Programul cadru "In slujba Cetateanului"

 
ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI
ANEXĂ LA HOTĂREREA A.T.O.P. BRĂILA NR. 1/18.01.2006

PROGRAM CADRU ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI

          Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.
          Evoluţia generală a societăţii brăilene şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea faptelor infracţionale care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, impun o reevaluare a elementelor care stau la baza bunei funcţionări a serviciilor poliţieneşti, abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, prin abordarea prioritară a ordinii şi siguranţei publice stradale.
          Ordinea publică reprezintă starea de legalitate, de echilibru şi de pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale şi de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor constituţionale, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice.
          Siguranţa publică exprimă sentimentul de linişte şi încredere pe care ţl conferă serviciul poliţienesc pentru aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliţie, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor.
          Tranziţia prin care încă mai trece societatea brăileană, cu efectele sale imediate şi vizibile legate în principal de situarea a mai mult de jumătate din populaţie sub pragul de subzistenţă şi scăderea drastică a numărului populaţiei ocupate, a dus la schimbări majore în structura infracţionalităţii.
          Patru factori determinanţi stau la baza activităţii infracţionale: un făptuitor suficient de motivat, o ţintă adecvată, o conjunctură favorabilă şi absenţa unei ţmprejurări care să prevină sau să ţmpiedice săvârşirea faptei.
          Efectul activităţii de prevenire ţl reprezintă eliminarea unuia dintre cei patru factori, ţmpiedicând astfel comiterea infracţiunii.
         
1.     Motivarea programului
Programul cadru este motivat de situaţia operativă şi de insuficienţa resurselor alocate Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de siguranţă publică şi urmăreşte acordarea suportului logistic necesar Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, pentru a putea să răspundă cu promptitudine la cerinţele operaţionale care privesc:
·        Contracararea fenomenului infracţional;
·        Asigurarea climatului de linişte socială;
·        Combaterea manifestărilor de violenţă şi restabilirea ordinii de drept;
·        Prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare;
·        Îmbunătăţirea relaţiei cu societatea civilă.
În urma activităţilor de monitorizare, desfăşurate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila, cu privire la eficienţa serviciului poliţienesc din Judeţul Brăila a rezultat, cu toate eforturile depuse de poliţişti, menţinerea vulnerabilităţii siguranţei cetăţeanului, perpetuarea fenomenului infracţional şi dezvoltarea criminalităţii organizate.  
Acţiunile eficiente de intervenţie ale poliţiei necesită însă promptitudine, care nu este posibilă fără mijloace logistice care să asigure o mai mare mobilitate a personalului.
La momentul actual, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila dispune doar de 82 autovehicule faţă de 274 care sunt prevăzute în tabela de înzestrare, cu specificaţia că din cele 82 mijloace de transport aflate în exploatare, un număr de 12 au vechime cuprinsă între 1 şi 5 ani iar 70 peste 5 ani.
Din punct de vedere al gradului de uzură:
·        30% uzură          - 19 autovehicule
·        40% - 50% uzură   - 51 autovehicule
·        peste 50% uzură – 12 autovehicule
De asemenea, eficienţa serviciilor oferite de cadrele Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Brăila este scăzută şi datorită lipsei staţiilor radio-telefon care sunt indispensabile realizării unor servicii de calitate.
Tabela de înzestrare a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, prevede dotarea efectivelor cu un număr de 570 staţii emisie-recepţie, din care există 289. Din acestea 139 nu funcţionează din lipsă de acumulatori.
Totodată lipsa  sistemelor de calcul, precum şi a altor dotări, afectează substanţial traficul informaţional dintre I.P.J. Brăila şi posturile comunale de poliţie din judeţ.
 
2. Obiectivul general
          Este reprezentat de creşterea climatului de siguranţă a populaţiei  pe fondul întăririi ordinii şi liniştii publice în Judeţul Brăila.
          Prin Programul cadru "În Slujba Cetăţeanului” se urmăreşte totodată prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor statului.
         
3.     Principiile de realizare a ordinii şi siguranţei publice în cadrul programului
O     Principiul prevenirii acţiunilor de tulburare a ordinii publice reflectă capacitatea organismelor de conducere ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila şi a forţelor din subordine de a lua la timp măsurile necesare pentru evitarea producerii oricăror acte sau fapte prin care se aduce atingere ordinii publice, pentru evitarea amplificării acestora şi degenerării lor în acţiuni violente sau care afectează grav ordinea publică.
O     Principiul operabilităţii şi interoperabilităţii reflectă capacitatea şi disponibilitatea cadrelor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila de a executa acţiuni în unitatea administrativ teritorială pe care o deservesc, de a conlucra cu forţe similare (Jandarmerie, Poliţia Comunitară, etc) şi de a executa misiuni specifice de asigurare a ordinii publice.
O     Principiul nediscriminării impune cadrelor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila adoptarea unui comportament corect, imparţial şi nediscriminatoriu, fără deosebire de rasă, sex, religie, naţionalitate, apartenenţă politică, avere sau origine socială, faţă de toţi cetăţenii.
O     Principiul colaborării permanente cu comunitatea. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cadrele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila ţşi vor sprijini întreaga activitate pe concursul larg al cetăţenilor şi vor acţiona cu respect pentru public.
 
4.     Durata programului
Programul se va derula în perioada 1.01.2006 – 31.12.2006. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va monitoriza modul de aducere la îndeplinire a programului şi va face propuneri de ţmbunătăţire a acestuia, prezentând trimestrial informări în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Brăila.
 
5.     Criterii de performanţă
O     Reducerea cu 8 % faţă de anul 2005 a numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte, trafic de droguri, proxenetism) în termen de 1 an de la demararea programului ;
O     Reducerea nivelului victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie rutieră cu 5% faţă de anul 2005 în termen de 8 luni de la demararea programului ;
O     Creşterea cu 10% a vitezei de reacţie a echipelor operative pentru deplasarea la locul săvârşirii infracţiunilor sau la solicitările cetăţenilor în termen de o lună de la demararea programului.
 
6.     Activităţi desfăşurate pentru atingerea obiectivului
O     Executarea patrulărilor auto permanente  în vederea limitării oricăror încercări de încălcare a legii ;
O     Intensificarea controalelor pe linia respectării legalităţii de către operatorii de transport în regim de maxi-taxi şi prezentarea periodic de informări privind măsurile întreprinse ;
O     Combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere şi reducerea riscului de victimizare în trafic ;
O     Realizarea de acţiuni de control pentru depistarea autorilor furturilor de produse agricole şi a celor care distrug recoltele;
O     Elaborarea unui plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor);
O     Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, razii şi controale în locuri şi medii de interes poliţienesc în scopul depistării persoanelor cu comportament deviant sau violent ;
O     Angrenarea asociaţiilor de proprietari şi locatari în realizarea activităţii de socio-prevenire ;
O     Creşterea numărului de patrule în şcoli şi parcuri ;
O     Angrenarea instituţiilor abilitate pentru asigurarea pazei şi protecţiei unităţilor de învăţământ ;
O     Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai minorităţilor în scopul prevenirii conflictelor inter etnice ;
O     Realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii publice, care să permită asigurarea stării de normalitate şi echilibru în cadrul comunităţilor ;
O     Iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii comise cu violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă civică;
O     Crearea unei conduite profesionale moderne în rândul personalului serviciului poliţienesc, pentru a răspunde nivelului de aşteptare al cetăţeanului.
 
7.     Suportul logistic
Pentru realizarea obiectivului general al programului este necesară acordarea unui  suport logistic modern cu caracteristici care să permită îndeplinirea misiunilor cu rezultate maxime.
În vederea realizării acestui deziderat Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va sprijini Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Brăila cu următoarele dotări logistice :
–              achiziţionarea a 34 faxuri pentru posturile de poliţie comunale;
–              achiziţionarea a 8 sisteme de calcul dotate cu monitor şi imprimante;
–              achiziţionarea a 2 camere digitale Olympus C 4000 Zoom pentru dotarea laboratoarelor criminalistice;
–              achiziţionarea  unei imprimante şi a unui copiator pentru sediul Poliţiei Rutiere din Calea Galaţi, nr. 28;
–              achiziţionarea unei imprimante pentru serviciul cazier judiciar.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila va  monitoriza lunar modul în care se desfăşoară programul, activităţile şi acţiunile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila şi va  prezenta informări trimestriale în şedinţele Consiliului Judeţean.
  
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
PREşEDINTE,
 
    ION ROTARU