RAPORT ASUPRA EFICIENTEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN BRAILA PENTRU ANUL 2015

 

Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
                                                                                                     Nr. 1/19.02.2016
 
COD F-105
 
RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2015
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că orice acţiune necesară este adoptată. 
In cursul anului 2015 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila (A.T.O.P.) a urmarit cu prioritate in activitatea sa, eficienta Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, in respectarea si aducerea la indeplinire a Planului strategic de ordine publica al ATOP Braila.
La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi responsabila a modului în care au fost stabiliti, urmăriti şi realizati indicatorii de performanţă în anul 2015 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila
            Conform art.18 lit.f din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 alin. 2 litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
 
 
 
 
CAPITOLUL I
 
OBIECTIVE INSTITUŢIONALE
 
 
Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în anul 2015, a avut ca obiectiv general „Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului” şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale.
 
 
Principalele obiective ale anului 2015, stabilite de către Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au urmărit:
 
* Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
* Destructurarea grupărilor infracţionale;
* Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
* Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.
 
 
Beneficiind de un cadru unitar de derulare şi monitorizare a activităţilor, se pot contura următoarele dimensiuni ale eforturilor depuse pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii:
 
- plierea practică şi calibrarea structurilor de ordine si siguranţa publică pe realităţile obiective ale fiecărei comunităţi în parte;
- adaptarea celor mai eficiente metode şi mijloace de prevenire şi intervenţie;
- consolidarea relaţiei cu comunitatea;
- extinderea şi iniţierea de acţiuni în parteneriat, consilierea şi informarea cetăţenilor cu privire la cunoaşterea prevederilor legale, procedeelor de evitare a victimizarii, necesităţii contribuţiei la consolidarea climatului de siguranţă civică şi diminuarea fenomenului infracţional;
- respectarea cu stricteţe a competenţelor legale ce revin Poliţiei şi asumarea de către poliţişti a unor riscuri care implică un grad ridicat de pericol.
 
 
 
CAPITOLUL II
 
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
 
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII           
 
Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2015, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în două programe de prevenire, astfel:
 
a) Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 
În perioada de referinţă, în cadrul acestui program, la nivelul inspectoratului au fost derulate proiecte, campanii şi planuri de măsuri, după cum urmează:
 
* Campania de prevenire a violenţelor în mediul şcolar “Violenţa nu te face cool!”;
* Campania de prevenire a implicării minorilor în infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale „Stop abuzului sexual asupra minorilor!”;
* Luna “Cybercrime” - Luna Europeană de luptă împotriva criminalităţii informatice;
* Campania de promovare a profesiei de poliţist şi a ofertei educaţionale a instituţiilor de formare din M.A.I. “Şi TU poţi deveni POLIŢIST”;
* Proiectul de prevenire a violenţei domestice „Înfiinţarea a două centre de consiliere şi găzduire pentru victimele violenţei în familie din judeţul Brăila”;
* Programul naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
* “Săptămâna prevenirii criminalităţii” - ediţia a X-a;
* Proiectul „Copilărie fără delincvenţă”;
* Proiectele de parteneriat educaţional „Zilele siguranţei”, „Trăieşte-ţi copilăria fără incidente!”, „Să circulăm corect!” şi „Internetul - un prieten sau un duşman al adolescenţilor?”;
* Proiectele de prevenire selectivă a consumului de droguri şi a altor comportamente de risc „Învaţă să te poţi ajuta” şi “Familie sănătoasă - cămin fericit”;
* Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.
De asemenea, au fost desfăşurate şi activităţi preventive punctuale (în afara celor din cadrul proiectelor/campaniilor).
Proiectele, campaniile şi planurile de măsuri, au presupus, în principal, sesiuni de informare în unităţile de învăţământ (incluzând prezentări Power Point, filme tematice), activităţi distractiv-educative dedicate copiilor şi activităţi de diseminare materiale preventive (flyere, pliante, afişe, broşuri).
La reuşita activităţilor derulate în şcoli a contribuit şi sprijinul oferit de A.T.O.P. Brăila, care a pus la dispoziţia I.P.J. Brăila o serie de materiale pe care poliţiştii le-au folosit pentru premierea câştigătorilor concursurilor organizate în această perioadă.
 
            Indicatori cantitativi:
§      18 programe/proiecte/campanii de prevenire/ planuri de acţiune iniţiate/în derulare;
§      167 acorduri de parteneriat cu instituţii publice şi private.
§      933 activităţi de prevenire (sesiuni de informare în şcoli, activităţi de diseminare materiale preventive, concursuri) realizate;
§      39554 beneficiari informaţi în mod direct (elevi, cadre didactice, părinţi);
§      15003 materiale cu recomandări antiinfracţionale şi antivictimale.
 
b) Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului
 
În cadrul acestui program au fost stabilite ca module de intervenţie prevenirea furturilor din locuinţe în mediile rural şi urban, prevenirea tâlhăriilor în mediile urban şi rural şi prevenirea înşelăciunilor în mediile urban şi rural, fiind implementate următoarele campanii/planuri de măsuri:
 
* Campania de prevenire a înşelăciunilor prin modurile de operare “Accidentul”, “Coletul”, “Premiul”, “Reprezentant instituţie/firmă” “Nu te lăsa păcălit!”;
* Campania de prevenire a furturilor din locuinţe în mediul rural „Ai grijă cine îţi intră în casă!”;
* Săptămâna prevenirii criminalităţii - ediţia a X-a;
* Planul de măsuri pe linia prevenirii înşelăciunilor prin metoda “Deratizarea, detergentul, străinul”.
 
Campaniile şi planurile de măsuri derulate, s-au concretizat, printre altele, în activităţi de instruireapersoanelor vârstnice, întâlniri cu reprezentanţii bisericilor din mediul rural, întâlniri cu cetăţenii în zona principalelor pieţe agroalimentare şi în parcările a trei hipermarketuri, expunere de afişe la parterele blocurilor, în locuri de maximă vizibilitate.
 
            Indicatori cantitativi :
§      4programe/proiecte/campanii de prevenire/ planuri de acţiune iniţiate/în derulare;
§      1186 activităţi de prevenire (sesiuni de informare în şcoli, activităţi de diseminare materiale preventive, concursuri) realizate;
§      22392 beneficiari informaţi în mod direct (elevi, cadre didactice, părinţi);
§      9309 materiale tematice realizate/utilizate/diseminate (flyere/pliante/afişe/broşuri)
 
 
În ceea ce priveşte relaţia cu mass - media, activităţile desfăşurate la sediul inspectoratului, precum şi cele derulate în comunitate au beneficiat de participarea reprezentanţilor posturilor de televiziune TV Brăila, Antena 1 şi Antena 3 şi de mediatizare la posturile de radio Radio România Actualităţi, DENS FM şi Magic FM.
De asemenea, publicaţiile locale/regionale au manifestat interes faţă de activităţile preventive derulate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi au preluat materialele de presă referitoare la aceste activităţi şi recomandările transmise în cadrul acestora.
 
 
B. PROMOVAREA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI
 
1. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice
 
În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 60/02.03.2010, menţinerea ordinii şi siguranţei publice reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse şi al activităţilor desfăşurate, cotidian de către Poliţia Română, pentru protejarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, funcţionarea normală a instituţiilor statului, a normelor de conduită civică, regulilor de convieţuire socială, a celorlalte valori supreme, precum şi a avutului public şi privat.
            Potrivit prevederilor Legii nr. 218/23.04.2002, Poliţia Română este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi siguranţei publice, în condiţiile legii.
           În contextul modificării art. 17 din Legea nr. 218/2002, prin Legea nr. 107/2015, potrivit căruia participarea şefului inspectoratului de jandarmi judeţean şi a şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean în autoritatea teritorială de ordine publică se realizează în legătură cu activităţile desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub conducerea Poliţiei Române, prezentul material înglobează activităţile/rezultatele desfăşurate/obţinute de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice.
Astfel, pentru asigurarea unui serviciu poliţienesc continuu, pe raza judeţului Brăila, au fost constituite patrule zilnic, pe trei schimburi, ponderea fiind deţinută de mediul urban.
   
          Din media zilnică de 73 patrule, 77% au fost constituite cu efective de poliţie, 8% au fost constituite cu efective de jandarmi iar 15% cu efective mixte, poliţie/jandarmi.
                   În funcţie de resursele disponibile, dar şi de evoluţia situaţiei operative, 85% din patrulele constituite au fost patrule auto şi 15% pedestre.
 
 
           Pentru executarea misiunilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, au fost folosiţi zilnic, în medie, 157 poliţişti, din care 88 agenţi de siguranţă publică şi patrulare şi 69 poliţişti de la secţii de poliţie rurală/posturi de poliţie comunală.
           De asemenea, în funcţie de evoluţia situaţiei operative, dispozitivele pentru menţinerea ordinii publice au fost suplimentate în medie/zi cu 41 lucrători din cadrul altor structuri.
                   În cadrul activităţilor curente, poliţiştii din structurile de ordine publică au fost sesizaţi despre săvârşirea a 1698 infracţiuni şi au aplicat un număr de 21.185 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.995.730 lei, principalele acte normative încălcate fiind Legea nr. 61/1991 privind regimul convieţuirii sociale, ordinii şi liniştii publice (11.325 contravenţii), O.U.G. 195/2002 privind regimul circulaţiei pe drumurile publice (5.700 contravenţii) şi Legea nr. 12/1990 privind activităţile comerciale ilicite (1.660 contravenţii).
            De asemenea, poliţiştii din structurile de ordine publică, au intervenit la 11.984 evenimente, au aplanat 1.205 stări conflictuale şi au identificat 32 persoane urmărite în temeiul legii.  
Participarea la dispozitivul integrat de ordine şi siguranţă publică, de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, s-a realizat şi prin constituirea zilnică, a unei subunităţi de tărie variabilă pentru soluţionarea apelurilor primite prin SNUAU 112, care a intervenit pentru acordarea sprijinului necesar patrulelor mixte şi celorlalte elemente de dispozitiv.
Cu ocazia executării misiunilor de ordine publică, de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila,  au fost constatate 276 fapte de natură penală cu 311 persoane depistate din care 130 infracţiuni constatate de patrulele de jandarmi şi 146 infracţiunide către patrulele mixte. Rezultatele misiunilor de menţinere a ordinii publice s-au concretizat şi în aplicarea unui număr de 1429 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 422.800 lei.
În ceea ce priveşte Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, acesta a desfăşurat activităţi împreună cu structurile MAI de la nivel judeţean, în calitate de forţă de sprijin, atât pentru planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cât şi integrat la 104 misiuni, la evenimente publice de amploare, care pot genera situaţii de urgenţă, astfel:
-         meciuri de box – 12;
-         meciuri de handbal – 19;
-         meciuri de fotbal – 17;
-         raliuri – 3;
-         slujbe religioase – 7;
-         activităţi cultural artistice – 41;
-          Dirt Track – 5.
În cadrul activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă, a acţionat în cooperare cu I.J.J. şi I.P.J. Brăila, pentru asigurarea misiunilor din competenţă pe timpul a 4 intervenţii pentru tentativă de suicid.
 
2. Poliţia de proximitate
 
Crearea unui sistem integrat de ordine publică prin apropierea de comunitate, cunoaşterea populaţiei şi a situaţiei operative, accentuarea laturii preventive a acţiunilor poliţieneşti şi schimbarea atitudinii poliţiştilor, sunt obiectivele principale urmărite în procesul de implementare a Concepţiei de reorganizare a activităţii de ordine publică în mediul urban.
Agenţii de proximitate au iniţiat şi desfăşurat activităţi în programele de prevenire a delincvenţei juvenile în unităţile de învăţământ ale municipiului şi judeţului Brăila.
În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 2.368 sesizări, reclamaţii, petiţii, scrisori, faţă de 1.731 în anul 2014, aspect ce denotă creşterea nivelului de încredere al cetăţenilor, în soluţionarea de către poliţia de proximitate, a problemelor cu care aceştia se confruntă.
În perioada analizată, poliţiştii de proximitate au aplanat 266 stări conflictuale, au desfăşurat 2.542 activităţi în comunitate, din care 144 cu administraţia publică locală, 1.626 în unităţile de învăţământ şi 700 cu asociaţiile de proprietari.
Totodată, au fost desfăşurate 221 de activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor, iar la punctele de consiliere au fost primite peste 3.000 de persoane.
În această perioadă poliţiştii de proximitate au participat la raziile, acţiunile şi controalele dispuse, ocazie cu care au constatat în flagrant 35 de infracţiuni şi au aplicat 722 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 169.080 lei.
 
3. Siguranţa comunităţii
 
Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale, a avut ca rezultat pozitiv, intervenţia operativă la evenimentele sesizate de către cetăţeni, prin S.N.U.A.U. 112.
În cursul anului 2015, au fost semnalate în total prin S.N.U.A.U. 112 un număr de 20.092 evenimente, din care 59,50 % în mediul urban şi 39,50% în mediul rural.
 
În cadrul evenimentelor semnalate, a fost necesară intervenţia, în 53 % din cazuri, în mediul urban procentul fiind de 56% din total semnalări urban, iar în mediul rural fiind necesară intervenţia în 44% din total semnalări. În toate celelalte situaţii în care nu a fost necesară intervenţia apelanţilor li s-a comunicat modalitatea concretă pentru rezolvarea/clarificarea situaţiei sesizate.
 
 
În perioada anului 2015, în urma intervenţiei la apelurile prin S.N.U.A.U. 112, au fost întocmite 5.272 dosare penale şi au fost aplicate un număr de 2.938 sancţiuni contravenţionale (în special la Legea nr. 61/1991 şi O.G. nr. 34/2008).
Din totalul evenimentelor, care au necesitat deplasarea, 351 cazuri nu s-au confirmat.
 
4. Servirea şi ajutorarea comunităţii
 
           Au fost efectuate 1.019 intervenţii rapide la evenimente, 17 razii, 1.259 acţiuni cu efective lărgite şi 5.909 controale directe, fiind descoperite 1.266 infracţiuni (1.218 în 2014).
Au fost rezolvate 26.217 cereri şi certificate de cazier judiciar (22.679 în anul 2014).
           În cadrul activităţilor specifice domeniului ordine publică, au fost aplanate 1.565 stări conflictuale, din care 1.002 intrafamiliale; au fost depistaţi 332 minori lipsiţi de supraveghere, din care 243 predaţi familiilor şi 74 au fost internaţi în centrele de ocrotire şi 518 vagabonzi/cerşetori, din care 498 sancţionaţi contravenţional.
           Totodată, efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice au intervenit în 148 situaţii de pericol, generate de incendii, accidente grave de circulaţie, înzăpeziri, fiind salvate 107 persoane.
           În această perioadă, instituţia a beneficiat de parteneriatul cu societatea civilă, atât prin intermediul unor programe punctuale cât şi în mod direct, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.
În colaborare cu reprezentanţii I.J.J. Brăila şi I.P.J. Brăila, cadrele Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila – Inspecţia de Prevenire, au participat la 4 acţiuni inopinate de control, pe linia apărării împotriva incendiilor la 12 obiective (unităţi de alimentaţie publică şi de petrecere a timpului liber), activitatea desfăşurându-se în weekend-uri/noaptea, iar după evenimentul de la clubul „Colectiv”, în baza dispoziţiei Secretarului de Stat, a ordinului Prefectului şi a Planului de măsuri întocmit la nivel judeţean, în perioada 03.11.2015-15.12.2015, specilaiştii din cadrul Inspecţiei de Prevenire au executat in colaborare cu reprezentanţii I.P.J., I.J.J., Poliţia Locală, I.T.M, D.S.P.şi O.P.C. Brăila, 100 controale pe raza municipiului şi judeţului Brăila, la unităţi de alimentaţie publică şi de petrecere a timpului liber, mall-uri, cinematografe şi săli de spectacole.
  
 
5. Siguranţa traficului rutier
 
În perioada de referinţă, Serviciul Rutier a contribuit la eforturile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru realizarea în 2015, a obiectivelor prevăzute în Programul de acţiune al Poliţiei Rutiere pentru perioada 2012 – 2016.
Pentru îndeplinirea direcţiilor de acţiune propuse, au fost desfaşurate atât activităţi educativ-preventive cât şi acţiuni punctuale, pe principalele cauze generatoare, pentru prevenirea producerii de accidente rutiere grave. 
Astfel, în perioada analizată au fost desfăşurate 1.806 activităţi educaţional preventive. Prin intermediul mijloacelor mass-media au fost difuzate 1.314 materiale, din care 374 prin presa scrisă, 804 prin canalele radio şi 136 prin intermediul posturilor tv. 
           De asemenea, conform planurilor şi programelor de acţiune înaintate de I.G.P.R. - Direcţia Rutieră, s-au desfăşurat acţiuni pentru prevenirea accidentelor de circulaţie în transporturile comerciale de mărfuri şi persoane, pentru impunerea portului centurii de siguranţă, pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere datorită nerespectării regimului legal de viteză, acţiuni pe linie de pietoni, prioritate pietoni şi pentru combaterea consumului de băuturi alcoolice şi consumului de droguri .
În domeniul organizării şi sistematizării circulaţiei precum şi al asigurării stării de viabilitate a drumurilor naţionale, se înscriu acţiunile comune cu administratorii drumurilor şi un număr de 227 avizări lucrări în carosabil.
În plus, în cadrul celor 21 acţiuni organizate şi executate cu reprezentanţi I.S.C.T.R., au fost aplicate 729 sancţiuni pentru stare tehnică necorespunzătoare, fiind retrase un număr de 409 certificate de înmatriculare.
În total, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, s-au organizat şi executat 880 acţiuni şi controale, din care 812 cu efective proprii, 47 cu alte formaţiuni de poliţie şi 21 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
La finele anului 2015 numărul infracţiunilor constatate de către poliţiştii rutieri au crescut cu 22,8% faţă de perioada similară precedentă.
 
 
Au fost aplicate un nr. de 30.208 sancţiuni contravenţionale(35.087 în anul 2014).
 
5.2. Dinamica accidentelor rutiere grave
 
Eforturile depuse de către lucrătorii de poliţie rutieră au contribuit la o uşoară scădere a numărului de accidente grave, însă consecinţele acestora (persoane decedate şi răniţi uşor) au înregistrat creşteri faţă de perioada similară anterioară, fiind evident faptul că aşa-numitele « accidente colective » au influenţat negativ dimensiunea acestor consecinţe.
 
 
Cauzele care generează astfel de accidente sunt multiple, însă principalele astfel de cauze identificate la nivelul judeţului Brăila, se pot observa în graficul de mai jos.
 
 
Intensificarea continuă a circulaţiei rutiere, pe seama creşterii parcului de autovehicule şi a numărului conducătorilor auto, precum şi specificul traficului rutier pe raza judeţului Brăila au determinat ca în zilele de miercuri şi sâmbătă să se producă cele mai multe accidente grave de circulaţie.
 În ceea ce priveste distribuţia după intervalul orar al zilei, maximul se situează în intervalul 1200 - 1800, când s-au produs 43 accidente, soldate cu 9 morţi, 41 răniţi grav şi 9 răniţi uşor.
                  
C. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
 
1. Macroindicatori          
 
În anul 2015,la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au fost sesizate 11.008 infracţiuni, cu1,79% mai multe decât în perioada similară a anului trecut (10.814), creştere ce este generată, în principal, de anumite genuri de infracţiuni judiciare (lovire sau alte violenţe, ameninţări).
 
Deşi ponderea este deţinută de către mediul urban, în cursul anului 2015 numărul infracţiunilor sesizate în localităţile urbane a cunoscut o scădere cu 4,05% faţă de perioada similară precedentă, în timp ce pe raza localităţilor rurale a fost înregistrată o creştere cu 10,58% a infracţiunilor sesizate, în raport cu anul 2014.
 
 
 
 
 
                Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul unităţii, ponderea este deţinută de către infracţiunile îndreptate împotriva patrimoniului (44, 82%), urmate îndeaproape de infracţiunile contra persoanei (35,27%).
 
 
 
 
2. Criminalitatea contra persoanei
 
Cele 3.882 de infracţiuni contra persoanei sesizate în anul 2015, reprezintă 35,27% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (11.008 infracţiuni).        
Aceste infracţiuni au cunoscut în cursul anului 2015 o creştere cu 15,36%, în raport cu perioada similară precedentă, principalele fapte generatoare ale acestei creşteri fiind infracţiunile de lovire sau alte violente, care au înregistrat o creştere cu 12,47%.
 
          
        
 Infracţiunile de loviri sau alte violenţe reprezintă 65,77% din totalul infracţiunilor contra persoanei sesizate şi 23,19% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (11.008 infracţiuni).
 
 
  
3. Criminalitatea contra patrimoniului
 
           Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului în anul 2015 este reprezentată de scăderea generală a acestora cu 9, 17%. Cele 4.934 infracţiuni contra patrimoniului sesizate în anul 2015, reprezintă 44, 82% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (11.008 infracţiuni).
 
Pe genuri de infracţiuni, scad cele de furt cu 383 unităţi (-11%), cele de tâlhărie cu 13 unităţi (-25,49%) şi de distrugere/tulburare de posesie cu 17 de unităţi (-1,50%).
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL III - STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ MINIMALI STABILITI DE AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA ÎN ANUL 2015
 
 
1.            Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în procent de peste 90%, în mediul urban.
 
 
            În anul 2015, indicatorul de performaţă minimal privind intervenţia la apelurile de urgenţă în mediul urban, a fost realizat.
 
 
          Modul de repartizare al efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale, a avut ca rezultat pozitiv, intervenţia operativă la evenimentele sesizate de către cetăţeni, prin S.N.U.A.U. 112.
În cadrul activităţilor desfăşurate de poliţiştii din structurile de ordine publică, o parte semnificativă din timpul de lucru a fost alocată intervenţiilor la evenimentele sesizate de cetăţeni, atât în mod direct cât şi prin S.N.U.A.U.112.
Astfel, în cursul anului 2015, poliţiştii au intervenit la un total de 10.805 solicitări prin S.N.U.A.U.112 , din care în mediul urban 60.35 (56% din total), respectiv 4.770 (44%) în mediul rural.
În mediul urban, timpul de reacţie sub 10 minute s-a realizat în 90% din cazuri.
 
 
 
 
 
2.            Menţinerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate faţă de nivelul anului 2014, în judeţul Brăila.
 
            Indicatorul de performaţă minimal stabilit pentru anul 2015, privind infracţiunile de furt a fost realizat.
 
          Astfel, au fost sesizate 3.100 deinfracţiuni de furt, cu 383 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut (3.483), reprezentând o scădere cu 11%.
         
 
 
           Cele 3.100 infracţiuni de furt sesizate în anul 2015, reprezintă 28,16% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (11.008 infracţiuni)şi 62,82% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului (4.934 infracţiuni).
Volumul infracţiunilor de furt sesizateîn anul 2015 a scăzut cu 102 infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 964 la 862 (- 10,58%).
 
 
3.             Stoparea trendului ascendent al infracţionalităţii stradale sesizate, la nivelul anului 2014.
 
În anul2015, indicatorul de performaţă minimal stabilit privind infracţionalitatea stradală a fost realizat.
Caracteristica infracţiunilor stradale sesizate în anul 2015 este reprezentată de scădere generală cu 14%(-77 infracţiuni) şi de creştere cu 5, 95% (+ 5 infracţiuni),în mediul rural.
 
 
 
 
        Cele 479 de infracţiuni stradale reprezintă 4,35% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul inspectoratului (11.008).
             Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 300 au fost comise ziua şi 179 noaptea.
De asemenea, 39 de infracţiuni au fost descoperite în flagrant (8,14% din total) în creştere, faţă de 12 luni 2014, cu 30% (+9 infracţiuni).
Media volumului infracţiunilor stradale sesizate a scăzut cu 21 de infracţiuni la 100.000 locuitori, de la 154 la 133 (-13,64%).
În ceea ce priveşte infracţionalitatea stradală comisă cu violenţă, cresc infracţiunile de tâlhărie prin smulgere cu 8 infracţiuni şi infracţiunile de tentativă de omor cu 4 infracţiuni.
Scăderi se înregistrează la următoarele genuri de infracţiuni de furt: furt total -14% (-71 infracţ.), furt din societăţi comerciale total -73
 
 
4.                    Menţinerea la nivelul anului 2015 a numărului accidentelor grave de circulaţie şi a consecinţelor acestora.
 
           În anul2015, indicatorul de performaţă minimal stabilit a fost realizat parţial.
         
Pe raza de competenţă, în anul 2015, s-au comis 112 accidente rutiere, soldate cu 32 persoane decedate, 97 persoane rănite grav şi 56 persoane rănite uşor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut când s-au înregistrat 116 de accidente, soldate cu 25 persoane decedate, 111 persoane rănite grav şi 39 persoane rănite uşor.
Cu toateeforturilor depuse de către lucrătorii serviciului, au fost înregistrate creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la numărul persoanelor decedate, cu 7 (32 faţă de 25) şi la numărul persoanelor rănite uşor, cu 17 (56 faţă de 39).
Scăderi au fost înregistrate la numărul accidentelor grave, cu 4 (112 faţă de 116) şi la numărul persoanelor rănite grav, cu 14 (97 faţă de 111).
 
5.             Stoparea trendului ascendent al numărului infracţiunilor comise în zona unităţilor de învăţământ, la nivelul anului şcolar 2014 - 2015.
 
În anul2015, indicatorul de performaţă minimal stabilit privind infracţiunile comise în zona unităţilor de învăţământ, nu a fost realizat.
 
La începutul anului de învăţământ 2015- 2016, la nivel judeţean funcţionau 289 de unităţi de învăţământ preuniversitar (112 în mediul urban şi 177 în mediul rural).
 
 
Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, unităţile de învăţământ preuniversitar au fost incluse în itinerariile de patrulare ale structurilor implicate, fiind repartizate Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila un număr de 229 unităţi de învăţământ (66 în mediul urban şi 163 în mediul rural), Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Brăila un număr de 34 unităţi de învăţământ şi Poliţiei Locale Brăila un număr de 26 unităţi de învăţământ.
 
 
Având în vedere structura anului de învăţământ, care nu corespunde cu anul calendaristic în ceea ce priveşte situaţiile statistice, prezentarea următoare se va referi doar la perioada septembrie - decembrie 2015, comparativ cu perioada septembrie - decembrie 2014.
 
Conform Planului Teritorial Comun de Acţiune cu nr.29.191 din 14.09.2015,în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2015/2016, au fost desfăşurate în sistem integrat următoarele activităţi:
 
Ø      şedinţe de analiză cu participarea structurilor partenere, sub coordonarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila- 3;
Ø      115 acţiuni (37 urban, 78 rural) din care 31  (14 urban, 17 rural) pe linia prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar, ocazie cu care au fost depistaţi 119  elevi, (119 urban, 0 rural);
Ø               29  (12/ urban, 17 rural) activităţi preventive privind respectarea regimului circulaţiei rutiere, precum și 55  (11 urban, 44 rural) în alte domenii;
Ø      participarea la un număr de 123 (31 urban, 92 rural) de întâlniri cu părinţii şi cadrele didactice;
Ø      constatarea unui număr de 88 contravenţii (76 urban, 12 rural): 70  (58 urban, 12 rural) conform prevederilor Legii 61/1991- republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 1  (1 urban) conform prevederilor H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor şi 14  conform O.U.G nr. 195/2002 - republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, toate aplicate în mediul urban;
Ø      intervenţia poliţiştilor la un număr de 2 (2 urban) solicitări prin S.N.U.A.U 112;
Ø      implementarea de campanii şi planuri locale de prevenire a delincvenţei.
 
Evoluţia şi tendinţele situaţiei operative înregistrată în anul şcolar 2015-2016, privind climatul de siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar, au evidenţiat un trend ascendent al numărului de fapte antisociale.
Infracţiunile sesizate în perioada analizată din 2015, comise în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, au crescut cu 4, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014.
În lunile septembrie-decembrie 2015, au fost sesizate 36 de infracţiuni, din care 30 în incinta unităţilor de învăţământ şi 6 în zona adiacentă acestora.
Având în vedere mediul sesizării, în mediul urban s-au înregistrat 5 infracţiuni în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, iar în mediul rural 7 infracţiuni în incinta unităţilor de învăţământ.
Ponderea infracţiunilor sesizate în incinta şi zona adiacentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar o reprezintă infracţiunile prevăzute de art.193 NCP (44,45%), urmate de infracţiunea de furt (25%).
Este demn de luat în considerare că nu a fost înregistrată nicio infracţiune de mare violenţă, 16 fiind infracţiuni de lovire sau alte violenţe, 9 furturi, 2 distrugeri, o ameninţare şi 8 alte genuri de infarcţiuni.
Din totalul celor 36 infracţiuni sesizate, 13 au fost săvârșite de elevi, 7 au fost săvârşite de profesori şi 8 de alte categorii de autori.
Infracţiunile sesizate în incinta şi zona adiacentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar au avut 30 victime elevi şi 2 alte categorii de victime.
Este de precizat faptul că în cele 3 (trei) filiale ale universităţilor de pe raza municipiului Brăila, nu au fost înregistrate infracţiuni.
 
 
 
Săvârşirea faptelor penale în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2015-2016 a avut ca principale cauze:
        
              - neasigurarea serviciului de pază în toate unităţile de învăţământ, fapt ce a permis accesul în incinta unităţilor şcolare a altor persoane decât cele autorizate, precum şi absentarea elevilor de la cursuri;
           - lipsa unei legături permanente între familie şi unităţile şcolare, datorată faptului că părinţii, care au un rol important în educarea şi supravegherea elevilor, nu se implică corespunzător şi eficient în educaţia lor, motivând că nu mai au autoritate asupra lor sau nu au timp suficient să îi supravegheze;
           - neluarea măsurilor de securitate a bunurilor elevilor pe timpul desfăşurării orelor de curs, în timpul cât aceştia desfăşoară activităţi în afara clasei fapt ce a generat comiterea faptelor de furt;
           - nerespectarea de către elevi şi cadrele didactice a regulamentelor de ordine interioară ale unităţilor de învăţământ;
           - neanunţarea, în timp util de către cadrele didactice, în cazul producerii unor evenimente deosebite, atât a conducerii unităţii şcolare, cât şi a poliţiei, fapt ce îngreunează operativitatea intervenţiei;
           - lipsa de supraveghere/supravegherea superficială a elevilor în timpul pauzelor de către cadrele didactice;
           - lipsa supravegherii părinteşti (mulţi copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate sunt încredinţaţi, de regulă, bunicilor, care nu au capacitatea reală de supraveghere şi control a acestora, ei înşişi având nevoie de îngrijiri), şi nu în ultimul rând, dezinteresul manifestat de unii părinţi în educaţia propriilor copii.
 

 

 

 

                                              CONSIDERATII FINALE
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila, având menirea de a asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării stabilităţii sociale, a unui climat de siguranţă şi securitate publică, a menţinerii liniştii cetăţenilor şi a respectării drepturilor acestora, a recomandat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila, prin stabilirea indicatorilor de performanta, prioritizarea activităţilor de prevenire pe segmentul asigurării ordinii publice la nivelul tuturor localităţilor județului, pentru cresterea gradului de siguranță a cetăţenilor.
ATOP Braila apreciaza serviciile oferite de lucrătorii Inspectoratului de Poliție Județean Braila in anul 2015 ca fiind eficiente în cadrul condițiilor sociale și economice actuale și a resurselor pe care le-au avut la dispoziție
Tinand cont de modul in care a fost realizata cooperarea interinstitutionala precum si de resursele pe care le-a avut la dispozitie IPJ Braila putem concluziona ca, pana in acest moment, infractionalitatea la nivelul judetului Braila, a fost mentinuta in limite rezonabile.
La propunerea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, Consiliul Judetean Braila a alocat in anul 2015 fonduri, pentru achizitia unor bunuri, necesare formatiunilor din cadrul IPJ Braila, in contextul necesitatii completarii dotarilor logistice si in vederea eficientizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila.
In judetul Braila fenomenul infractional nu prezinta fluctuatii de natura a crea sentimentul de nesiguranta cetatenilor. Mai mult, pe parcursul anului 2015, nu au avut loc evenimente deosebite, cu impact negativ puternic pentru cetateni.
            Cooperarea care exista la nivelul judetului intre fortele de ordine si autoritatile locale a avut un rol deosebit in catalogarea judetului Braila ca fiind un judet SIGUR.
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
Ionel AVRAM