CONCESIUNE TEREN VADENI

 
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Serviciul Administrare Patrimoniu
Public si Privat
Tel. 0239-619600/int.228, fax 0239-615283
Cod fiscal : 4205491
Piata Independentei nr.1 Braila
Nr. 16189/ 8.12.2010                     
                                     ANUNT PUBLICITAR
 
             Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat,   organizeaza, in conditiile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, precum si in baza prevederilor art.91 si art.123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 2 ani a urmatoarelor suprafete de teren :
 
   - lotul 1 = 435,34 ha teren amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila
   - lotul 2 = 434,25 ha teren amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila
   - lotul 3 = 436,96 ha teren amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila
 
   Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine, care au ca obiect de activitate “agricultura”(cod CAEN 011) si care fac dovada achitarii, prin chitanta sau ordin de plata pentru : documentatia de atribuire = 100 lei/lot ; taxa de participare la licitatie = 500 lei/lot ; garantia de participare la licitatie = 7300 lei pentru lot 1; 7000 lei pentru lot 2 ; 7700 lei pentru lot 3.
   Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la sediul Consiliului Judetean Braila, Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat – Compartimentul Concesiuni, camera 4, demisol.
   Garantia de participare la licitatie va fi platita in contul Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.
   Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire este 5 ianuarie 2011.
   Oferta va fi depusa la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 10 ianuarie 2011, orele 15,00.
    Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui, adresa si nr.de telefon al ofertantului.
 
    Licitatia se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Braila , sala 404, astfel :                                    
         - lotul 1 = 435,34 ha – in data de 11 ianuarie 2011, orele 10,00
         - lotul 2 = 434,25 ha – in data de 11 ianuarie 2011, orele 11,00 ;           
         - lotul 3 = 436,96 ha – in data de 11 ianuarie 2011, orele 12,00 .
 
    Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
     Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Braila.
   Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0239-619600, interior 228 sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.
   Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 10 decembrie 2010.
    
 
            PRESEDINTE ,                                       SEF SERVICIU A.P.P.P.             
 GHEORGHE BUNEA STANCU                                 MARIA ECONOMU