ANUNT LICITATIE CONCESIUNE TEREN 1.467,25 ha (1)

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
JUDET BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Directia Administrare Patrimoniu si
Informare Comunitara
Tel. 0239-619600/int.228, fax 0239-615283
Cod fiscal : 4205491
Piata Independentei nr.1 Braila
Nr. 8461/24.07.2009
                                     
ANUNT PUBLICITAR
 
             UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A JUDETULUI BRAILA, reprezentata prin Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, organizeaza, in conditiile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia precum si in baza prevederilor art.91 si art.123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, licitatie in vederea concesionarii pentru :
·    1467,25 ha teren amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila.
            Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine, care au ca obiect de activitate “exploatari agricole”(cod CAEN 011) si care fac dovada achitarii, prin chitanta sau ordin de plata a documentatiei de atribuire, a taxei de participare la licitatie si a garantiei de participare la licitatie.
           Persoanele interesate pot intra in posesia documentatiei de atribuire de la sediul Consiliului Judetean Braila, Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara – Compartimentul Concesiuni, camera 4, demisol.
           Contravaloarea documentatiei de atribuire este de 100 lei iar a taxei de participare la licitatie este de 500 lei.
            Garantia de participare la licitatie este in valoare de 41.445 lei si va fi platita in contul Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.
            Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire este 26 august 2009.
            Oferta va fi depusa la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 31 august 2009, orele 15,00.
            Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui, adresa si nr.de telefon al ofertantului.
            Licitatia se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Braila , sala 404, in data de 
1 septembrie 2009, orele 10,00 .
             Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Braila.
             Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0239-619600, interior 228 sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.
             
                       PRESEDINTE ,                                             VICEPRESEDINTE,
      
           GHEORGHE BUNEA STANCU                      GIANA MARIA PATRASCU
                 
 
                                                        DIRECTOR EXECUTIV,
 
                                                    MARIAN CORNELIU VRABIE