Anunt licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani agricoli a terenului in suprafata de 342 ha(LOT 4), amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Directia Administrare Patrimoniu

 Public si Privat

Tel. 0239-619600/int.211, fax 0239-615283

CUI : 4205491

Piata Independentei nr.1 Braila

Nr. 14186/31.08.2015               

                                   

 

 

ANUNT  PUBLICITAR

 

             UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDET BRAILA - Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Directia Administrare Patrimoniu Public si Privat, organizeaza, in conditiile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, precum si in baza prevederilor art.91 si art.123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani agricoli a terenului in suprafata  de 342 ha(LOT 4),  amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila.

            Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, romane sau straine, care au ca obiect de activitate cultivarea plantelor nepermanente (cod CAEN 011) si fac dovada achitarii, prin chitanta sau ordin de plata pentru: documentatia de atribuire - 100 lei; garantia de participare la licitatie–23.287 lei.

           Persoanele interesate pot procura documentatia  de atribuire de la sediul Consiliului Judetean Braila, Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public – Compartimentul Concesiuni, camera 4, demisol.

           Garantia de participare la licitatie va fi platita in contul Unitatii Administrativ Teritoriale - Judetul Braila nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

           Data  limita  pentru  solicitarea  clarificarilor  referitoare  la  documentatia  de  atribuire  este 8 septembrie 2015, ora 15,30.

           Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 22 septembrie 2015, ora 15,30.

           Numarul de exemplare in care se depune oferta – 1 exemplar.

           Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui, adresa si nr. de telefon al ofertantului.

           Licitatia  se  va  desfasura  la  sediul  Consiliului  Judetean  Braila, sala 404, in  data de

23 septembrie 2015, ora 10,00 .

           Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

           Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Braila.

           Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol si la telefon 0239-619600, interior 211.

           Data  transmiterii  anuntului  de  licitatie  catre  institutiile  abilitate,  in  vederea  publicarii:

31 august 2015.    

 

                

 

         P. PRESEDINTE                                                   

      VICEPRESEDINTE,                                                 DIRECTOR EXECUTIV,

 

                    VIOREL  MORTU                                           MARIAN  CORNELIU  VRABIE