An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/08/2016ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE STABILIT IN ANUL 2015
201/22/2016REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI DIN COTA DE 18,5 % DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE, PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL, PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PENTRU ANUL 2016 SI SI A ESTIMARILOR PE ANII 2017-2019
301/22/2016REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PENTRU ANUL 2016 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2017- 2019
401/22/2016MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP - BRAILA
501/29/2016ALEGEREA PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
601/29/2016APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
701/29/2016VALIDAREA DISPOZITIEI PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.1071/30.12.2015 PRIVIND VIRARILE DE CREDITE INTRE SUBDIVIZIUNILE CLASIFICATIEI BUGETARE, IN CADRUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA, PE ANUL 2015
801/29/2016APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PENTRU TRIMESTRUL AL IV-LEA AL ANULUI 2015
901/29/2016STABILIREA CUANTUMULUI TOTAL AL CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE AL CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DIN JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN LA FINANTAREA ACESTOR CHELTUIELI, PE ANUL 2016
1001/29/2016SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI PENTRU PERSONALUL NECLERICAL ANGAJAT IN UNITATILE DE CULT LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA
1101/29/2016APROBAREA „PROGRAMULUI PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT DE INTERES JUDEŢEAN – CULTURĂ, SPORT PENTRU ANUL 2016”
1201/29/2016APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII UNOR SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ PENTRU ANUL 2016
1301/29/2016APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2016 SI ESTIMARILE PE ANII 2017-2019
1401/29/2016MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1501/29/2016ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, IN CALITATE DE REPREZENTANT AL JUDETULUI BRAILA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECO DUNAREA” BRAILA
1601/29/2016APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 CU REFERIRE LA MODIFICAREA DOCUMENTULUI DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR” IN JUDETUL BRAILA SI DOCUMENTATIA CU PRIVIRE LA “DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL BRAILA SI A ACTIVITATII DE MATURAT, SPALAT, STROPIRE SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE IN MUNICIPIUL BRAILA” PRIN PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA
1701/29/2016APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A MODIFICARII COTEI TVA, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, A NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SI A COFINANTARII PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE„REABILITARE DJ 212A, BRAILA - MARASU, TRONSONUL KM 0+000 - KM 32+000, ETAPA II”
1801/29/2016APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A MODIFICARII COTEI TVA , CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, A NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SI A COFINANTARII PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE “REABILITARE DC 59, KM 0+000 – KM 11+000, INTRE DJ 212A SI STATIUNEA BLASOVA, JUDETUL BRAILA”
1901/29/2016APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA, PENTRU ANUL SCOLAR 2016 – 2017
2001/29/2016APROBAREA COMPLETARII STRATEGIEI - ACTUALIZATE - DE STABILIRE, MODIFICARE SI/SAU AJUSTARE A PRETURILOR SI TARIFELOR SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DELEGATE OPERATORULUI S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA S.A., PE ANII 2016 SI 2017, SI A ACTULUI ADITIONAL NR.4 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE NR.670 DIN 10.09.2009
2101/29/2016APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA, A UNOR BUNURI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.505/29.07.2009, PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3, SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, PANA LA DATA DE 29.12.2017
2201/29/2016APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA, A UNOR BUNURI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.503/29.07.2009, PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3, SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA, PANA LA DATA DE 29.03.2018
2301/29/2016APROBAREA TRANSMITERII UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN ORASUL INSURATEI, STR. DISTILARIEI NR.9, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI INSURATEI, PENTRU O PERIOADA DE 10 ANI
2401/29/2016ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, PENTRU SUSTINEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ REABILITARE CLADIRI – MUZEUL IANCA”
2502/29/2016MODIFICAREA COMPONENŢEI NOMINALE A AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BRAILA
2602/29/2016APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI PENTRU ANUL 2016 A UAT JUDETUL BRAILA, PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DUNAREA” BRAILA
2702/29/2016ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. BRAICAR S.A. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA – S.C. CEPROHART S.A. BRAILA (SOS VIZIRULUI KM.10), PENTRU BENEFICIARUL S.C. CEPROHART S.A. BRAILA. -BRAILA – PIETROIU, PENTRU BENEFICIARUL S.C. TIHI S.R.L. -BRAILA – S.C. SETCAR S.A. BRAILA (PUNCT DE LUCRU BAZA NEUTRALIZARE SETCAR-SOS VIZIRULUI KM.10), PENTRU BENEFICIARUL SC SETCAR SA.
2802/29/2016APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA, A UNOR BUNURI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.505/29.07.2009, PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3, SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, PANA LA DATA DE 29.12.2017
2902/29/2016APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE, PE O PERIOADA DE 5(CINCI) ANI, A UNUI SPATIU DIN INCINTA IMOBILULUI PALATUL ADMINISTRATIV, SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA, PIATA INDEPENDENTEI NR.1
3002/29/2016APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA, PIATA TRAIAN NR. 3 , APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA, ADMINISTRAT DE MUZEUL BRAILEI “CAROL I”