaţiei şi a situaţiei operative, accentuarea laturii preventive a acţiunilor poliţieneşti şi realizarea unei bune colaborări cu lucrătorii celorlalte formaţiuni operative.
           Astfel, s-au desfăşurat un număr de  3.357 activităţi în comunitate, din care 265 cu administraţia publică locală, 1.943 în unităţile de învăţământ, 970 cu asociaţiile de proprietari, 51 cu ONG-uri şi 67 cu alte instituţii. Totodată au fost desfăşurate 457 activităţi pentru prevenirea victimizării bătânilor iar la punctele de consiliere au fost primite cca. 3.000 persoane.
Au fost identificate 496 stări conflictuale din care 290 intrafamiliale şi 163 interfamiliale şi 43 de altă natură, fiind aplanate 438(269 intrafamiliale şi 128 interfamiliale şi 41 de altă natură).
În perioada de referinţă, au fost în lucru 1.731 sesizări, reclamaţii şi scrisori, fiind soluţionate 1.521 în termenele dispuse.
De asemenea, poliţiştii de proximitate au instrumentat un nr. de 2920 dosare penale fiind soluţionate 1.881, iar la finalul anului 2014, au rămas în lucru 675 doasre penale.
 
3. Siguranţa comunităţii
 
           Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale, a avut ca rezultat pozitiv, intervenţia operativă la evenimentele sesizate de către cetăţeni, prin S.N.U.A.U. 112.
           Astfel, în această perioadă, au intervenit la 11.854 apeluri de urgenţă(21.992 apeluri în anul 2013), din care 7.193(61%) în mediul urban(13.098 în anul 2013) şi 4.661(39%) în mediul rural(8.894 în anul 2013).
           În 74,19 % din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele sesizate a fost „sub 10 minute”(89,24% în anul 2013).  
            Din datele statistice prezentate, rezultă că, nr. intervenţiilor la apelurile de urgenţă au scăzut în anul 2014, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 46,09%, fapt ce donotă că, populaţia începe să perceapă importanţa utilizării apelului de urgenţă numai atunci când situaţia cu care se confruntă reprezintă cu adevărat o urgenţă.  
          Din totalul evenimentelor, care au necesitat deplasarea, nu s-au confirmat un număr de 382 cazuri(385 cazuri în anul 2013).
          În perioada anului 2014, în urma intervenţiei la apelurile prin S.N.U.A.U. 112, au fost întocmite un număr de 4.991 dosare penale şi au fost aplicate un număr de 2.885 sancţiuni contravenţionale(în special la Legea nr.61/1991 şi O.G. nr.34/2008).
 
4. Servirea şi ajutorarea comunităţii
 
           Au fost efectuate 835 intervenţii rapide la evenimente (739 în anul 2013), 9 razii (16 în anul 2013), 1.612 acţiuni cu efective lărgite(2.006 în anul 2013) şi 6.283 controale directe (19.897 în anul 2013), fiind descoperite 1.218 infracţiuni.
      Au fost rezolvate 22.347 cereri şi certificate de cazier judiciar (23.347 în anul 2013).          
           În cadrul activităţilor specifice domeniului ordine publică, au fost aplanate 2.549 stări conflictuale, din care 1.643 intrafamiliale, au fost depistaţi 388 minori lipsiţi de supraveghere, din care 352 predaţi familiilor şi 37 au fost internaţi în centrele de ocrotire şi 621 vagabonzi/cerşetori din care 613 sancţionaţi contravenţional.
           Totodată, efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice au intervenit în 456 situaţii de pericol, generate de incendii, accidente grave de circulaţie, înzăpeziri, fiind salvate 150 persoane.
           În această perioadă, instituţia a beneficiat de parteneriatul cu societatea civilă, atât prin intermediul unor programe punctuale cât şi în mod direct, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.
 
5. Siguranţa traficului rutier
 
           În perioada de referinţă, Serviciul Rutier a contribuit la eforturile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru realizarea în anul 2014 a obiectivelor prevăzute în Programul de acţiune al Poliţiei Rutiere pentru perioada 2012 - 2016.
           În acest context, s-a continuat Campania naţională de educaţie rutieră „ALEGE VIAŢA!”, ce vizează creşterea nivelului de cunoaştere a regulilor de circulaţie pe drumurile publice de către toţi participanţii la trafic, precum şi responsabilizarea acestora, prin conştientizarea asupra pericolelor la care se expun cei care încalcă normele rutiere. În acelaşi timp, în planul activităţilor de impunere a legii, s-a urmărit combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, prin organizarea de acţiuni concentrate în zonele şi intervalele orare cu risc rutier sporit şi respectiv impunerea utilizării sistemelor/dispozitivelor de siguranţă de către toţi ocupanţii mijloacelor de deplasare auto.          
           Pentru asigurarea unui climat corespunzător pe arterele de circulaţie rutieră, lucrătorii Serviciului Rutier au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei, combaterea indisciplinei în trafic, ca unică premisă a creşterii siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
           Pentru îndeplinirea direcţiilor de acţiune propuse, au fost desfaşurate atât activităţi educativ-preventive cât şi acţiuni punctuale, pe principalele cauze generatoare, pentru prevenirea producerii de accidente rutiere grave. 
           Astfel, în perioada analizată au fost desfăşurate 3.265 activităţi educaţional preventive, 1.172 prin intermediul mijloacelor mass-media, din care 291 prin presa scrisă, 776 prin radio şi 105 prin intermediul posturilor tv. 
           De asemenea, conform planurilor şi programelor de acţiune înaintate de I.G.P.R. - Direcţia Rutieră, în anul 2014, s-au desfăşurat acţiuni pe linie de pietoni, prioritate pietoni, prioritate vehicule, viteză, transporturi comerciale de mărfuri şi persoane, neportul centurii de siguranţă, precum şi pe linie de alcool şi droguri.
Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, s-au organizat şi executat 852 acţiuni şi controale, din care 720 cu efective proprii, 75 cu alte formaţiuni de poliţie şi 57 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
Au fost constatate 484 infracţiuni(525 în anul 2013), din care 248 la regimul circulaţiei(296 în anul 2013) şi 236 de altă natură(229 în anul 2013).
Au fost aplicate un nr. de 34.217 sancţiuni contravenţionale(31.887 în anul 2013).
 
Dinamica accidentelor rutiere grave.
 
           Pe raza de competenţă, în anul 2014, s-au comis 116 accidente rutiere, soldate cu 25 persoane decedate, 111 persoane rănite grav şi 39 persoane rănite uşor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut când s-au înregistrat 111 de accidente, soldate cu 24 persoane decedate, 104 persoane rănite grav şi 60 persoane rănite uşor.
 

Accidente grave
2013
2014
Diferenţă 2014/2013
nr.
%
nr. accidente grave
111
116
+5
+ 4,50%
nr. morţi
24
25
+1
+ 4,16%
nr. răniţi grav
104
111
+7
+ 6,73%
nr. răniţi uşor
60
39
-21
- 35%

 
 
 
 
  
 
           
           Cu toateeforturilor depuse de către lucrătorii serviciului, am înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut la numărul accidentelor cu 5(111/116), numărul persoanelor decedate cu 1(24/25) şi la numărul persoanelor rănite grav cu 7(104/111).
           Principalele cauze care au generat producerea accidentelor grave pe anul 2014, au fost:
 

Cauze :
Accidente grave
Persoane decedate
Răniţi grav
Răniţi uşor
- traversarea neregulamentară
20
3
17
0
- neacordarea priorităţii vehiculelor
13
1
12
0
- neacordarea priorităţii pietonilor
11
2
9
4

 
           Intensificarea continuă a circulaţiei rutiere, pe seama creşterii parcului de autovehicule şi a numărului conducătorilor auto, au determinat ca în raport de zilele săptămânii, sâmbăta (19 acc. cu 1 mort, 23 răniţi grav şi 8 răniţi uşor), duminica (21 acc. cu 7 morţi, 19 răniţi grav şi 9 răniţi uşor),să se producă cele mai multe accidente grave de circulaţie.
           În ceea ce priveste distribuţia după intervalul orar al zilei, maximul se situează în intervalul orar 1800 - 2400, când s-au produs 36 de accidente, soldate cu 10 morţi, 32 răniţi grav şi 13 răniţi uşor.
          Pentru o mai bună siguranţă rutieră, se impune efortul conjugat al tuturor instituţiilor implicate, cu acţiuni şi măsuri precise. În acest sens, precizăm că efectul măsurilor dispuse de către Poliţia Română este mult diminuat de lipsa unui aport adecvat al instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi din cauza infrastructurii rutiere necorespunzătoare actualelor valori de trafic şi standarde internaţionale.      
          
C. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
 
1. Macroindicatori
 
În anul 2014, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila,au fost sesizate 10.814 infracţiuni, cu 185 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(10.999), ceea ce reprezintă o scădere cu 1,68%, situaţia prezentându-se astfel:

 
INFRACŢIUNI SESIZATE
 
2013
2014
Evoluţie 2014/2013
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
10.999
10.814
- 185
- 1,68%
1 - economico-financiare
2.195
1.113
- 1.082
- 49,29%
2 - judiciare
6.345
6.843
+498
+ 7,84%
3 - de alta natură
2.459
2.858
+ 399
+16,22%

 
 
 
Cele 10.814 infracţiuni sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila în anul 2014, reprezintă 1,72% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Poliţiei Române(625.587 infracţiuni).
           Volumul criminalităţii sesizate a scăzut cu 22 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 3.122 la 3.100(-0,70%).            
 După locul săvârşirii celor 10.814 infracţiuni sesizate în anul 2014, comparativ cu cele 10.999 infracţiuni sesizate în aceeaşi perioadă a anului trecut, 6.452 infracţiuni sunt în mediul urban, în scădere cu 1,45% şi 4.356 infracţiuni în mediul rural, în scădere cu 2,15%.
 

INFRACTIUNI SESIZATE
 
 
URBAN
Evoluţie 2014/
2013
Evoluţie procentuală 2014/2013
 
 
RURAL
 
Evoluţie 2014/
2013
Evoluţie procentuală 2014/2013
 
2013
2014
 
2013
2014
TOTAL
6.547
6.452
-95
-1,45%
4.452
4.356
-96
-2,15%
1 - ec. - fin.
1.277
894
-383
-29,99%
918
219
-699
-76,14%
2 - jud.
3.697
3.891
+194
+5,24%
2.648
2.948
+300
+11,32%
3 - altă nat.
1.573
1.667
+94
+5,97%
886
1.189
+303
+34,19%

 
            Faţă de anul 2013, infracţiunile reclamate din mediul penitenciar sunt mai multe cu 196, creşterea fiind de la 83 la 279 infracţiuni(+236,14%).             
 
2. Criminalitatea contra persoanei
 
În anul 2014 au fost sesizate 3.363 infracţiuni contra persoanei, cu 1.094 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(2.269), ceea ce reprezintă o creştere cu 48,21%.
           Cele 3.363 infracţiuni contra persoanei sesizate în anul 2014, reprezintă 31,09% din totalul infracţiunilor sesizate numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(10.814 infracţiuni).
                 

INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
2013
2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
2.269
1.143
1.126
3.363
1.650
1.709
+1.094
+48,21%

 
           Volumul infracţiunilor contra persoanei sesizateîn anul 2014 a crescut cu 320 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 644 la 964(+49,68%).
       Caracteristica infracţionalităţii contra persoanei sesizate în anul 2014 este reprezentată de creşterea cu 48,21% a infracţiunilor sesizate total, din care, din categoria infracţiunilor contra integrităţii corporale sau sănătăţii, infracţiunile de loviri sau alte violenţe au înregistrat o creştere cu 79,58%.
           Creşterea infracţionalităţii contra persoanei, a fost influenţată de punerea în aplicare a Noului Cod Penal al României care, prevede infracţiuni noi, dar şi de practica instituită din luna august 2013, de ordinul rezolutiv al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care, toate apelurile de urgenţă 112, referitoare la sesizări privind infracţiuni pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângere prealabilă, se înregistrează ca dosare penale, indiferent dacă partea vătămată depune sau nu plângere prealabilă.
           Astfel, infracţinile de loviriri şi alte violenţe(2.270 infr.), reprezintă 67,49% din totalul de 3.363 înfracţiuni contra persoanei sesizate şi 20,99% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(10.814 infracţiuni).
           Totodată, din cele 2.270 infracţiuni de loviri sau alte violenţe sesizate în anul 2014, 51,54%(1.170 infr.) au fost apeluri de urgenţă 112.
 
3. Criminalitatea contra patrimoniului
 
           În anul 2014 au fost sesizate 5.439 infracţiuni contra patrimoniului, cu 1.249 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(6.688), ceea ce reprezintă o scădere cu 18,67%.
           Cele 5.349 infracţiuni contra patrimoniului sesizate în anul 2014, reprezintă 49,46% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(10.814 infracţiuni).
           Situaţia infracţiunilor contra patrimoniului sesizate se prezintă astfel:

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
2013
2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
         TOTAL
6.688
3.916
2.772
5.439
3.451
1.987
-1.249
-18,67%

        
           Volumul infracţiunilor contra patrimoniului sesizateîn anul 2014 a scăzut cu 339 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 1.898 la 1.559(- 17,86%).
           Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului pe anul 2014 este reprezentată de scăderea generală a acestora cu 18,67%.
           Pe genuri de infracţiuni, scad cele de furt cu 92 unităţi(-2,57%) şi cresc cele de tâlhărie cu 4 unităţi(+8,51%) respectiv de distrugere/tulburare de posesie cu 223 unităţi(+24,58%).
           Creşterea infracţiunilor de distrugere/tulburare de posesie, a fost influenţată de practica instituită din luna august 2013, de ordinul rezolutiv al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care, toate apelurile de urgenţă 112, referitoare la sesizări privind infracţiuni pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângere prealabilă, se înregistrează ca dosare penale, indiferent dacă partea vătămată depune sau nu plângere prealabilă.
           Astfel, infracţinile de distrugere/tulburare de posesie(1.130 infr.), reprezintă 20,77% din totalul de 5.439 înfracţiuni contra patrimoniului sesizate şi 10,44% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila(10.814 infracţiuni).
           Totodată, din cele 1.130 infracţiuni de distrugere/tulburare de posesie sesizate în anul 2014, 37,25%(421 infr.) au fost apeluri de urgenţă 112.
 
CAPITOLUL III - STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ MINIMALI STABILITI DE AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA BRAILA ÎN ANUL 2014
 
1. Menţinerea volumului infracţionalităţii stradale sesizate
la nivelul anului 2013.
 
           Pentru anul 2014, indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2014 privind infracţionalitatea stradală prezintă un trend ascendent.
           Astfel, cele 556 infracţiuni stradale sesizate, cu 41 mai multe decât în perioada similară a anului trecut(515), sunt în creştere cu 7,96%.
 

INFRACTIUNI STRADALE
2013
2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
 TOTAL
515
456
59
556
472
84
+41
+7,96%

 
           Media volumului infracţiunilor stradale sesizate a crescut cu 13 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 146 la 159(+8,90%).
          Caracteristica infracţiunilor stradale sesizate în 2014 este reprezentată de creşterea cu 15,73%(+70 infr.) a infracţiunilor de furt.
           Această creştere este generată de furtul stradal din autovehicule cu 29,45%(+43 infr.) dar şi de introducerea în situaţia statistică, începând cu luna februarie 2014, a unui nou indicator „Alte infracţiuni de furt”, cuantificat la finalul perioadei analizate cu 123 de infracţiuni sesizate.

INFRACTIUNI STRADALE
 2013
2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
URBAN
RURAL
Furt din auto
146
129
17
189
164
25
+43
+29,45%
Alte infracţiuni de furt
-
-
-
123
95
28
-
-

 
          
 
           De menţionat este faptul că, infracţiunile stradale de furt din autovehicule şi cele privind alte infracţiuni de furt, reprezintă 56,11% din totalul infracţiunilor stradale sesizate(556 infr.) şi 60,58% din totalul infracţiunilor stradale de furt sesizate(515 infr.).
           Întrucât, din totalul de 189 infracţiuni stradale de furt din autovehicule, 152 infracţiuni au fost sesizate pe raza municipiului Brăila, se impun a fi prezentate unele precizări.
           Astfel, pentru a stopa trendul ascendent al acestui gen de infracţionalitate, au fost dispuse măsuri specifice poliţieneşti, iar în urma activităţilor investigative desfăşurate, au fost identificate 15 grupuri de autori, cu un nr. de 30 suspecţi dar şi 7 sususpecţi care comiteau faptele individual, specializaţi în furturi de acest gen, fiind soluţionate 115 infracţiuni sesizate, din care 98 din anul 2014, înregistrate iniţial în evidenţe cu autori necunoscuţi. Au fost sesizate instanţele competente cu propuneri de arestare preventivă faţă de 16 inculpaţi, pentru 9 fiind luată această măsură preventivă iar pentru 8, obligaţia de a nu părăsi localitatea, măsura fiind schimbată în control judiciar după prevederile noului Cod penal si Cod de procedură penală.
           Practica judiciară, a demonstrat că, din cele 152 furturi stradale din autovehicule de pe raza municipiului Brăila, 16 au avut ca factor generator neasigurarea autovehiculelor, 78 lăsarea la vedere, în habitaclu, de bunuri, documente personale, sume de bani, înscrisuri iar 10 neconfirmate, datorită erorii de fapt a reclamanului, bunurile fiind găsite ulterior sesizării
 
2. Reducerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate
 faţă de anul 2014, în judeţul Brăila.
 
           La nivelul anului 2014, indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2014 privind infracţiunile de furt a fost realizat.
         Astfel, au fost sesizate 3.483 infracţiuni de furt, cu 92 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut(3.575), reprezentând o scădere cu 2,57%.     
         Situaţia infracţiunilor de furt sesizate se prezintă astfel:

INFRACŢIUNI DE FURT
2013
2014
Evoluţie 2014/2013
TOTAL
RURAL
Evoluţie procentuală 2014/2013
TOTAL
TOTAL
URBAN
RURAL
TOTAL
TOTAL
URBAN
FURTUL TOTAL
3.575
2.072
1.503
3.483
2.057
1.426
-92
-2,57%

 
                   
         Cele 3.483 infracţiuni de furt sesizate în 12 luni 2014 reprezintă 32,20% din totalul infracţiunilor(10.814 infr.) sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila şi 56,15% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului(5.439 infr.).          
          Volumul infracţiunilor de furt sesizateîn anul 2014 a scăzut cu 16 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 1.015 la 999(- 1,57%).
             
      3. Reducerea numărului de persoane decedate,
 ca urmare a accidentelor de circulaţie, faţă de anul 2013.
 
           La nivelul anului 2014, reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie prezintă un trend ascendent.
          Pe raza de competenţă, în anul 2014, s-au înregistrat 116 accidente grave de circulaţie, având ca urmări, decesul a 25 de persoane.
            Comparativ cu anul 2013, numărul persoanelor decedate este mai mare cu 1, reprezentând o creştere de 4,16%.
 

 
2013
2014
Diferenţă 2014/2013
nr.
%
Nr. persoane decedate
24
25
+1
+ 4,16%

 
 
 
                  
          Cu toate că în anul 2014, numărul persoanelor decedate în accidente grave de circulaţie este mai mare cu o unitate faţă de anul 2013, nivelul de 25 de persoane decedate este sub cel al anilor 2012(38 persoane), 2011(28 persoane), 2010(52 persoane) şi 2009(62 persoane).
 
4. Menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute
 la apelurile de urgenţă a cetăţenilor, în mediul urban.
          
           În anul 2014, indicatorul de performaţă minimal privind intervenţia la apelurile de urgenţă în mediul urban, a fost realizat.
           Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice şi creşterea numărului de autovehicule destinate patrulării pe raza localităţilor urbane din judeţul Brăila, au avut rezultate pozitive pe linia îmbunătăţirii reacţiei la evenimentele sesizate de către cetăţeni prin SNUAU 112.
           Astfel, anul 2014, în mediul urban, s-a intervenit la 7.093 solicitări ale cetăţenilor formulate prin S.N.U.A.U. 112, faţă de 13.098 în anul 2013.   
          Intervenţiile la apelurile de urgenţă din mediul urban reprezintă 60,34% din totalul de 11.754 la nivelul inspectoratului.
Intervenţia la solicitările prin S.N.U.A.U. 112, sub 10 minute, în mediul urban, a fost la un nr. de 6.512 cazuri, ceea ce reprezintă un procent de 91,80%(7.093 totalul intervenţiilor în mediul urban).
    
5. Menţinerea ordinii publice şi îmbunătăţirea climatului
de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ,
 în anul şcolar 2013-2014
 
           Evoluţia şi tendinţele situaţiei operative înregistrată în anul şcolar 2013-2014, privind climatul de siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar, a evidenţiat un trend ascendent al numărului de fapte antisociale.
           Astfel, în anul şcolar 2013 - 2014 au fost sesizate 55 infracţiuni în zona unităţilor de învăţământ, cu 15 mai multe decăt în anul şcolar 2012 - 2013(40), rezultând o creştere de 37,50%.
           Din totalul celor 55 infracţiuni sesizate, 44(80%) s-au comisîn incinta unităţilor de învăţământ, în creştere cu 9 faţă de anul şcolar anterior şi 11(20%) în zona adiacentă acestora, în creştere cu 6.
           Cele 15 infracţiuni reprezentând creşteri în anul şcolar 2013 - 2014, au fost localizate numai în mediul urban.
           Ponderea cea mai mare din totalul infracţiunilor sesizate(83,63%), a fost reprezentată de cele de furt(47,27%), în creştere cu 2 infracţiuni şi loviri sau alte violenţe(36,36%), în creştere cu 9 infracţiuni.
           În ceea ce priveşte participaţia la şăvârşirea faptelor penale sesizate, s-a constatat o creştere a numărului autorilor de la 27 la 29(+2).
           Cu toate că unitatea teritorială de poliţie, prin structurile subordonate dar şi alte componente ale M.A.I., în colaborare cu unităţile de învăţământ, au desfăşurat o multitudine de activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei specifice acestui domeniu, au existat totuşi situaţii, în care incidentele şcolare produse în această perioadă, au avut un impact negativ asupra climatului de siguranţă civică din mediul şcolar.
           Din analiza evenimentelor înregistrate, a rezultat faptul că, fenomenul violenţei juvenile manifestat în unităţile de învăţământ preuniversitar are ca suport criminogen conflicte instantanee, fără forme specifice de organizare premeditată, datele statistice precum şi cauzele generatoare, fiind prezentate în plenul şedinţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, care a vizat activitatea inspectoratului în semestrul I 2014.
           Totodată, cu aceeaşi ocazie, s-a concluzionat că, indicatorul de performanţă minimal privind „Menţinerea la nivelul anului 2013 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ” nu a fost îndeplinit.
           Întrucât, la fel ca în anii şcolari anteriori, creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ reprezintă un obiectiv prioritar al Guvernului României, pentru anul şcolar 2014 - 2015, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a propus plenului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, un nou indicator de performanţă, denumit „Stoparea trendului ascendent al numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ, la nivelul anului şcolar 2013 - 2014”,  analiza activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute în acest domeniu, să se realizeze semestrial, conform structurii anului de învăţământ.

 

 

 

                                              CONSIDERATII FINALE
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila, având menirea de a asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării stabilităţii sociale, a unui climat de siguranţă şi securitate publică, a menţinerii liniştii cetăţenilor şi a respectării drepturilor acestora, a recomandat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila, prin stabilirea indicatorilor de performanta, prioritizarea activităţilor de prevenire pe segmentul asigurării ordinii publice la nivelul tuturor localităţilor județului, pentru cresterea gradului de siguranță a cetăţenilor.
În urma analizei efectuate cu privire la eficienţa activităţii poliţiei în anul 2014, Autoritatea Teritorială de Ordine Publica Braila a constatat că, asigurarea securităţii şi siguranţei civice a comunităţii a reprezentat elementul de bază, în funcţie de care s-au organizat şi au fost desfăşurate toate activităţile specifice muncii de poliţie, considerând, totodată, că cea mai importantă și mai dificilă activitate pentru echipa managerială a reprezentat-o şi o reprezintă, în continuare, gestionarea cu eficienţă a resurselor umane şi financiare aflate la dispoziţie, în condiţiile socio-economice actuale.
La propunerea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, Consiliul Judetean Braila a alocat in anul 2014 fonduri, pentru achizitia unor bunuri, necesare formatiunilor din cadrul IPJ Braila, in contextul necesitatii completarii dotarilor logistice si in vederea eficientizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila.
            Urmare a activitatii desfasurate si a rezultatelor obtinute de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in anul 2014, putem afirma in continuare, ca BRAILA ESTE UN JUDET SIGUR.
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
Ionel AVRAM