Anunt licitatie loturi Blasova in data de 09.06.2011

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Serviciul Administrare Patrimoniu

Public si Privat

Tel. 0239-619600/int. 228, fax. 0239-615283

Nr.6052/16.05.2011

 

 

ANUNT   DE   LICITATIE

 

 

            UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  JUDET BRAILA, reprezentata prin Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat, organizeaza in conditiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata, licitatie publica pentru concesionarea de bunuri proprietate privata a judetului Braila, in vederea construirii complexului rezidential din “Zona de agrement Blasova”(loturi de teren de 250 mp destinate construirii de case de vacanta).

            Perioada de concesionare : 49 ani.

            Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine.

            Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in documentatia de atribuire, care poate fi procurata de la sediul Consiliului Judetean Braila, Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

            Pretul documentatiei de atribuire este de 50 lei si se achita la casieria Consiliului Judetean Braila.

            Taxa de participare la licitatie este  de 100 lei si se poate achita la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO20TREZ15121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

            Garantia de participare la licitatie este de 10% din redeventa anuala calculata pentru fiecare lot (echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua platii) si se va depune la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO37TREZ1515006XXX215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

            Redeventa anuala minima de la care porneste licitatia este stabilita in functie de zona de amplasare a loturilor destinate construirii caselor de vacanta, astfel:

                   - pentru zona A -   345 €/an

                   - pentru zona B -   308 €/an

             - pentru zona C -   283 €/an

                      Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel        tarziu in data de 8 iunie 2011, orele 15,00.

                         Licitatia  si deschiderea plicurilor cu oferte, se vor desfasura la sediul Consiliului                            Judetean Braila, sala 404, in data de 9 iunie 2011, orele 10,00.

            Licitatia se va organiza pentru urmatoarele loturi in suprafata de 250 mp :

                  -  zona A : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,23, 30, 32,34,37,38,46,47, 48, 49, 50, 51.

            -  zona B :  55 – 87 , 91, 92.

            -  zona C : de la nr. 93 la nr. 104.

            Ofertele castigatoare pentru loturile licitate vor fi afisate pe site-ul Consiliului Judetean Braila. Loturile neadjudecate vor fi scoase la licitatie la o data ce va fi stabilita ulterior.

 

                  Plicul exterior al ofertei va purta  numele, adresa si nr. de telefon al ofertantului si mentiunea “OFERTA PENTRU LICITATIA DIN DATA DE ........................... PENTRU CONCESIONAREA PE O PERIOADA DE 49 ANI A SUPRAFETEI DE  250 MP  TEREN,  AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI  FRECATEI, JUDETUL BRAILA”(lot.nr.…....)

           

Regulamentul de construire, anexa la PUD Blasova,  poate fi consultat la sediul Consiliului Judetean Braila,Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol si pe site-ul Consiliului Judetean Braila.

            Relatii suplimentare se pot obtine la telefon  0239-619600/int. 228 sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

             Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza pe cale judecatoreasca, la instanta de contencios administrativ.

Anuntul privind organizarea prezentei licitatii a  fost transmis spre  publicare  in data  de 17 mai  2011, la ziarul «Adevarul» , ziarul « Obiectiv – Vocea Brailei »,  afisat pe site-ul Consiliului Judetean Braila si la Primaria Frecatei.

 

 

 

 

              PRESEDINTE                                       SEF SERVICIU,  

      

  GHEORGHE BUNEA STANCU                MARIA  ECONOMU