Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2013

 

                                                                                                                                   Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 3/22.02.2013
 
Planul Strategic de Ordine Publica
 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2013
 
În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2013, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.
Criza economică si financiară mondială va continua să exercite si in anul 2013 o influenţă de ordin economic si social, cu incidenţă inevitabilă si greu de anticipat asupra activităţilor Inspectoratului de Politie al Judetului Braila. Efectele crizei pot conduce la situaţii de o gravitate excepţională în plan socio-economic, cu impact asupra cresterii infracţionalităţii si a sentimentului de neîncredere a populaţiei în instituţiile statului.
In general, la nivelul Judetului Braila, s-a observat pe parcursul anului 2012 o crestere a “micii criminalitati” (furturi din magazine, din buzunare, din masini, locuinte, animale, etc.). Acest lucru constituie domeniul cel mai sensibil si cu impact direct asupra cetăţenilor, ce sunt afectaţi de frecvenţa cu care sunt săvârsite astfel de fapte. Caracterul preponderent reactiv la criminalitate si concentrarea în special pe activitatea de tragere la răspundere penală nu mai sunt strategii de succes. Pentru anul 2013, Autoritatea teritoriala de ordine publica Braila considera ca este necesară concentrarea forţelor din segmentul de ordine publică pe componenta de proactivitate a activităţii poliţienesti, revigorarea politicilor de prevenire a criminalităţii si concentrarea eforturilor, în stradă, ale lucratorilor, în funcţie de intervalele si zonele critice pentru criminalitate.
 
Capitolul I. - Obiectivele nationale prioritare , identificate in programul de guvernare si in planul de actiuni al Ministerului Afacerilor Interne
Obiective de guvernare
.           Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente ale statului de drept şi presupune prestarea unui serviciu public de bază pentru populaţie cu finalitate în asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţeanului. Cetăţeanul contribuabil şi purtător al suveranităţii naţionale trebuie să fie principalul beneficiar al activităţii Ministerului Afacerilor Interne.
În acest scop, instituţiile publice din subordinea Ministerul Afacerilor Interne vor concentra toare resursele (umane, materiale şi financiare) pentru combaterea până la eradicarea infractionalităţii de toate tipurile şi pentru soluţionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă.
 
 
Obiective fundamentale:
٭Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban,
٭Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere cât şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate,
٭Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri şi redirecţionarea din aparatul funcţionăresc către structurile operative,
٭Analizarea şi îmbunăţăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă şi al activităţilor instituţiei prefectului,
٭Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului poliţistului, jandarmului, pompierului precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne.
Direcţii de acţiune:
٭restructurarea structurilor naţionale şi locale în scopul de a fi puternice, profesioniste şi eficiente;
٭elaborarea şi implementarea unor politici concordante cu standardele şi directivele Consiliului European având ca finalitate compatibilizarea acestor structuri cu cele similare din spaţiul UE;
٭creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
٭ prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile;
٭prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substanţe interzise, elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a criminalităţii în cadrul căreia se vor stabili priorităţile şi rolul autorităţilor statului, şcolii, familiei şi al societăţii civile pentru combaterea acestui flagel;
٭scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea de vieţi omeneşti;
٭creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor;
٭ creşterea autorităţii instituţiei prefectului în procesul de coordonare al activităţii în situaţii de urgenţă.
POLITICI PUBLICE
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin :
٭combaterea fenomenului infracţional stradal,
٭creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar,
٭reconstrucţia sistemului de politici locale şi armonizarea cu politicile naţionale,
٭ prevenirea şi combaterea corupţiei,
٭ prevenirea şi combaterea criminalităţii,
٭ combaterea crimei organizate,
٭combaterea traficului de droguri,
٭ trafic rutier mai sigur,
٭ managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice,
٭servicii publice comunitare mai aproape de cetăţeni (documente de identitate, permise, paşapoarte, înmatriculări),
٭întărirea rolului instituţiei prefectului şi cresterea eficienţei acesteia precum şi precizarea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul Guvernului în plan local(funcţia de reprezentare şi funcţia de autoritate),
٭ în cadrul cooperării internaţionale o atenţie aparte trebuie acordată cooperării
poliţieneşti în vederea combaterii criminalităţii transfrontaliere dar şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinatate,
٭de asemenea cooperarea cu instituţiile din sistemul de securitate internă al UE
(FRONTEX, EUROPOL) reprezintă o componentă esenţială a activităţii ministerului pentru implementarea politicilor europene în domeniu,
٭ cooperarea cu INTERPOL dar şi in formatele de cooperare regională în Europa de S-E va rămâne o preocupare importantă a conducerii ministerului.

 
 
 
 
 
Capitolul. II - Obiectivele şi priorităţile de interes local, riscurile identificate
 

NR. CRT
OBIECTIVE GENERALE
PRIORITĂŢI SPECIFICE
ACŢIUNI ŞI MĂSURI
TERMEN
1.
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră
1.1. Consolidarea managementului integrat al situaţiei operative, prin derularea activităţilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, pentru reducerea infracţionalităţii stradale şi din mijloacele de transport în comun, prin angrenarea, într-un mediu comun de operare (COE), a structurilor MAI şi a altor autorităţi de securitate şi ordine publică şi societăţi private de securitate.
a) Continuarea activităţilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, conform prevederilor Ordinului MAI nr.60/2010 şi a metodologiei de aplicare a acestuia, concomitent cu implicarea structurilor Poliţiei locale în activităţile de menţinere a ordinii publice, potrivit competenţelor.
31.12.2013
 
b) Stoparea trendului ascendent al criminalităţii stradale sesizate, luând în considerare actualele condiţii socio-economice şi lipsa perspectivei de alocare a unor resurse suplimentare.
31.12.2013
c) Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112 în mediul urban şi rural (menţinerea la acelaşi nivel cu anul 2012 a timpului de reacţie sub 10 minute).
31.12.2013
 
 
1.2. Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, pentru creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor comunităţii locale.
a) Consilierea persoanelor cu un grad ridicat de victimizare şi medierea stărilor conflictuale în vederea aplănării acestora.
31.12.2013
1.3. Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, prin angrenarea structurilor M.A.I., a poliţiei comunitare şi a unităţilor şcolare.
a) Monitorizarea şi evaluarea trimestrială a modului de realizare a sarcinilor specifice privind asigurarea climatului de sig publică în incinta şi zona adiacentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
31.12.2013
b) Organizarea unor acţiuni zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar care vor viza indisciplina pietonală şi neacordarea priorităţii de trecere pietonilor.
31.12.2013
1.4. Prevenirea şi combaterea criminalităţii, cu efect direct în ceea ce priveşte creşterea gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor.
 
a) Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie şi furt comise cu moduri de operare.
31.12.2013
b) Organizarea unor acţiuni care vor viza combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în zonele şi intervalele orare care prezintă cel mai ridicat risc.
31.12.2013
 
 
1.5. Destructurarea grupărilor infracţionale care generează conflicte stradale sau sunt specializate in comiterea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite
a) Identificarea grupărilor active şi documentarea activităţii în vederea destructurării.
 
 
31.12.2013
2.
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
2.1 Creşterea capacităţii Poliţiei de Investigare a Fraudelor de a identifica cu operativitate ilegalităţile prin care este prejudiciat bugetul general consolidat al statului, atât în zona alimentării acestuia cât şi în zona utilizării fondurilor publice (sunt vizate cazurile de evaziune fiscală, contrabandă – pentru zona alimentării bugetului - şi infracţionalitatea din domeniul achiziţiilor publice - pentru zona folosirii fondurilor publice).
a) Organizarea de acţiuni privind combaterea ilegalităţilor comise în următoarele domenii:
* comercializarea deşeurilor metalice şi nemetalice
* comercializarea cerealelor şi acordării subvenţiilor în sectorul agricol
* producerea, transportul, depozitarea şi comercialializarea alcoolului şi băuturilor alcoolice
*comercializarea ilegală a materialului lemnos cu documente de provenienţă false sau cu conţinut nereal.
31.12.2013
b) Combaterea fraudelor vamale în domeniile de risc.
31.12.2013
d) Intensificarea activităţilor de combatere a contrabandei cu ţigări în zonele de risc identificate.
31.12.2013
 
 
 
2.2. Asigurarea unui mediu de afaceri legal din punct de vedere concurenţial prin protecţia patrimoniului operatorilor comerciali şi identificarea tranzacţiilor ilicite. (Sunt vizate infracţiunile de delapidare, gestiune frauduloasă, înşelăciune).
a) Acţiuni privind prevenirea şi combaterea fraudelor în domeniul asigurărilor.
31.12.2013
a) Instrumentarea litigiilor penale dintre companii prin efectuarea cu celeritate a actelor premergătoare şi de urmărire penală în cazurile de înşelăciune în convenţie şi infracţiunile specifice procedurilor insolvenţă şi faliment.
31.12.2013
2.3.Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală prin investigarea infracţionalităţii specifice (sunt vizate infracţiunile prevăzute de legislaţia privind dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială
a) Desfăşurarea de acţiuni privind comerţul, inclusiv on-line, cu produse contrafăcute precum şi pentru combaterea evaziunii fiscale cu produse provenite din pirateria software şi cea muzicală.
 
31.12.2013
2.4. Prevenirea şi combaterea fenomenului reintegrării în circuitul licit a fondurilor provenite din infracţiuni (fiind vizate faptele de spălare a banilor).
Acţiuni specifice pentru identificarea cazurilor de spălarea banilor.
31.12.2013
2.5. Creşterea capacităţii de reacţie şi adaptarea instrumentelor de lucru la noile forme de manifestare a fenomenului de corupţie în zonele identificate cu riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie, a conflictelor de interese şi incompatibilităţilor, în special în administraţia publică, sănătate, învăţământ şi în atribuirea contractelor de achiziţii publice.
a) Identificarea şi dispunerea de măsuri procedurale privind actele de corupţie conflictele de interese şi incompatibilităţile, în special în administraţia publică, sănătate, învăţământ şi în atribuirea contractelor de achiziţii publice.
31.12.2013
b) Verificări privind acordarea de facilităţi fiscale pentru angajări fictive si munca la negru (Legea nr. 76/2000 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).
31.12.2013
3.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice poliţieneşti.
 
3.1. Informarea corectă şi oportună a populaţiei, a celorlalte componente ale societăţii civile asupra atribuţiilor legale, rezultatelor obţinute, a preocupărilor curente şi de perspectivă ale inspectoratului.
a) Întocmirea de către structura de relaţii publice de la nivelulinspectoratului a materialelor dc presă (ştiri, buletine informative, comunicate de presă), precum şi organizarea de conferinţe/briefing-uri de presă în scopul prezentării rezultatelor activităţilor poliţiştilor.
31.12.2013
b)Promovarea în mass-media locală şi centrală a proiectelor/campaniilor/activităţilor derulate de poliţişti  pe segmentul de prevenire infracţionalităţii.
31.12.2013
3.2. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public.
c) Formularea răspunsurilor la solicitărileprimite în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transmise de cetăţeni sau jurnalişti.
 
31.12.2013
3.3. Îmbunătăţirea serviciului de soluţionare a cererilor şi petiţiilor, primirea în audienţă şi consiliere a cetăţenilor.
a) Analizarea cu responsabilitate a cererilor, petiţiilor, soluţionarea legală şi în termen, formularea de răspunsuri complet şi temeinic justificate, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate.
31.12.2013
b) Primirea cetăţenilor în audienţă de către conducerea inspectoratului, conform programului de audienţe.
 
31.12.2013
 
 
 
 
 
4.
Prevenirea fenomenului infracţional şi reducerea impactului efectelor criminalităţii.
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
a) Colaborarea cu instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copiilor în scopul identificării minorilor cu risc victimal si infracţional sporit (copii ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate, care provin din familii conflictuale, monoparentale, minori protejaţi în sistem rezidenţial etc.)
31.12.2013
b) Participarea unui reprezentant al poliţiei, în calitate de membru, la întrunirile Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului
31.12.2013
c) Organizarea şi desfăşurarea de întâlniri interactive cu elevi, cadre didactice şi părinţi
31.12.2013
d) Încheierea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ pentru desfăşurarea în colaborare a unor activităţi pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilorunor măsuri de autoprotecţie.
31.12.2013
e) Elaborarea, editarea şi diseminarea de materiale informativ–preventive (pliante, fluturaşi, afişe) destinate atât minorilor, cât şi altor categorii de persoane (părinţi, profesori)
31.12.2013
4.2. Prevenirea infracţiunilor de furt (cu modulele prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi prevenirea furturilor din autoturisme în mediul urban);
 
a) Identificarea zonelor cu risc criminogen crescut la producerea infracţiunilor de furt din locuinţe în mediul rural şi din autoturisme în mediul urban.
31.12.2013
b) Întălniri cu grupurile ţintă în cadrul campaniilor de prevenire implementate
31.12.2013
 
c) Desfăşurarea activităţilor de promovare a prevederilor legale şi a consecinţelor ce decurg din comiterea infracţiunilor de furt, în instituţii de învăţământ, de ocrotire a copilului, în locuri publice aglomerate
31.12.2013
 4.3. Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor cu violenţă (cu modulul prevenirea tâlhăriilor în mediul urban).
a) Identificarea zonelor cu risc criminogen crescut la producerea infracţiunilor de infracţiunilor de tâlharie în mediul urban.
31.12.2013
b) Întălniri cu grupurile ţintă în cadrul campaniilor de prevenire implementate
31.12.2013
c) Distribuirea materialelor preventive realizate în cadrul campaniilor/proiectelor locale desfăşurate pentru prevenirea furturilor din locuinţe în mediul rural şi din autoturisme în mediul urban.
31.12.2013

 
 
Riscuri identificate
 
 
           - Trendul ascendent al infracţionalităţii contra patrimoniului, în special al tâlhăriilor şi furturilor de necesitate (din locuinţe, curţi şi anexe gospodăreşti);
           - Creşterea criminalităţii stradale, pe fondul climatului economico-social existent în judeţul Brăila;
           - Reprofilarea infractorilor de drept comun către comiterea de infracţiuni din sfera criminalităţii organizate;
           - Apariţia unor fenomene sociale, generate de lipsuri materiale şi solidarizarea infractorilor ca urmare a dorinţei comune de mărire a profiturilor ilegale;
           - Creşterea în mod substanţial a volumului de activităţi la nivelul structurilor operative;

 

           - Lipsa de reacţie a comunităţii faţă de extinderea fenomenului infracţional;
           - Lipsa unui buget corespunzător, proporţional cu necesităţile reale ale instituţiei, în special a carburantului, cu efecte negative în îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor instituţiei.
 
 
 
 
 
Capitolul III. Indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2013
În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va urmări modul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2013:
 
1. Menţinerea volumului infracţionalităţii stradale sesizate la nivelul anului 2012;
           2. Menţinerea la nivelul anului 2012 a numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ;
           3. Reducerea numărului de infracţiuni de tâlhărie sesizate faţă de nivelul anului 2012, în mediul urban;
           4. Reducerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate faţă de nivelul anului 2012, în judeţul Brăila;
           5. Reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie, faţă de anul 2012;
           6. Combaterea cu eficienţă a criminalităţii economico-financiare prin creşterea numărului de infracţiuni constatate;
           7. Menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în mediul urban.       
 
  
CAPITOLUL IV – Bugetul si dotarea
Inspectoratului de Politie al Judetului Braila
 
a) În domeniul asigurării mobilităţii terestre :
     - Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are asigurate 137 autospeciale din 285 cât reprezintă necesarul mijloacelor de transport, respectiv 48%. Din cele 137 autospeciale un număr de 6 autospeciale au îndeplinită norma de rulaj şi vechimea în vederea casării, dar din lipsa altor autospeciale acestea încă mai sunt menţinute în exploatare cu costurile de întreţinere aferente, iar în perioada următoare un număr de 33 vor îndeplini aceleaşi condiţii.
b)În domeniul administrării patrimoniului imobiliar:
    - Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are în administrare un număr de 53 imobile, din care 39 sunt reprezentate de posturile de poliţie comunale, 1 secţie de poliţie rurală construit în anii ‘70 din materiale de construcţii specifice acelei perioade (tâmplărie lemn, tablă zincată, duşumea lemn), care necesită reparaţii curente şi capitale, astfel:
         -   39 posturi x 50.000 lei/post = 1.950.000 lei;
         -   1 secţie de poliţie rurală x 50.000 lei/secţie = 50.000 lei;
         - 3 poliţii orăşeneşti x 100.000 lei/poliţie = 300.000 lei,
constând în zugrăveli interioare şi exterioare, reparat şi înlocuit sobe, reparat şi înlocuit duşumele, reparat şi înlocuit acoperiş, reparat împrejmuiri(gard);
                   - amenajare sediu S.I.R. în incinta fostei G.A.Z.= 150.000 lei (actualul sediu din Str. Vapoarelor, nr. 19 este dezafectat);
- înlocuire hidroizolaţie Poliţia Municipiului Brăila = 50.000 lei;
- înlocuire hidroizolaţie sediu Poliţia Rutieră =40.000 lei
- reparat acoperiş popota veche = 50.000 lei
                   TOTAL = 2.590.000 lei.
                   - Inspectoratul de Politie al Judetului Braila utilizează un număr de 33 animale de serviciu (câini de urmărire şi de însoţire) ce necesită vaccinări obligatorii şi tratamente specifice anuale în valoare de 3.500 lei;
                   - Mijloacele de multiplicare au durata normală de funcţionare îndeplinită, cele în exploatare asigurând doar 30% din nevoi, necesarul fiind de încă 18 buc.
 
          c) În domeniul comunicaţiilor şi informaticii:
              - În prezent Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are asigurate mijloace tehnice, astfel:
                   - calculatoare (staţii de lucru)+ imprimante = existent 330 fiind necesare 592 buc., rezultand un deficit de 262(55,74%)
                   - telefaxuri = existent 11, deficit 26 (42.31%)
          d) În domeniul criminalistic:
              - aparatele foto digitale în folosinţă necesare realizării cercetării la faţa locului sunt asigurate în procent de 15% din necesar, respectiv 34 din 226.
               - truse criminalistice , existente 12 fata de 106 (11.32%)
          De asemenea, facem precizarea că  Inspectoratul de Politie al Judetului Braila are ocupate 97% din posturi.
 
PRESEDINTE,
Ionel Avram