ANUNT LICITATIE PUBLICA "ZONA DE AGREMENT BLASOVA" (5)

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI
INFORMARE COMUNITARA
TEL. 0239-619600/int. 228, fax. 0239-615283
Nr.7394/2.07.2009
ANUNT   DE   LICITATIE
 
 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDET BRAILA, reprezentata prin Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, organizeaza in conditiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata, licitatie publica pentru concesionarea de bunuri proprietate privata a judetului Braila, in vederea construirii complexului rezidential din “Zona de agrement Blasova”(loturi de teren de 250 mp destinate construirii de case de vacanta).
Perioada de concesionare : 49 ani.
Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine.
Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in documentatia de atribuire, care poate fi procurata de la sediul Consiliului Judetean Braila, Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol. Pretul documentatiei de atribuire este de 50 lei, care se achita la casieria Consiliului Judetean Braila.
Taxa de participare la licitatie este de 100 lei si se poate achita la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO20TREZ15121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din redeventa anuala calculata pentru fiecare lot (echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua platii) si se va depune la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO37TREZ1515006XXX215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.
             Redeventa anuala minima de la care porneste licitatia este stabilita in functie de zona de amplasare a loturilor destinate construirii caselor de vacanta, astfel:
                   - pentru zona A -   345 €/an
                   - pentru zona B -   308 €/an
                   - pentru zona C -   283 €/an
              Licitatia si deschiderea plicurilor cu oferte se vor desfasura la sediulConsiliului Judetean Braila, sala 404, in data de 28 iulie 2009, orele 10,00.
              Licitatia se va organiza pentru urmatoarele loturi in suprafata de 250 mp :
                  - zona A : 1, 2. 3, 4, 5, 7, 8, 9,24, 27, 28, 29, 30, 32, 43, 47, 48, 49, 50, 51.
            - zona B : de la nr. 53 la nr. 92
            - zona C : de la nr. 93 la nr. 104.
        Ofertele castigatoare pentru loturile licitate vor fi afisate in ziua urmatoare, la sala 404 si pe site-ul Consiliului Judetean Braila.
Loturile neadjudecate vor fi scoase la licitatie la o data ce va fi stabilita ulterior.
Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 27 iulie 2009, orele 15,00.
                   Plicul exterior al ofertei va purta numele, adresa si nr. de telefon al ofertantului si mentiunea “OFERTA PENTRU LICITATIA DIN DATA DE ........................... PENTRU CONCESIONAREA PE O PERIOADA DE 49 ANI A SUPRAFETEI DE 250 MP TEREN, AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI FRECATEI, JUDETUL BRAILA”(lot.nr.…....)
            Regulamentul de construire, anexa la PUD Blasova poate fi consultat la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.
             Regulamentul de construire, poate fi cumparat la valoarea de 200 lei.
             Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0239-619600/int. 228, sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza pe cale judecatoreasca la instanta de contencios administrativ.
Anuntul privind organizarea prezentei licitatii a fost transmis spre publicare in data de 7 iulie 2009 la ziarul «Adevarul» , ziarul « Obiectiv-Vocea Brailei », afisat pe site-ul Consiliului Judetean Braila si la Primaria Frecatei.
 
 
                        PRESEDINTE                                      VICEPRESEDINTE
                               
         GHEORGHE BUNEA STANCU                GIANA MARIA PATRASCU                
 
 
                                                 DIRECTOR EXECUTIV
                                          MARIAN CORNELIU VRABIE