Calitate şi performanță în administrația publică din Județul Brăila

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Judeţul Brăila, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 162/27.06.2018 pentru proiectul cu titlul ”Calitate şi performanță în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 466/ MySMIS+ 119189.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea activității administrației publice locale din Județul Brăila prin implementarea unui sistem unitar de management al calității, în concordanță cu "Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități şi instituții publice 2016-2020".

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- implementarea şi certificarea sistemului de management al calității ISO 9001-2015 pentru serviciile către cetățeni, la nivelul Consiliului Județean Brăila și al unor instituții subordonate;

- creşterea performanței organizaționale a Consiliului Județean Brăila prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice (CAF);

- formarea specifică a personalului din cadrul administrației publice locale din Județul Brăila pentru implementarea sistemului de management al calității, în vederea obținerii de beneficii durabile.

Valoarea totală a proiectului este de 605.245,64 lei, din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă este de: 593.140,73 lei (98%), din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de: 514.458,80 lei (85%);

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de: 78.681,93 lei(13%);

 • cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de: 12.104,91 lei (2%).

Principalele rezultate vizate în cadrul proiectului sunt:

 • implementarea standardului de calitate ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Brăila și în cadrul a 7 instituții subordonate;

 • certificarea conform standardului de calitate ISO 9001:2015 a Consiliului Județean Brăila și a celor 7 instituții subordonate din grupul țintă;

 • implementarea instrumentului de evaluare CAF 2013 la nivelul Consiliului Județean Brăila;

 • formarea cu certificarea competențelor în domeniul managementului calității a 80 de persoane din grupul țintă.

  Perioada de implementare a proiectului este de 16  luni, începând cu data de 27 iunie 2018.