Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2014

 

Planul Strategic de Ordine Publica
 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2014
 
În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2014, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.
Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in anul 2013 a fost influentata de constrangerile bugetare de ordin logistic, atat pe partea de combustibil cat si pe cea de echipamente de specialitate.
Cu toate acestea politistii braileni au obtinut rezultate foarte bune, majoritatea indicatorilor de performanta stabiliti de ATOP Braila fiind indepliniti.
 
Capitolul I.
Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni al Ministerului Afacerilor Interne
Obiective de guvernare
.           Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente ale statului de drept şi presupune prestarea unui serviciu public de bază pentru populaţie cu finalitate în asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţeanului. Cetăţeanul contribuabil şi purtător al suveranităţii naţionale trebuie să fie principalul beneficiar al activităţii Ministerului Afacerilor Interne.
În acest scop, instituţiile publice din subordinea Ministerul Afacerilor Interne vor concentra toare resursele (umane, materiale şi financiare) pentru combaterea până la eradicarea infractionalităţii de toate tipurile şi pentru soluţionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă.
Obiective fundamentale:
٭Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban,
٭Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere cât şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate,
٭Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri şi redirecţionarea din aparatul funcţionăresc către structurile operative,
٭Analizarea şi îmbunăţăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă şi al activităţilor instituţiei prefectului,
٭Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului poliţistului, jandarmului, pompierului precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne.
Direcţii de acţiune:
٭restructurarea structurilor naţionale şi locale în scopul de a fi puternice, profesioniste şi eficiente;
٭elaborarea şi implementarea unor politici concordante cu standardele şi directivele Consiliului European având ca finalitate compatibilizarea acestor structuri cu cele similare din spaţiul UE;
٭creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
٭ prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile;
٭prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substanţe interzise, elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a criminalităţii în cadrul căreia se vor stabili priorităţile şi rolul autorităţilor statului, şcolii, familiei şi al societăţii civile pentru combaterea acestui flagel;
٭scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea de vieţi omeneşti;
٭creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor;
٭ creşterea autorităţii instituţiei prefectului în procesul de coordonare al activităţii în situaţii de urgenţă.
POLITICI PUBLICE
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin :
٭combaterea fenomenului infracţional stradal,
٭creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar,
٭reconstrucţia sistemului de politici locale şi armonizarea cu politicile naţionale,
٭ prevenirea şi combaterea corupţiei,
٭ prevenirea şi combaterea criminalităţii,
٭ combaterea crimei organizate,
٭combaterea traficului de droguri,
٭ trafic rutier mai sigur,
٭ managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice,
٭servicii publice comunitare mai aproape de cetăţeni (documente de identitate, permise, paşapoarte, înmatriculări),
٭întărirea rolului instituţiei prefectului şi cresterea eficienţei acesteia precum şi precizarea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul Guvernului în plan local(funcţia de reprezentare şi funcţia de autoritate),
٭ în cadrul cooperării internaţionale o atenţie aparte trebuie acordată cooperării
poliţieneşti în vederea combaterii criminalităţii transfrontaliere dar şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinatate,
٭de asemenea cooperarea cu instituţiile din sistemul de securitate internă al UE
(FRONTEX, EUROPOL) reprezintă o componentă esenţială a activităţii ministerului pentru implementarea politicilor europene în domeniu,
٭ cooperarea cu INTERPOL dar şi in formatele de cooperare regională în Europa de S-E va rămâne o preocupare importantă a conducerii ministerului.

În anul 2014, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, priorităţile Poliţiei Române vor urmări:
- desfăşurarea activităţilor în conformitate cu prevederile noului cod penal şi a celui de procedură penală;
- asigurarea măsurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Parlamentul European, pentru funcţia de Preşedinte al României, precum şi a altor evenimente;
- siguranţa cetăţeanului, prin asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică;
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii comisă cu violenţă, destructurarea grupărilor infracţionale;
- atragerea fondurilor nerambursabile necesare dezvoltării capacităţii operaţionale a Poliţiei Române;
- combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul economico-financiar;
-  creşterea calităţii serviciului poliţienesc.
Capitolul. II
Obiectivele şi priorităţile de interes local, riscurile identificate pentru anul 2014

NR. CRT
OBIECTIVE GENERALE
PRIORITĂŢI SPECIFICE
ACŢIUNI ŞI MĂSURI
TERMEN
1.
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră
1.1. Consolidarea managementului integrat al situaţiei operative, prin derularea activităţilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, pentru reducerea infracţionalităţii stradale şi din mijloacele de transport în comun, prin angrenarea, într-un mediu comun de operare (COE), a structurilor MAI şi a altor autorităţi de securitate şi ordine publică şi societăţi private de securitate.
a) Continuarea activităţilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, conform prevederilor Ordinului MAI nr.60/2010 şi a metodologiei de aplicare a acestuia, concomitent cu implicarea structurilor Poliţiei locale în activităţile de menţinere a ordinii publice, potrivit competenţelor.
 
31.12.2014
 
b) Menţinerea trendului descendent al criminalităţii stradale sesizate, prin executarea de acţiuni poliţieneşti în zonele şi mediile identificate cu risc criminogen.
 
31.12.2014
c) Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112 în mediul urban şi rural (menţinerea la acelaşi nivel cu anul 2012 a timpului de reacţie sub 10 minute).
31.12.2014
1.2. Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, prin angrenarea structurilor M.A.I., a poliţiei comunitare şi a unităţilor şcolare.
a) Monitorizarea şi evaluarea semestrială a modului de realizare a sarcinilor specifice privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
31.12.2014
b) Organizarea unor acţiuni zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar care vor viza indisciplina pietonală şi neacordarea priorităţii de trecere pietonilor.
31.12.2014
 
1.3. Prevenirea şi combaterea criminalităţii, cu efect direct în ceea ce priveşte creşterea gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor.
a) Combaterea infracţiunilor de mare violenţă, in special a celor comise asupra persoanelor in vârstă şi minorilor.
31.12.2014
b) Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de furt din locuinţe şi societăţi comerciale.
31.12.2014
c) Organizarea unor acţiuni care vor viza combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în zonele şi intervalele orare care prezintă cel mai ridicat risc.
31.12.2014
 
 
d) Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în domeniul A.E.S.P.
31.12.2014
e) Iniţierea şi implementarea la nivel local a unor proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei
31.12.2014
2.
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
2.1 Identificarea cu operativitate ilegalităţile prin care este prejudiciat bugetul general consolidat al statului, atât în zona alimentării acestuia cât şi în zona utilizării fondurilor publice.
a) Organizarea de acţiuni proprii sau în cooperare cu alte agenţii specializate de aplicare a legii în scopul combaterii ilegalităţilor economico - financiare.
 
31.12.2014
3.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice poliţieneşti.
 
3.1. Informarea corectă şi oportună a populaţiei, a celorlalte componente ale societăţii civile asupra atribuţiilor legale, rezultatelor obţinute, a preocupărilor curente şi de perspectivă ale inspectoratului.
a) Întocmirea de către structura de relaţii publice de la nivelulinspectoratului a materialelor dc presă (ştiri, buletine informative, comunicate de presă), precum şi organizarea de conferinţe/briefing-uri de presă în scopul prezentării rezultatelor activităţilor poliţiştilor.
31.12.2014
b) Promovarea în mass-media locală şi centrală a proiectelor/campaniilor/activităţilor derulate de poliţişti  pe segmentul de prevenire infracţionalităţii.
31.12.2014
3.2. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public.
a) Formularea răspunsurilor la solicitărileprimite în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transmise de cetăţeni sau jurnalişti.
31.12.2014
3.3. Îmbunătăţirea serviciului de soluţionare a cererilor şi petiţiilor, primirea în audienţă şi consiliere a cetăţenilor.
a) Analizarea cu responsabilitate a cererilor, petiţiilor, soluţionarea legală şi în termen, formularea de răspunsuri complet şi temeinic justificate, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate.
31.12.2014
b) Primirea cetăţenilor în audienţă de către conducerea inspectoratului, conform programului de audienţe.
31.12.2014
4.
Prevenirea fenomenului infracţional şi reducerea impactului efectelor criminalităţii.
 
4.1. Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
a) Colaborarea cu instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copiilor în scopul identificării minorilor cu risc victimal si infracţional sporit (copii ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate, care provin din familii conflictuale, monoparentale, minori protejaţi în sistem rezidenţial etc.).
 
31.12.2014
b) Participarea unui reprezentant al poliţiei, în calitate de membru, la întrunirile Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului
31.12.2014
c) Organizarea şi desfăşurarea de întâlniri interactive cu elevi, cadre didactice şi părinţi
31.12.2014
d) Încheierea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ pentru desfăşurarea în colaborare a unor activităţi pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilorunor măsuri de autoprotecţie.
31.12.2014
e) Elaborarea, editarea şi diseminarea de materiale informativ–preventive (pliante, fluturaşi, afişe) destinate atât minorilor, cât şi altor categorii de persoane (părinţi, profesori).
31.12.2014
4.2. Prevenirea infracţiunilor de furt (cu modulele prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi prevenirea furturilor din societăţi comerciale în mediul urban/rural);
 
a) Identificarea zonelor cu risc criminogen crescut la producerea infracţiunilor de furt din locuinţe în mediul rural şi din societăţi comerciale în mediul urban/rural.
 
31.12.2014
b) Întalniri cu grupurile ţintă în cadrul campaniilor de prevenire implementate.
 
31.12.2014
c) Desfăşurarea activităţilor de promovare a prevederilor legale şi a consecinţelor ce decurg din comiterea infracţiunilor de furt din locuinţe şi din societăţi comerciale.
31.12.2014
 4.3. Prevenirea infracţiunilor cu violenţă.
a) Identificarea zonelor cu risc criminogen crescut la producerea infracţiunilor cu violenţă.
31.12.2014
b) Întalniri cu grupurile ţintă în cadrul campaniilor de prevenire implementate.
31.12.2014
c) Distribuirea materialelor preventive realizate în cadrul campaniilor/proiectelor locale desfăşurate pentru prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi din autoturisme în mediul urban.
31.12.2014

                                                                                                           
Riscuri identificate
           - Creşterea agresivităţii infractorilor şi perfecţionarea metodelor de comitere a infracţiunilor;
           - Reprofilarea infractorilor de drept comun către comiterea de infracţiuni din sfera criminalităţii organizate;
           - Facilitatea deplasării infractorilor şi a comunicaţiilor acestora, datorită progresului tehnic;
           - Superioritatea mijloacelor tehnice de care beneficiază infractorii;
           - Apariţia unor fenomene sociale, generate de lipsuri materiale şi solidarizarea infractorilor ca urmare a dorinţei comune de mărire a profiturilor ilegale;
           - Lipsa de reacţie a comunităţii faţă de extinderea fenomenului infracţional;
          - Lipsa unui buget corespunzător, proporţional cu necesităţile reale ale Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, în special a carburantului, cu efecte negative în îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor instituţiei.
CAPITOLUL III
Indicatori de performanţă minimali stabiliti in anul 2014 pentru serviciul poliţienesc
 
În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2014:
 
           1. Menţinerea volumului infracţionalităţii stradale sesizate la nivelul anului 2013;
           2. Menţinerea la nivelul anului de învăţământ 2012 - 2013 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ;
           3. Menţinerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate faţă de nivelul anului 2013, în judeţul Brăila;
           4. Menţinerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie, faţă de anul 2013;
           5. Menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în mediul urban.       
          
 
 
 
CAPITOLUL IV
 Bugetul si dotarea Inspectoratului de Politie al Judetului Braila
 
 
Bugetul alocat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila asigură desfăşurare a activităţilor specifice la un nivel minimal, fiind identificate următoarele domenii în care poate fi acordat sprijin în realizarea cu eficienta a serviciului poliţienesc la nivelul judeţului Braila:
▪asigurarea cooperării cu instituţii descentralizate, intreprinzători privaţi, administraţii publice locale etc., în derularea unor activităţi cu caracter preventiv în vederea creşterii sentimentului de siguranţă al cetăţenilor, care vizează realizarea si implementarea unor programe în parteneriat, privind: reducerea fenomenului infracţional în rândul minorilor, prevenirea consumului de droguri şi realizarea de materiale cu caracter preventiv;
▪obţinerea de sprijin în realizarea de amenajări la sediile unităţilor de poliţie din judeţ;
▪obţinerea de sprijin pentru reabilitarea unor posturi de poliţie comunale. În funcţie de priorităţi şi de bugetele existente, în anul 2014 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila va sprijini conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila pentru a se realiza, în parteneriat, proiecte de dotare logistica, cu respectarea condiţiilor legale.
 
a) Elemente de buget:
              - Bugetul alocat pentru anul 2014, la Titlul II „Bunuri şi servicii” este în sumă de 877.950 lei.
              - Execuţia bugetară a anului 2013, la Titlul II „Bunuri şi servicii” a fost în sumă de 1.588.410 lei.
               Comparand cu bugetul alocat în acest an, rezultă un deficit de 710.460 lei.
               Procentual, bugetul alocat în anul 2014, asigură funcţionarea inspectoratului, din punct de vedere al cheltuielilor materiale, în proporţie de 55,27%.
b) În domeniul asigurării mobilităţii terestre :
     - Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are asigurate 145 autospeciale din 277 cât reprezintă necesarul mijloacelor de transport, respectiv 48%. Din cele 145 autospeciale un număr de 11 autospeciale au îndeplinită norma de rulaj şi vechimea în vederea casării, dar din lipsa altor autospeciale acestea încă mai sunt menţinute în exploatare cu costurile de întreţinere aferente, iar în perioada următoare un număr de 38 vor îndeplini aceleaşi condiţii.
c)În domeniul administrării patrimoniului imobiliar:
    - Inspectoratul de Politie al Judetului Brailaare în administrare un număr de 53 imobile, din care 39 sunt reprezentate de posturile de poliţie comunale, 1 secţie de poliţie rurală construite în anii 1970 din materiale de construcţii specifice acelei perioade (tâmplărie lemn, tablă zincată, duşumea lemn), care necesită reparaţii curente şi capitale, astfel:
         -  38 posturi x 50.000 lei/post = 1.900.000 lei;
         -   1 secţie de poliţie rurală x 50.000 lei/secţie = 50.000 lei;
         - 2 poliţii orăşeneşti x 50.000 lei/poliţie = 100.000 lei,
         - 1 Poliţia oras Faurei x 150.000 lei/poliţie = 150.000 lei ,
constând în zugrăveli interioare şi exterioare, reparat şi înlocuit sobe, reparat şi înlocuit duşumele, reparat şi înlocuit acoperiş, reparat împrejmuiri(gard);
                   - amenajare sediu S.I.R. în incinta fostei G.A.Z. = 150.000 lei (actualul sediu din Str. Vapoarelor, nr. 19 este dezafectat);
- zugraveli interioare, inlocuit tamplarie si hidroizolaţie Poliţia Municipiului Brăila = 120.000 lei;
- zugraveli si inlocuit tamplarie sediu Poliţia Rutieră = 80.000 lei
- consolidat si reparat acoperiş popota veche = 150.000 lei
- central termica si instalatie incalzit sediul Arhivelor Braila = 150.000 lei
- dotari cu mobilier pentru toate sediile = 200.000 lei
                   TOTAL = 3.050.000 lei.
                    - Inspectoratul de Politie al Judetului Braila utilizează un număr de 28 animale de serviciu (câini de urmărire şi de însoţire) ce necesită vaccinări obligatorii şi tratamente specifice anuale în valoare de 2.500 lei;
                   - Mijloacele de multiplicare au durata normală de funcţionare îndeplinită, cele în exploatare asigurând doar 30% din nevoi, necesarul fiind de încă 18 buc. ( valoare 45.000 lei)
          d) În domeniul comunicaţiilor şi informaticii:
              - În prezent avem asigurate mijloace tehnice, astfel:
                   - calculatoare (staţii de lucru) + imprimante = existent 339, necesar 592, deficit 253(- 42,74%);
                   - telefaxuri = existent 7, necesar 18, deficit 11(- 61,11%)
          e) În domeniul criminalistic:
              - aparatele foto digitale în folosinţă necesare realizării cercetării la faţa locului sunt asigurate în procent de 15% din necesar, respectiv 34 din 226.
               - truse criminalistice , existente 12 fata de 106 (11.32%)
           De asemenea, facem precizarea că, la data de 31.12.2013, Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are ocupate 97,44% din posturi.
PRESEDINTE,
Ionel Avram