Acte normative

ACTE NORMATIVE

in temeiul carora autoritatile sau institutiile publice isi desfasoara activitatea

Hotarari ale Consiliului Judetean Braila

Ghid legislativ (link portal legislativ) - http://legislatie.just.ro

Act normativ

link portal legislativ

Constitutia Romaniei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

Legea 161/2003 - privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

Legea 52/2003 (republicata) - privind transparenta decizionala in administratia publica

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

HG 478/2016 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG 123/2002

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920

HG 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

OG 27/2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687

HG 250/1992 (republicata) - privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564

HG 1.087/2001 - privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32059

Legea 115/1996 - privind declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602

Lege 176/2010 - privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

Legea 554/2004 - a contenciosului administrativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426

Legea 227/2015 - privind Codul fiscal

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280

Legea 207/2015 - privind Codul de procedura fiscala

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170005

Legea 82/1991 (republicata) - a contabilitatii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576

Legea 273/2006 - a finantelor publice locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527

OUG 64/2007 - privind datoria publica

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83212

Legea 350/2005 - privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812

Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publica

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209

Legea 50/1991 (republicata) - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515

Ordinul 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113600

Legea 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453

Ordinul 233/2016 (republicat) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176682

HG 525/1996 (republicata) - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9499

HG 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4822

HG 444/2014 - pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/158725

Legea 422/2001 (republicata) - privind protejarea monumentelor istorice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761

Legea 18/1991 (republicata) - a fondului funciar

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1461

Legea 7/1996 (republicata) - a cadastrului si a publicitatii imobiliare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69491

OG 43/1997 (republicata) - privind regimul drumurilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15060

Legea 198/2015 - privind aprobarea OG 7/2010 pentru modificarea si completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169825

Legea 10/1995 (republicata) - privind calitatea in constructii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171277

Legea 177/2015 - pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169348

Legea 51/2006 (republicata) - a serviciilor comunitare de utilitati publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015

Legea 92/2007 - a serviciilor de transport public local

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267

Ordin 353/2007 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87463

Legea 98/2016 - privind achizitiile publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

Ordinul 400/2015 - pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169030